About us

Forskningsgruppen utdanning for bærekraft søker å øke forståelsen av utdanning for bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (Brundtland, m.fl. 1987). Utdanning for bærekraftig utvikling er sentralt i FNs bærekraftsmål, og bærekraftig utvikling er løftet frem som et disiplinovergripende tema i grunnskolen. Høgskolen i Bergen har et aktivt miljø som jobber med utdanning for bærekraftig utvikling ut fra FNs pilarer; økologisk bærekraft, sosial og kulturell bærekraft og økonomisk bærekraft. I tråd med FNs bærekraftsmål har vi også inkludert en fjerde pilar; good governance (Sachs 2013). I Norge vil det pedagogiske virket, gjennom barns medvirkning og perspektiver på barns aktive deltagelse i et demokratisk samfunn, være naturlig å tolke innunder denne pilaren.

I den vanligste modellen for bærekraftig utvikling blir pilarene vurdert som likestilte og i ulik grad overlappende. Skal man oppnå bærekraftig utvikling, må det være en bærekraftig utvikling på alle de fire feltene. Bærekraftig utvikling blir dermed spesielt komplisert å oppnå. Utdanning for bærekraftig utvikling er, akkurat som bærekraftig utvikling, et konsept det kan være vanskelig å definere. Internasjonalt har kulturen for arbeid med miljøutdanning utviklet seg fra fokus på kunnskap, via erfaring og handling til deltagelse (Tilbury, Coleman et al. 2005). I Norge er miljøtrappen (som gjengitt i Langholm m. fl., 2011), med fokus på opplevelse, undersøkelse og refleksjon i naturen ofte utgangspunkt for barnehagenes utdanning for bærekraftig utvikling (Heggen 2015). Norsk utdanningsløp bygger imidlertid på verdier som speiler alle de fire grunnpilarene, som menneskeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, solidaritet, demokrati, menneskerett, økologisk ansvar, tradisjon og framtid, kulturarv og mangfold, kritisk tenking og etisk handling.

I forskergruppen Utdanning for Bærekraft tillegger vi de fire pilarene like stor grad av viktighet. Hvordan dette perspektivet på bærekraftig utvikling påvirker vår forståelse av bærekraftig utvikling er et av forskningsspørsmålene vi jobber med i forskningsgruppen. Det tverrfaglige perspektivet reiser også interessante spørsmål om tverrfaglighet i seg selv. Da få andre i Norge ser på utdanning for bærekraftig utvikling med alle de fire pilarene som utgangspunkt inngår også forskning på bærekraftig praksiser i barnehagen i forskningsgruppens arbeidsområder.

Forskningsgruppen utdanning for bærekraftig utvikling har slik flere delprosjekter som fra ulike vinkler belyser utdanning for bærekraftig utvikling.

Marianne Presthus Heggen 

Liv Torunn Grindheim 

Yvonne Bakken 

Åse Nylenna Akslen 

Vibeke Vågenes 

Erlend Eidsvik 

Anne Myklebust Lynngård 

Helen Johannesen 

Kjellrun Hiis Hauge 

Andrea Eikset

Kari Grutle Nappen 

Yuko Kamisaka