Avrunding av prosjektet – neste fase er møte med studentene

Vi skriver september 2021, og det er en stund siden sist innlegg. Det skyldes at dette prosjektet har blitt utfordret av Covid-19. Fra desember 2020 da prosjektet egentlig skulle være avsluttet har Medielab v/Siv Birgitta Systad jobbet iherdig for å arrangere opptak i de tre casene i prosjektet. Dette arbeidet har dessverre blitt utsatt gang på gang og tiltenkte lokasjoner har måttet planlegges på nytt og gjøres på nye måter. Et siste opptak er vi dessverre ikke ferdig med enda, men det skal gjøres.  Uavhengig av medieopptak har Anne Karin og Inger Kristin jobbet for å ferdigstille et testemne i Canvas der ukestruktur med forslag til undervisning er satt opp.

Anne Karin og Inger Kristin har jobbet mye med å ferdigstille de tre dokumentasjonsverktøyene som er tentative journaler for de tre casene våre: Amalie, Sarah og Jonas. I dette arbeidet har Casper Haaland (Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap) vært uunnværlig. Vi har forsøkt å gjøre journalverktøyet pedagogisk tilrettelagt slik at studentene kan få godt læringsutbytte.

I den siste tiden har vi jobbet med å ferdigstille plakater på de ulike produksjonene og har lastet opp mediefiler i Kaltura. Her har Siv også gjort en kjempejobb!  

Nå er det en målsetting at læringsmateriellet som er planlagt rundt Amalie (som er avbildet på denne siden) inkludert dokumentasjonsverktøyet skal prøves ut ved barnevernpedagogstudiet i Sogndal i høst. Vi er spente på studentene sine evalueringer.  

Fra januar 2022 kan læringsressursene rulles ut i sin helhet. En sentral målsetting i prosjektet har vært og er at læringsressurser til enhver tid kan byttes ut, endres eller oppdateres. En egen powerpointmal og plakater er utviklet slik at skjermforelesninger som ikke er produsert enda, samt nye enkelt kan legges til som undervisningsressurser.  

Fra å være et prosjekt som nå har gått over tre år ser jeg frem til å høste erfaringer fra hvordan det vi nå har arbeidet med vil bli mottatt av både studenter og nye lærere som kommer til som undervisere.

Mvh

Inger Kristin 

Avsluttende møte i prosjektgruppen 07.12.20

Tiden går fort, og siste møte i prosjektgruppen ble gjennomført mandag 07.12.20. Mye arbeid er lagt ned i prosjektperioden, men det gjenstår også en del arbeid på grunn av forsinkelser knyttet til Covid-19. Dette betyr at selv om møtene i prosjektgruppen avsluttes så vil arbeidsoppgaver gjennomføres og avsluttes etter hvert i løpet av 2021. 

Det er en målsetting at deler av materialet skal prøves ut i undervisning i løpet av 2021, men prosjektet i sin helhet skal rulles ut fra januar 2022.  

I tillegg til referat fra dette møtet er det lagt ved en Powerpoint presentasjon med en oppsummering av prosjektperioden som ble gjennomgått i møtet. Presentasjonen er lagt ut sammen med utfyllende referat under fanen «Om prosjektet» – «Møtereferat». 

Som prosjektleder vil jeg rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt i dette prosjektet. Det har vært et spennende og lærerikt arbeid. Avslutningen ble langt fra slik vi hadde planlagt, men det er sånn situasjonen er for oss alle akkurat nå. Kanskje vi kan få til en mer formell avslutning av prosjektet på et seinere tidspunkt. 

Inger Kristin

Fokus på ferdigstilling av manus og utarbeiding av struktur i nytt emne

Vi jobber jevnt og trutt i prosjektet og i denne perioden er vi opptatt av å ferdigstille manus til de tre casene der vi har tatt utgangspunkt i temaene barn, etnisitet og ungdom. De tre casene er videre plassert inn i i ulike faser i en barnevernssak. Vi har valgt å legge barnecaset til arbeid med melding og undersøkelse, etnisitetscaset til arbeid med hjelpetiltak og ungdomscaset til arbeid med akuttvurderinger. 

