Partnerskap i lærerutdanningene

Den 21.april 2021 kl 10-14 arrangerer faglig råd for lærerutdanning 2025 digital konferanse om partnerskap i lærerutdanningene.

Rådet presenterer i denne konferansen sine anbefalinger for videre arbeid med partnerskap i lærerutdanningene. Konferansen gir også relevante eksempler på hvordan det arbeides med partnerskap med utgangspunkt i temaene:

 • likeverdig samarbeid
 • forskning på, i og med praksis
 • studentaktiv læring
 • praksis i lærerutdanningene: kvalitet og relevans.

Les mer og meld dere på her: https://nettsteder.regjeringen.no/frlu/konferanse-om-partnerskap-i-laererutdanningene-hvis-partnerskap-er-svaret-hva-er-sporsmalet/

Refleksjoner om digital Dekomp-samling 22.04.20

En praksisfortelling av Stine Johannesen og Torbjørn Andersen, Høgskulen på Vestlandet

Refleksjoner om digital Dekomp-samling 22.4.20

Dekomp partnerskap NordR/Vindafjord kommune – HVL

 

Gjennom ordningen Desentralisert kompetanseutvikling, deltar HVL som utviklingspartner i et utviklingsarbeid som foregår på Sandeid og Vågen skole i Vindafjord kommune. Fokusområdet for utviklingsarbeidet ble valgt på grunnlag av et lavere resultat enn forventet på nasjonale prøver i lesing. Fokus er dermed lesing som grunnleggende ferdighet jf. ny læreplan (LK20).

HVL sitt ansvarsområde i dette arbeidet er blant annet å gi faglig støtte og innsikt i satsningsområdet, og å bidra med faglig refleksjon om videreutvikling av undervisningspraksis.

På første samling med lærerne høsten 2019 var målet å få analysert utviklingsbehovet innenfor det valgte utviklingsområdet. Vi observerte undervisningspraksis, og lærerne ved de to skolene gjorde opp status for leseundervisningen og satte opp mål og ønsker for Dekomp-arbeidet og leseundervisningen fremover. Ett av ønskene var å bli oppdatert på nyere barnelitteratur. Derfor ville vi arrangere en “workshop” der vi tok med et variert utvalg litteratur som lærerne så skulle vurdere og utarbeide undervisningsopplegg til. Da skolene ble stengt pga. koronaviruset, ble Dekomp satt “på vent”. Rektorene meldte at lærerne hadde mer enn nok med å følge opp den daglige undervisningen og det digitale utviklingsarbeidet som da ble igangsatt formelt og uformelt. Dette medførte at et oppdrag lærerne hadde fått på samlingen 29. januar 2020, ble kansellert. De skulle egentlig ha levert et opplegg med vekt på motiverende leseopplæring.

Vi ble likevel enige om å prøve å avvikle en digital samling istedenfor den planlagte samlingen på Vågen skole 22. april 2020. Vi prøvde derfor å kombinere det digitale utviklingsarbeidet og arbeidet med leseopplæring. Siden skolene selv hadde tatt Teams i bruk som kommunikasjonsplattform både internt og i undervisningen, foregikk samlingen via Teams. Etter å ha prøvd ut og lært oss de sentrale funksjonene i Teams, planla vi en nettsamling med tre innholdselementer: erfaringsutveksling om nettundervisning, foreldreinvolvering og barnelitteratur.

I den første økten utvekslet lærerne erfaringer om det å drive leseopplæring via internett. Denne erfaringsdelingen foregikk i digitale grupperom. Rektorene hadde på forhånd delt lærerne ved de to skolene inn i grupper, basert på trinn og med begge skolene representert i hver gruppe.

Videre skulle hver gruppe utarbeide forslag til en foreldreveileder om lesing hjemme. Hjem-skole-samarbeid er viktig i leseopplæringen, og vi hadde tidligere diskutert med skolelederne i klyngen at vi gjennom Dekomp kunne veilede skolene i arbeidet med å involvere foreldrene. Dette arbeidet er blitt særlig aktualisert nå som elevene i stor grad har hatt hjemmeundervisning. Vi oppsummerte gruppearbeidet i plenum, og den videre oppfølgingen vil skje lokalt fremover, for eksempel i forbindelse med foreldremøter og annen foreldrekontakt.

På bakgrunn av lærernes ønsker om faglig påfyll, hadde vi en kort økt der vi presenterte et utvalg nyere barnelitteratur. Bøkene skulle passe ulike aldersgrupper og representere ulike sjangre.

Det å avholde samlingen digitalt har både fordeler og ulemper. Noen av erfaringene kan oppsummeres i følgende punkter:

 • HVL har skolene bruker forskjellige apper og kommunikasjonskanaler. Det tar jo litt tid å sette seg i ny programvare, men det er samtidig lærerikt og nyttig.
 • En teknisk utfordring er at skolene gjerne må være møtearrangør (og dermed har mer omfattende rettigheter enn HVL-ansatte), legge til møtedeltagerne (lærerne), eventuelt også fordele lærerne i grupper og administrere “grupperom”.
 • Dersom man skal bruke Teams, anbefaler vi at det opprettes team i Teams med alle involverte. Det vil forenkle møteforberedelse, fildeling osv. Et minus med Teams er at en kun kan se fem personer om gangen. Et pluss er at man ser navnene til alle deltagerne.
 • De tekniske utfordringene er ikke større enn at de fint lar seg løse. Vår samling forløp greit og fungerte stort sett slik vi hadde tenkt.
 • Digitale samlinger har kanskje en begrensning når det gjelder lengde. Lengre samlinger bør gjerne holdes “analogt” hvor interaksjonen skjer mer naturlig, en kan ta pauser sammen osv.
 • Man sparer selvsagt mye reisetid og penger på å slippe å reise til skolene.
 • Det er en stor fordel å kjenne skolelederne og å møte lærerne før man eventuelt går over til digitale samlinger.

Stine Johannesen og Torbjørn Andersen, HVL

Vedlegg 1-7: Bilder (skjermdumper) fra Dekomp-samling 22.4.20

1. Plan for Dekomp presenteres. Deling av skjerm

2. Vi ser på lærernes ønsker om faglig påfyll fra samling 1, høsten 2019.

3. Oppgaver og samtalepunkter til erfaringsdeling i grupper.

4. Gruppearbeid i Teams. Oversikt over deltagerne til høyre.

Gruppearbeid.

6. Skoleledere og Stine/HVL i hovedrommet mens gruppearbeidet pågår. Vi kan “vandre” fra rom til rom ved hjelp av knappene oppe til venstre i bildet. Delte filer er synlige i chat-en til høyre.

7. HVL (Stine og Torbjørn) presenterer nyere barnelitteratur. Gruppechat med innlegg fra gruppene til høyre (forslag til foreldreveiledning).