Nytt senter for undervisning og læring….

Hva er poenget og hvorfor er dette så viktig?

Hovedoppgaven til profesjonsutdanningene er å utdanne kommende profesjonsutøvere.

Undervisning er dermed vår hovedaktivitet. Det skulle være så selvfølgelig at det nesten kan virke provoserende å poengtere dette. Jeg erfarer imidlertid at det ofte er grunn til å minne om denne selvfølgeligheten.

Etablering av et senter/en enhet for undervisning og læring blir helt sentralt for å kunne sikre og videreutvikle profesjonsutdanningene og undervisningskvaliteten ved HVL. Mye godt er allerede blitt gjort på feltet, men nå må vi sikre at dette blir forankret i hele organisasjonen og ikke bare i enkeltpersoner eller i avgrensete, spesielt interesserte miljø. Senteret må derfor være et aktivt bindeledd mellom fagmiljøene, administrasjonen og ledelsen.

Mange fag har lange tradisjoner og solid kompetanse i arbeidet med fagdidaktikk. Høgskolepedagogikk er likevel det fag og forskningsfeltet som hatt utdanningskvalitet, -undervisning og læring – som sitt hovedfokus. Utdanningskvalitet handler ikke bare om det som skjer i undervisningen. Utdanningskvalitet handler også om det som skjer omkring, i og med organisasjonen der undervisningen finner sted. Høgskolepedagogikk har derfor et bredere perspektiv enn det som skjer i «klasserommet». Dette brede perspektivet bør vi etter min mening også finne igjen i et senter for undervisning og læring ved HVL.

En viktig del av høgskolepedagogikken er å undersøke hvordan IKT og digitalisering av læringsmiljøene påvirker undervisningen og læringen. Tilbakemeldingene fra rapporter nasjonalt og lokalt på HVL, tyder på at det ligger et stort uutnyttet potensiale i forhold til bruk av digital teknologi i utdanningene.

Fasinasjonen over teknologien og dens muligheter, i kombinasjon med glødende entusiaster på feltet, kan lett gi inntrykk av at IKT-kompetanse er et mål i seg selv. Det er i dag meningsløst å snakke om undervisning og læring uten å bruke IKT. Når vi snakker om IKT i forbindelse med et senter for undervisning og læring, er dette knyttet til hvordan IKT kan påvirke læringen på godt eller ondt. Det er ingen selvfølge at IKT bidrar til læring, men det er åpenbart at IKT kan åpne en rekke muligheter. Og, enten vi liker det eller ikke, IKT påvirker undervisnings og læringsmiljøene vi alle er en del av.

Etter et langt liv i høgskolesystemet tror jeg aldri jeg har møtt en lærer som ikke er interessert i om studentene får noe igjen av den undervisningen de driver med. Hovedutfordringen er imidlertid å få en faglig og kvalifisert debatt om hva som bidrar til studentenes læring og utvikl. Et senter/enhet for undervisning og læring må derfor ha en faglig pedagogisk og didaktisk tyngde som kan trekke inn og støtte opp om forskning og utviklingsarbeid på undervisning og læring i våre utdanninger. Dette må gjenspeiles i bemanning og organisering av senteret/enheten.

Undervisning er grovt sett avhengig av to parter. Det hjelper ikke om lærerne er aldri så gode om ikke studentene ser mål og mening i det som foregår i undervisningen. Det er derfor helt sentralt at studentperspektivet blir i varetatt i et senter/enhet for undervisning og læring. Senter i andre institusjoner vi kan sammenligne oss med har en fast stab på 15 – 20 personer. Jeg har en ambisjon om at to av disse stillingene skal være øremerket til studenter som på heltid skal ivareta studentperspektivet i utdanningene. Dette ville også markere HVL som en utdanningsinstitusjon hvor brukerperspektivet blir tatt på alvor, der studentene skal ha reelle muligheter til å bidra en skikkelig og seriøs måte.

I en fase der HVL har satt seg et mål om å bli universitet, har det blitt mye fokus på forskning og utvikling av forskningskvaliteten ved HVL. Det er etter min mening på høy tid at vi begynner å sette tilsvarende ambisjoner når det gjelder undervisning. Dette involverer alle på HVL som på en eller annen måte er knyttet til arbeid med studentene. Vi trenger ikke skremme med NOKUT for å se behovet for et senter som skal arbeide for å videreutvikle undervisnings- og læringsmiljøet ved HVL.

Tjalve Gj. Madsen