Deltakarar

Arne Solli, fyrsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Tekst om Arne kjem her. 

 

Børge Aadland, fyrstelektor ved Høgskulen på Vestlandet

Tekst om Børge kjem her. 

 

Erling Berge, professor emeritus ved NMBU.

Utdanna cand. polit. (sosiologi) ved UiB (1973) og PhD (sosiologi) frå Boston University (1981). Har arbeidd i Statistisk Sentralbyrå, UiO, INAS, og NTNU der han var professor (1995-2010) med forskingsmetode som hovudtema. Frå 2010 har han vore ved NMBU med teori om institusjonar i eigedomsforvaltninga som hovudtema. Sidan 1992 har Berge vore medlem av IASC (International Association for the Study of Commons), i perioden 2002-2004 tenestegjorde han som president. Ei hovudinteresse har vore allmenningen som eigeform, og dei institusjonane som får allmenningar til å fungere berekraftig.

Hovudinteresse: eigedomstilhøva i norsk utmark.

Publikasjonar: http://www.erlingberge.no/HtmPapersPDFformat.htm

 

Ernst Nordtveit, professor ved Universitetet i Bergen

Tekst om Ernst kjem her. 

 

Frode Halvorsen, partner i Harris Advokatfirma

Tekst om Frode kjem her. 

 

Geir Atle Ersland, professor ved Universitetet i Bergen

Tekst om Geir Atle kjem her. 

 

Guttorm Rogdaberg, statsstipendiat

Tekst om Guttorm kjem her. 

 

Håvard Steinsholt, førsteamanuensis ved NMBU

Tekst om Håvard kjem her. 

 

John Ragnar Myking, professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet

Tekst om John Ragnar kjem her.

 

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Universitetet i Oslo

Tekst om Jørn kjem her. 

 

 Lars Kvestad

Fyrstelektor ved Høgskulen på Vestlandet

Utdanna master i rettsvitskap ved UiB i 2012, bruka det siste studieåret på å skrive ei 60-poengs masteroppgåve om temaet Odelsrett og 1814 som drøfta kva på kva grunnlag odelsrett vart grunnlovsfesta i 1814.

Har etter dess jobba ved Juridisk fakultet som stipendiat i rettssoge fram til 2018. Tema for avhandlinga er det statsrettslege borgaromgrepet i perioden 1750-1850, og i arbeidet med avhandlinga har eg også jobba med ein del tilgrensande tema. Avhandlinga er enno ikkje ferdigskriven. Eg vart hausten 2018 tilsett som fyrstelektor i eigedomsfag og juridiske fag ved Høgskulen på Vestlandet. Har der mellom anna emneansansvaret for LEI103 – Eigedom og matrikkel kor landmålarstudentane skal lære ein heil del om eigedomshistorie og korleis dei kan finne historisk dokumentasjon knytt til eigedom. 

 

Leiv Bjarte Mjøs, professor ved Høgskulen på Vestlandet. 

Tekst om Leiv Bjarte kjem her. 

 

Mads Langnes

Førstekonservator, dr.philos., ved Romsdalsmuseet.

Hovudfag i historie frå 2002 med ei oppgåve om innmarksutskiftingane i eit herad i Romsdal. Dr.philos. frå UiB (2015) med avhandlinga «Utskiftingsrett og gardsskipnad. Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar», med fokus på Hardanger, Romsdal og Nord-Gudbrandsdal.

Har skrive fleire bøker og artiklar om jordeigedomshistoriske emne, og arbeider no særleg med dei norske fellestuna jamført med kontinentale landsbyar.

 

Roger Stelander Magnussen,  førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. 

Tekst om Magnus kjem her. 

 

Per Kåre Sky

Professor ved NMBU og professor II ved Høgskulen på Vestlandet.

Utdannet jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra Norges landbrukshøgskole, i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Jeg har 16 års erfaring som jordskiftedommer/ jordskifteoverdommer og har spesiell interesse for utskiftningskart, boniteringslister og utskiftningsprotokoller. Jeg underviser i utskiftningshistorie på NMBU.

 

Silje Een de Amoriza, historikar ved Historikarverksemda. 

Tekst om Silje kjem her. 

 

Sjur Dyrkolbotn, fyrsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

Tekst om Sjur kjem her. 

 

Søren Koch, professor ved Universitetet i Bergen.

Tekst om Søren kjem her.

 

Yngve Nedrebø, statsarkivar ved Statsarkivet i Bergen.

Tekst om Yngve kjem her.