Kom med innspel til utforminga av eining for utvikling av undervisning og læring!

Arbeidsgruppa ynskjer at alle skal ha mogelegheiten til å gje sine innspel til dette arbeidet, så difor har dei laga ei spørjeundersøking der dei ber om innspel til kva arbeidsoppgåver eininga skal ha, korleis eininga skal få til eit godt samarbeid med fagmiljøa, og korleis eininga sitt arbeid skal vere organisert på campusane og på tvers i HVL.

Fristen for å svare på undersøkinga er 19.mai.

Lenke til undersøkinga via intranett.

Vi søker ein engasjert og kunnskapsrik leiar til eininga!

Stillinga som leiar av eining for utvikling av undervisning og læring er no utlyst. Leiaren skal ha det faglege ansvaret for kontinuerleg utvikling av eininga og dei oppgåvene den skal ha ansvar for. Leiaren skal og ha ansvar for å følgje opp dei økonomiske og administrative sidene ved eininga og ha personalansvar for tilsette i eininga. Leiaren skal aktivt søke samarbeid med eksterne partnarar og ha oversikt over nasjonale føringar i sektoren og internasjonal utvikling av dette feltet. Leiaren av eininga skal ha særskilt fokus på å skape gode samarbeidsrelasjonar internt i HVL, både med fagmiljøa og tilgrensande administrative einingar.

Les meir om stillinga.

Fristen for å søke er 19.mai

 

Nytt senter for undervisning og læring….

Hva er poenget og hvorfor er dette så viktig?

Hovedoppgaven til profesjonsutdanningene er å utdanne kommende profesjonsutøvere.

Undervisning er dermed vår hovedaktivitet. Det skulle være så selvfølgelig at det nesten kan virke provoserende å poengtere dette. Jeg erfarer imidlertid at det ofte er grunn til å minne om denne selvfølgeligheten.

Etablering av et senter/en enhet for undervisning og læring blir helt sentralt for å kunne sikre og videreutvikle profesjonsutdanningene og undervisningskvaliteten ved HVL. Mye godt er allerede blitt gjort på feltet, men nå må vi sikre at dette blir forankret i hele organisasjonen og ikke bare i enkeltpersoner eller i avgrensete, spesielt interesserte miljø. Senteret må derfor være et aktivt bindeledd mellom fagmiljøene, administrasjonen og ledelsen.

Mange fag har lange tradisjoner og solid kompetanse i arbeidet med fagdidaktikk. Høgskolepedagogikk er likevel det fag og forskningsfeltet som hatt utdanningskvalitet, -undervisning og læring – som sitt hovedfokus. Utdanningskvalitet handler ikke bare om det som skjer i undervisningen. Utdanningskvalitet handler også om det som skjer omkring, i og med organisasjonen der undervisningen finner sted. Høgskolepedagogikk har derfor et bredere perspektiv enn det som skjer i «klasserommet». Dette brede perspektivet bør vi etter min mening også finne igjen i et senter for undervisning og læring ved HVL.

En viktig del av høgskolepedagogikken er å undersøke hvordan IKT og digitalisering av læringsmiljøene påvirker undervisningen og læringen. Tilbakemeldingene fra rapporter nasjonalt og lokalt på HVL, tyder på at det ligger et stort uutnyttet potensiale i forhold til bruk av digital teknologi i utdanningene.

Fasinasjonen over teknologien og dens muligheter, i kombinasjon med glødende entusiaster på feltet, kan lett gi inntrykk av at IKT-kompetanse er et mål i seg selv. Det er i dag meningsløst å snakke om undervisning og læring uten å bruke IKT. Når vi snakker om IKT i forbindelse med et senter for undervisning og læring, er dette knyttet til hvordan IKT kan påvirke læringen på godt eller ondt. Det er ingen selvfølge at IKT bidrar til læring, men det er åpenbart at IKT kan åpne en rekke muligheter. Og, enten vi liker det eller ikke, IKT påvirker undervisnings og læringsmiljøene vi alle er en del av.

Etter et langt liv i høgskolesystemet tror jeg aldri jeg har møtt en lærer som ikke er interessert i om studentene får noe igjen av den undervisningen de driver med. Hovedutfordringen er imidlertid å få en faglig og kvalifisert debatt om hva som bidrar til studentenes læring og utvikl. Et senter/enhet for undervisning og læring må derfor ha en faglig pedagogisk og didaktisk tyngde som kan trekke inn og støtte opp om forskning og utviklingsarbeid på undervisning og læring i våre utdanninger. Dette må gjenspeiles i bemanning og organisering av senteret/enheten.

