Om prosjektet

Prosjektet har som mål å utvikle nytt læringsdesign for emnet sosialt arbeid med barn og familier og barnevern. I forbindelse med utarbeiding av nye studieplaner og samordning av emner ved to utdanningssteder anser vi tidspunktet som gunstig for å tenke nytt og planlegge mer studentaktive undervisningsformer.

Prosjektets formål er å utvikle campusovergripende læringsmateriell for studiestedene Bergen og Sogndal. Dette vil styrke samarbeidet mellom de to utdanningsprogrammene sosialt arbeid og barnevern.

Prosjektets planlagte resultat er utvikling av et undervisningsopplegg som innebærer studentaktiv læring i mye større grad enn det som gjøres pr. i dag.  Utvikling av virtuelt læringsmateriell gir mulighet for å praktisere omvendt klasseroms pedagogikk og samarbeidslæring. Vårt læringsdesign legger til rette for at studentene får øving i anvendelse av teori i praksis, gjennom oppgaveløsing basert på videokasus som skisserer ulike situasjoner relatert til barnevernsproblematikk. Studentene vil arbeide med saksbehandlingens ulike faser i barnevernet. Et utarbeidet dokumentasjonsverktøy vil bidra til praksisnær undervisning som gir studentene øvelse i saksfremstilling i en barnevernssak. Denne saksfremstillingen inngår som en del av studentenes mappeeksamen sammen med et refleksjonsnotat og er obligatorisk før en muntlig avsluttende høring. Læringsmaterialet fokuserer på sentrale områder og illustrerer ulike situasjoner som er relevante for barnevernsarbeid. Studentoppgaver blir utarbeidet med utgangspunkt i vektlegging av kartlegging, vurderinger, begrunnelser for beslutninger samt skriftlig dokumentasjon. Korte skjermforelesninger vil gi introduksjon til lovverk, arbeidsmetoder og aktuell teori. Oppgaveløsning vil bidra til økt handlingskompetanse knyttet til barnevernsarbeid. Samarbeidslæring foregår ved at studentene arbeider i grupper der de forbereder løsning av oppgaver og tar i bruker digitale samskrivningsverktøy og konferanserom i Canvas som er studentenes læringsplattform.

Læringsdesignet som prosjektet utvikler bidrar til fremtidsrettet, forskningsbasert og varierte arbeidsformer hvor bruk av digitale verktøy og ressurser står sentralt og utvikler lærernes pedagogiske handlingsrepertoar. Prosjektet er således i tråd med ambisjonen for videreutvikling av den digitale kompetansen både for studenter og ansatte.

Prosjektperioden er 01.01.2019 til 31.12.2020.