Inviterte plenumsinnleiarar

Last ned dokument med abstracts og presentasjon av plenumsinnleiarar her

 

Nedanfor finn du ein kort presentasjon av nokre av plenumsinnleiarane på  konferansen. Lista vil bli oppdatert etterkvart som vi får fleire stadfestingar.

 

Gro Anita Fonnes Flaten . Prorektor for forsking . Vil opne konferansen og seie nokre velvalde ord om berekraftsatsinga ved HVL og konferansen si rolle i dette arbeidet. 

Bjørg Kristin Selvik. Prorektor for utdanning og nærregionansvarleg for Sogn og Fjordane. Vil delta på sofadiskusjonen og vere med på å stake ut kursen frå strategi til praksis for berekraft ved HVL. 

Kårsten Måseide. Seniorrådgjevar og forskingskoordinator ved CET Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen. Invitert til å presentere arbeidet dei har gjort knytt til utvikling av retningslinjer for klimavennleg reising i UH-sektoren. 

Tom Skauge. Instituttleiar for Institutt for økonomi og administrasjon ved FØS. Invitert til å fortelje om korleis økadm-utdanninga har teke inn berekraft. 

Hans Jacob Roald. Dosent på Institutt for byggfag ved FIN. Invitert til å fortelje om stadforståing og berekraftig utvikling sin plass i utdanning om byutvikling.

Valeria Jana Schwanitz. Førsteamanuensis på Institutt for miljø- og naturvitskap ved FIN. Invitert til å dele erfaringar om bruk av praktiske spel i undervisning om berekraft.

Lars Leer. Førsteamanuensis på Institutt for samfunnsvitskap ved FØS. Invitert til å dele erfaringar frå Norge og Sør-Afrika innan undervisning i berekraft i geografifaget. 

Hein BerdinesenFørsteamanuensis på Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved FLKI. Invitert til å innleie om etisk vinkling på berekraft.

Marianne Røskeland. Førstelektor på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved FLKI. Invitert til å presentere sitt arbeid om økokritisk literaturdidaktikk.

Jan Zeiss. Vitskapleg assistent på Institutt for miljø- og naturvitskap ved FIN. Invitert til å innleie om STARS, ei internasjonal sertifiseringsordning for berekraftige universitet og høgskolar, som innspel til korleis HVL kan arbeide strategisk med berekraft.

Kristin Linnerud. Professor på Institutt for miljø- og naturvitskap ved FIN. Vil delta i sofadiskusjonen med eit moralsk perspektiv på berekraftsomgrepet med bakgrunni arbeid med global berekraft på nasjonalt nivå.

Ane Bergersen. Førstelektor på Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved FLKI. Invitert til å dele sin kunnskap om sosial berekraft i barnehage og skule. 

Erlend Eidsvik. Førsteamanuensis på Insitutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved FLKI. Invitert til å presentere sitt arbeid med FNs berekraftsmål i samarbeid med tre land i Afrika.