Siv Systad v/medielab har gjort en kjempejobb for å ferdigstille manusene til de ulike casene. Siv har også arbeidet for å rekruttere skuespillere og leie tilpasset lokale til filmopptak.

Vi har arbeidet i mindre gruppe for å utarbeide struktur i nytt emne. Et første råutkast ble presentert i prosjektgruppemøte 02.11.20.  For å drive strukturen fremover skal alle i prosjektgruppen gi innspill og vi skal utvikle studentoppgaver på bakgrunn av struktur og casene. 

Et annet viktig arbeid er ferdigstilling av dokumentasjonsverktøyet der studentene skal arbeid med kartlegging og vurderinger. 

Bildet over er fra møte i prosjektgruppen 02.11.20

Prosjektet er inne i sin siste periode

Plutselig er prosjektet inne i sin siste arbeidsperiode. Selv om vi fortsatt er i en situasjon der Covid-19 legger føringer for vårt arbeid så forsøker vi å holde produktiviteten oppe der vi kan.

Hovedvekten av arbeidet er nå på utvikling av manus til de tre casene våre med fokus på barn, etnisitet og ungdom. Siv B. Systad og Therese Jacobsen v/Medielab leder arbeidet med manus i samarbeid med Vibeke, Anne Karin og Inger Kristin. Her er Celtex et nyttig verktøy.

Masego har vært i studio og spilt inn skjermforelesning om Resiliens. Xavier P. Bonete v/Medielab har i samarbeid med Masego gjort et flott arbeid med redigering . Borgtor har spilt inn flere skjermforelesninger som omhandler jus. Rakel har sammen med Medielab utarbeidet to filmer om barns utvikling. Supert at Rakel rakk å gjøre dette før hun 01.08.20 gikk ut av prosjektgruppen pga ny rolle som stipendiat. 

Lisbeth Thomassen Larsen v/Medielab har i samarbeid med Anne Karin og Inger Kristin lagt siste hånd på ferdigstilling av prosjektet sin PPT mal som er et av prosjektets varemerker. 

Viktig i tiden fremover er ferdigstilling av skjermforelesninger. Borgtor, Vibeke og Inger Kristin intensiverer nå arbeidet med forslag til struktur og tilrettelegging av studentoppgaver i nytt emne. Etter hvert som struktur og studentoppgaver skisseres så må vi gjenoppta arbeidet med utvikling av dokumentasjonsverktøy og oppsett i Canvas.

Bildene denne gangen er glimt fra møtet i prosjektgruppen 07.09.20

Status i prosjektet våren – 2020

arbeid i padlet

Etter nyttår 2020 var planen at vi skulle sette de fleste ressursene inn i arbeid med medieproduksjon. Mye forandret seg i forbindelse med Covid-19 viruset. Selv om Medielab ble stengt og vi alle ble sittende på hjemmekontor så har vi forsøkt å holde produktiviteten oppe med det vi faktisk KAN gjøre noe med. 

Vi har hatt faste møter med Siv B Systad og Therese Jacobsen (ny i prosjektet) for å arbeide frem manus til innspilling av case. Siv holder et godt tak i tekstproduksjon og Therese har utviklet en Padlet i arbeidet til hvert case. Vi  har også besluttet hvilke områder i casene vi skal dramatisere i første omgang.   

 

Frist for å sende inn underveisevaluering til Diku var satt til 20.03.20. Anne Karin og Inger Kristin arbeidet med den og var glade for at vi greide å sende den inn 19.03.20. Den 03.06.20 fikk vi beskjed fra Diku om at underveisrapporteringen av prosjektet er godkjent.

