Teknologi vs natur – nytt halvdagsseminar

Kapittel 1 i regjeringa si nye klimamelding har overskrifta «kutte klimautsleppa, ikkje utviklinga». 
Meldinga uttrykker tydeleg at grøne løysingar må løne seg, og at ny teknologi kan skape grøn vekst som reduserer utslepp og klimafotavtrykk. Noreg skal velje løysingar som er bra både for klimaet og naturen fordi «tapet av natur og økosystem kan gjere det vanskelegare å skaffe mat til eit veksande folketal «(s 14). 
Gjennom framlegg og diskusjoner spør vi: 
Kan vekst og teknologiutvikling drive fram et betre samfunn og berge oss frå sult, katastrofer og krig, eller vil ei slik haldning vere det som øydelegg oss? Uttrykkjer klimameldinga eit antroposentrisk verdisyn som eigentleg er sjølve årsaka til klimaendringar og tap av naturmangfald, eller er det nettopp ny teknologi, ny infrastruktur, nye smarte løysingar som vil redde naturen og naturmangfaldet i tillegg til oss sjølve? 

Dette vepsebolet ønsker vi å stikke handa inn i på eit halvdagsseminar i forskargruppa Utdanning for Bærekraft onsdag 12. mai. Nils Petter Hauan frå VilVite og Hein Berdinesen frå HVL, Stord vil halde innlegg der teknooptimistisk og økosentrisk syn på berekraft vil bli presentert. Vår professor 2, Jorunn Spord Borgen, USN vil presentere kva for haldningar og spenningar som er uttrykt når OECD skildrar korleis utdanninga skal møte framtidas utfordringar i deira rammeverk for utdanning 2030. «The future of education and skills». Og så ønsker vi sjølvsagt engasjerte bidrag i ein god diskusjon der alle deltek.

Interessert, men har ikke fått innkalling? Kontakt Idar Mestad eller Marianne P. Heggen

FN-dagene: Inspirasjon for alle!

FN-dagene er en god kilde til inspirasjon for ansatte i barnehage og skole! Du finner en oversikt her: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager  

Et eksempel: filosofidagen

Har du for eksempel hørt om verdens filosofidag? Den er 15 november 2018. På nettsidene står det: “Demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og likhet er alle prinsipper og verdier som filosofien reflekterer rundt. Det er også prinsipper og verdier som fred er avhengig av. Filosofien kan på den måten hjelpe oss å finne ut hvordan mennesker kan leve fredelig med hverandre.”

   (…) philosophy is a bastion against the narrowing of opinions (..)  Audrey Azoulay, UNESCO Director-General

I vårt perspektiv, er barns medvirkning viktig. Vi mener at vi har noe å lære av barn! Og da må vi gi dem rom til å filosofere i sin hverdag. Vi må stimulere de dype samtalene, vi må tørre å gå inn i vanskelige tema som klima, fattigdom,  flukt og verdighet. Hvordan gjør vi det uten å gi barn frykt for framtiden eller nåtiden? Vi har tro på at det å arbeide faktabasert, å skape tiltak som fungerer på individnivå som skaper gode erfaringer med at vi kan alle gjøre en forskjell kan fungere fint for barn.

Verden er bedre enn du tror

Det fine med å arbeide faktabasert om verden, er at verden er bedre enn du tror! Som Rosling i Gapminder-prosjektet har skrevet og snakket om i flere tiår, baserer ofte forståelsen vår for verden seg på feilaktige fakta eller antakelser. For eksempel: mange ser for seg verden som todelt. Utviklingsland og utviklede land blir ofte satt opp mot hverandre. 

Bilderesultat for gapminder 1965

Men verden er ikke slik! Det er mange tiår siden verdensbildet så slik ut! Nå er de fleste land i midten. De er ikke lenger i kategorien “utviklingsland” slik det var før. 

Bilderesultat for gapminder 1965

Å arbeide faktabasert stiller krav til ansatte i barnehage og skole. Vi må gå inn i prosjekter og tema vi arbeider med, skaffe informasjon og arbeide på en måte som gir framtidshåp for alle! Og verden er bedre enn du tror!

Kilder: https://www.gapminder.org/

Factfulness