Webinar om berekraftige digitale praksisar innan estetiske fag og språkarbeid i barnehagen, 18.-19.nov 2020

DigiSus-prosjektet arrangerer sluttkonferanse 18.-19.nov 2020 i form av eit webinar på Høgskulen på Vestlandet for å formidla resultata i kompetanseutviklingsprosjektet. Konferansen rettar seg mot praksisfeltet, studentar, tilsette, BLU-utdannarar og forskarar som er interesserte i digital kompetanseutvikling blant tilette i barnehagen og korleis det kan vera med å skapa berekraftige digitale praksisar innan estetiske fag og språkarbeid.

Konferansen vil presentera døme på praksisar, analysar av utviklingar som er gjort og interjvu med prosjektdeltakarane. I tillegg vil det vera interessante keynotes begge dagane. Velkomen til DigiSus-prosjektet sitt sluttwebinar!

Arrangementet er gratis og påmelding skjer her: https://www.hvl.no/kalender/digi-arts-in-kindergartens/

Ingrid Grønsdal, prosjektleiar

Program DigiSus-konferansen 2020

Onsdag 18.november

10:00-10:15 Opning og innramming av webinaret v/prosjektleiar Ingrid Grønsdal

10:15-11:15 Keynote 1: Tove Lafton, OsloMET: Digital danning i barnehagens demokratiske fellesskap

11:15-12:00 Lunsjpause

12:00-13:00 Bakgrunnsinformasjon om prosjektet:

1) Bakgrunn, kartlegging og progresjon i DigiSus-prosjektet (Ingrid Grønsdal) (PDF-fil, Opptak av presentasjon)

2) Den digitale teknologien i DigiSus: Presentasjon av Scratch, Makey Makey og micro:bit (Katrine Borgenvik)

13:00-13:15 Pause

13:15-14:00 Ulike typar DigiSus-utviklingar i barnehagane, del 1:

1) Motiverande fiksjon: Drama som inngang til digitial teknologi? (Kirsti Aksnes)

2) Dei yngste barna i barnehagen møter Makey Makey og micro:bit. (Liv Ingrid Fjellanger)

14:00-14:15 Pause

14:15-15:00 Ulike typar DigiSus-utviklingar i barnehagane, del 2:

3) Samspel mellom digitalt og analogt materiale i DigiSus-utviklingar (Katrine Borgenvik)

4) Bruk av micro:bit i barnehagen sitt arbeid med språk og tekst (Hannah Belsvik Hansen)

5) Erfaringar med å skapa musikalske utrykk og inntrykk gjennom DigiSus-teknologi? (Ingrid Grønsdal)

Torsdag 19.nov

10:00-11:00 Keynote 2: Mari-Ann Letnes, NTNU: Når jeg skaper skapes jeg – estetiske prosesser med teknologi i barnehagen

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Keynote 3: Ingrid Grønsdal og Magne Espeland, HVL: Kva kan vera berekraftig digital praksis og korleis utvikla kompetanse som støttar det?

12:00-12:45 Lunsjpause

12:45-13:30 Keynote 4: Dr. Alex Ruthmann, New York University: Where do we go next with digital technology in Early Childhood settings?

13:30-14:00 Avsluttande paneldebatt med innspel og opning for spørsmål frå deltakarar og. Problemstilling: Korleis kan ein skapa rom i utdanning og barnehage for fokus på berekraftige digitale praksisar?

Paneldeltakarar: Tove Lafton (Oslo Met),  Mari-Ann Letnes (NTNU), Alex Ruthman (NYU), Magne Espeland (HVL), Vigdis Vangsnes (HVL) og Siri Sollied Madsen (UiT).

Visste du at skjermfri sanseteknologi kan være en impuls til estetiske opplevingar i barnehagen?  

Innlegg på BLU-forskingsdag på HVL,

v/ Ingrid Grønsdal

DigiSus-prosjektet (Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage) er eit NFR-prosjekt som fokuserer på digital kompetanseutvikling i barnehagen. Prosjektet har samarbeidd med University of New York og er knytt til CASE-senteret på FLKI. Prosjektet har etablert eit tett samarbeid mellom 16 tilsette i 8 barnehagar fordelt på  2 kommunar og forskargruppa innan kunst, kultur og kreativitet i BLU på campus Stord. Me har samarbeid tett dei siste 2, 5 åra for å utforska korleis skjermfri digital teknologi kan støtta opp om faglege mål innan dei dei estetiske faga og språkarbeid i barnehagen. Med skjermfri teknologi meiner me i denne samanhengen bruk av Makey Makey og micro:bit som vert programmert i Scratch. Kort fortalt kan dette nyttast til å gi ekstra dimensjonar til objekt og rom, gjennom at barns berøring av objekt eller materiale generer lyd. Til dømes kan eit barn oppleva at det kjem lyd frå ei skål med vatn når det puttar handa si oppi. I dei åtte barnehagane vart det utvikla unike design av dei tilsette, enten som sanserom eller installasjonar. I mange av utviklingane var ei fiksjonsramme viktig for å skapa spenning og engasjement for både barn og tilsette. Her nytta barnehagane enten eige kulturinnhald som utgangspunkt eller skapte nye fortellingar.  Foreløpige analysar av sluttintervju med prosjektdeltakarane viser at dei ser at denne teknologibruken gjev nye mulighetar for samspel og opplevingar for barn, men at den teknologiske kompleksiteten, eller andre omsyn nokon gonger gjer det vanskeleg å integrera i ein hektisk barnehagekvardag.

Her finn du lenke til presentasjonen:

Visste-du-om-DigiSus ?

Korleis laga barnehagen sitt eige instrument?

Prosjektdeltakarane frå dei åtte barnehagane i Tysnes og Stord fekk på oppstartsamlinga i haust laga sine eigne piano av papp, bobleplast og aluminiumsfolie. Tankene er å laga barnehagen sitt eige instrument eller piano som borna kan få spela på. I tillegg drøfta me dei ulike planane kompetansepara har utvikla for kva dei skal gjennomføra i barnehagen i løpet av hausten. Me set no i gang med det siste semesteret med intenst samarbeid mellom barnehagane og HVL og ser fram til å sjå alt det spennande som skal skapast! I dette innlegget ser det bilete og video frå samling og oppskrift på korleis ein kan laga eit slikt instrumnet som kan koblast til Makey Makey og ferdig program i Scratch.

Presentasjon for ministeren!

Veldig kjekt å få visa fram det gode samarbeidet i DigiSus mellom barnehagar i Stord og Tysnes og HVL/New York University, som her i Sagvåg Maritime FUS bhg, til kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner! Me bruker estetiske fag og «sanseteknologi» for å skapa magi! / So proud to present the brilliant collaboration between kindergartens in Stord and Tysnes and Western Norway University of Applied Sciences/New York University, like here in Sagvåg Maritime FUS kindergarten, to minister of Education ANS Integration Jan Tore Sanner. We use the aesthetic subjects and touch based technology to create magic experiences for children! #DigiSus #sagvågmaritimefus #hvl #forskningsrådet #kunnskapsdepartementet #makeymakey #microbit #scratch #coding #artsbasedtechnology

Sjå også oppslag på casesenter.no her: https://casecenter.no/the-digisus-project-presented-for-the-minister-of-education/