Vi har hatt våre faste møter i prosjektgruppen både i Skype og etterhvert i Zoom. Dette har fungert fint.

P.g.a. mye ekstra arbeid ute i barneverntjenesten måtte ekstern representant i prosjektet trekke seg. Dette er leit for prosjektet, men fullt forståelig med tanke på arbeidsbelastningen ute i tjenesten. Renate Kjøbstad har gjort en flott innsats.

For mer detaljert informasjon, se i mappen for referater fra arbeidsmøter og møter i prosjektgruppen.

Bildene er fra møte i arbeidsgruppen for utvikling av case 11.06.20.

Arbeidsmøte i prosjektgruppen – status halvveis i prosjektperioden

Prosjektgruppen samlet på møte 3. desember 2019

Tirsdag 03.12. var prosjektgruppen samlet i Møllendalsveien 6-8.

Målsettingen var å gå gjennom arbeidet i prosjektet så langt vi har kommet.  Bakgrunn for utarbeiding av lay out og visuelle uttrykk i prosjektet, presentasjon av begynnende struktur i Canvas og  utarbeiding av dokumentasjonsverktøy ble presentert for alle i prosjektgruppen. Innspilt læringsmateriale ble presentert og ulike pedagogiske anvendelser ble diskutert.

Sentralt i andre del av møtet var diskusjoner rundt videre arbeid med de tre planlagte casene og utarbeiding av struktur for det nye emnet SOA250.

Dette er en spennende fase der noe av materialet i det nye emnet begynner å ta form, samtidig som behovet for å starte arbeidet med strukturen i emnet melder seg for fullt.

Prosjektgruppen samlet på møte 3. desember 2019

Første filmopptak

      

I dag gjorde vi første filmopptak. Opptaket var i utgangspunktet tenkt som en pilot, men Renate fra barneverntjenesten og helsesykepleier Astrid Synnøve var super-sporty og tok utfordringen på strake. Vi fikk utført to opptak av henholdsvis innmelding av en bekymringsmelding samt oppfølgings samtale med ytterligere bekymring for barna som er konstruert i case nr. 1.

Casper og Ivar iscenesatte og regisserte opptakene med stødige hender.

Vi har nådd en milepæl i prosjektet. Godt jobbet!

Arbeid med testversjon i Canvas og utarbeiding av dokumentasjonsverktøy

Ivar og Casper er i full gang med en testversjon av emnet Sosialt arbeid med familier i Canvas. De er også i full gang med utarbeiding av et mulig  dokumentasjonsverktøy i H5P der målsettingen er at studentene skal få trening i skriving og dokumentasjon i barnevernssaker.

Mandag 14.10 fikk vi en gladmelding fra Bergen kommune v/Kjetil Eknes der de stiller seg positive til å bruke sitt testmiljø og registrere eventuelle «dummy» brukere for oss. De vil også gi prosjektet tilgang til ønskelige skjermbilder fra Familia, slik at vi kan bruke det i vårt undervisningsmateriale. Familia er et saksbehandlingsprogram som flere kommunale barneverntjenester anvender. På denne måten håper vi at studentene får en mer realistisk trening i saksbehandling og de vil møte igjen noen av skjermbildene når de kommer ut i praksis. 

Work shop hos Impact Hub Bergen

Work shop hos Impact Hub Bergen

Torsdag 04. og fredag 05. april var vi samlet til work shop i prosjektet.

Første dagen startet vi utarbeidingen av tre case som skal anvendes som en del av undervisningsmaterialet. De tre casene tok utgangspunkt i temaene barn, ungdom og etnisitet.

Andre dagen fokuserte vi på mulige løsninger i samarbeid med Senter for Nye medier og diskuterte mulige løsninger sammen med ansvarlige for utarbeiding av nytt emne i Canvas.

Vi avtalte også hvem som skal være ansvarlig for utarbeiding av  skjermforelesninger for ulike tema.