Barnehagen som (ut)danningsarena

Leder for forskergruppen er Elin Eriksen Ødegaard og Liv Torunn Grindheim er medleder. Forskergruppen består av fire undergrupper:

Flere av deltakerene er med i ulike undergrupper.

Om forskergruppen:

Vi er en forskergruppe ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, som studerer danning som menneskelig erfaring, der barns aktivitet, utforsking, identitetsutforming og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og former seg selv. Les mer om forskergruppen på hjemmesiden til HVL

Våre mål er å skape:

  • Beskrivende, empirisk og reflekterende kunnskap om barnehagen og lærerutdanningsinstitusjoner som en arena for danning
  • Teoretisk og metodologisk kunnskap om hvordan studere barnehagen og barnehagelærerutdanningen som en danningsarena
  • Ny praksis til barns beste

Nå arbeider vi med å utvikle et nytt prosjekt; ‘Children as Explorers’ som involverer forskere og barnehager lokalt og internasjonalt. Vi arbeider også med å operasjonalisere danningsbegrepet.

Danning er et begrep som har vært vanskelig å forstå og gripe for flere i barnehagesektoren. Forskergruppen arbeider empirisk og analytisk med danningsbegrepet i forsøk på å operasjonalisere det i barnehagens og i barnehagelærerutdanningens kontekst. Danning blir i europeisk tradisjon ofte forstått som en prosess der mennesket formes og foredles gjennom utdanning og livserfaringer for å kunne bli en kritisk og konstruktiv medborger, og en aktiv deltaker i demokratiske samfunn. Forskerne har studert hvordan barnehagen skaper vilkår for slike prosesser.

Danning betraktes videre som menneskelig erfaring, der barns lek, læring, identitetsutforming og meningsskaping er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og former seg selv. Teoridanningen er basert på et rikt empirisk materiale og omfattende feltarbeid i barnehager.

Forskergruppen ble startet i 2007 med oppstartsmidler fra NFR Praksis Fou og fikk i perioden 2009 – 2014 en anledning til et større NFR prosjekt i programmet Strategiske høgskoleprosjekter, kalt ‘Barnehagen som danningsarena’. Forskergruppen har delt sine funn og refleksjoner i forskningstidskrift, bøker, fagartikler, forskningsforedrag og i foredrag for barnehageansatte.