Undervisning er grovt sett avhengig av to parter. Det hjelper ikke om lærerne er aldri så gode om ikke studentene ser mål og mening i det som foregår i undervisningen. Det er derfor helt sentralt at studentperspektivet blir i varetatt i et senter/enhet for undervisning og læring. Senter i andre institusjoner vi kan sammenligne oss med har en fast stab på 15 – 20 personer. Jeg har en ambisjon om at to av disse stillingene skal være øremerket til studenter som på heltid skal ivareta studentperspektivet i utdanningene. Dette ville også markere HVL som en utdanningsinstitusjon hvor brukerperspektivet blir tatt på alvor, der studentene skal ha reelle muligheter til å bidra en skikkelig og seriøs måte.

I en fase der HVL har satt seg et mål om å bli universitet, har det blitt mye fokus på forskning og utvikling av forskningskvaliteten ved HVL. Det er etter min mening på høy tid at vi begynner å sette tilsvarende ambisjoner når det gjelder undervisning. Dette involverer alle på HVL som på en eller annen måte er knyttet til arbeid med studentene. Vi trenger ikke skremme med NOKUT for å se behovet for et senter som skal arbeide for å videreutvikle undervisnings- og læringsmiljøet ved HVL.

Tjalve Gj. Madsen

Utval skal foreslå ny eining for fornying av læring og undervisning*

OU-prosjektet «Digitalisering» tilrådde i sin sluttrapport at HVL bør etablere ei ny «Eining for utvikling av undervisning og læring». Gunn Haraldseid er utnemnd som leiar for utvalet, som har sett seg føre å levere forslag til rektor før sommarferien.

Utvalet har fått i mandat å føreslå namn på eininga, visjon og mål, aktivitet, organisering, styringsform og bemanning.

– Eg er heldig som får vere leiar for eit så spennande utviklingsarbeid. Dette er noko eg veit mange i høgskulen har ynskt seg lenge. Høgskulen har mange høgt digitalt kompetente fagmiljø og tilsette på alle nivå i organisasjonen, men det er trong for ei eining som kan samordne aktivitetane og syte for heilskapleg støtte og koordinering på tvers av campus og fag, seier Gunn Haraldseid.

Strategisk forankring

– I tillegg er det viktig at eininga sine aktivitetar vert strategisk forankra. No har me sjansen til å leggje eit campusovergripande perspektiv på arbeidet med nye lærings- og vurderingsformer og kople det mot UH-pedagogikk og læringsforsking. Det vil føre til at høgskulen arbeider meir systematisk med auka kvalitet i undervisninga og auka læringsutbytte for studentane.

Studentane forventar meir digitalisering

– Studentane forventar at høgskulen ligg i front fagleg og pedagogisk såvel som teknologisk. Dei ynskjer å stå att med høg profesjonsfagleg digital kompetanse etter fullført utdanning, noko samfunnet og etterspør. For å kunne gje dei det må vi samarbeide og leggja til rette for at dei tilsette ved HVL utviklar eigen kompetanse i samspel med studentane.

Rask leveranse

Utvalet hadde sitt første møte i byrjinga av april og skal arbeida raskt.
– Me har som mål å levere eit forslag til rektor før sommarferien. Me skal ta oss tid til å ha gode prosessar for å få innspel frå eigen organisasjon samtidig som me innhentar kunnskap og røynsle frå andre institusjonar i inn- og utland og lærer av dei som har lukkast best.

Ynskjer innspel

Utvalet ynskjer innspel og tilbakemeldingar undervegs frå tilsette og studentar. Difor legg dei opp til ei open prosess med fleire moglegheiter for dette.

Det vert blant anna innspelsmøter på kvar campus 25. mai kl 9-11. Sjekk kalenderen på Vestibylen for detaljar. Ta gjerne kontakt med nokon i utvalet om du har noko du vil formidla til oss eller veit om eit fagmiljø du tenker vi bør ha eit dialogmøte med.

– Me ser fram til å få gode innspel og tett dialog med tilsette og studentar på alle campus i det vidare arbeidet, seier Gunn Haraldseid optimistisk.

Utvalet

Dette er medlemmane i utvalet:

 • Gunn Haraldseid, leiar
 • Aslaug Grov Almås, OU-prosjektet digitalisering
 • Gjert Anders Askevold, (FF), vara for HTV
 • Borgtor Bøyum, FHS
 • Brit Julbø, FIN
 • Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, (UF) HTV
 • Solveig Råheim Grønsdal, sekretær
 • Turid Bogetvedt Hitland, Biblioteket
 • Benjamin Johan Madsen, vara for studentar
 • Tjalve Gjøstein Madsen, FLKI
 • Morten Morlandstø, Senter for nye medier
 • David Earle Parmentier, Canvas prosjektet
 • Inger Beate Pettersen, FIN
 • Jonas Hagesæther Røthe, student
 • Dorthea Sekkingstad, FLKI
 • Johanne Marie Trovåg, FØS
 • Frida Bjørlo Øien, student
 • Knut Erling Øien, IT
 • Katrine Åsekjær, FHS

*Publisert fyrste gong 23. april 2018 som nyhendesak på høgskulens intranett Vestibylen