Handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021

I samarbeid med regionale helseforetakene har Forskningsrådet nylig publisert en handlingsplan for forskning og innovasjon innen persontilpasset medisin. Planen gjelder for 2018-2021 og skal bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.

Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak for å få til:
 • Mer og bedre samhandling
 • Internasjonalt samarbeid
 • Utnytte nasjonale fortrinn
 • Økt synlighet, mer tverrfaglighet og bedre koordinering
 • Barrierer for samhandling
 • Pådriverrollen
 • Ansvarlig forskning og innovasjon

Selve handlingsplanen kan du laste ned Handlingsplan for persontilpasset medisin

Nye nasjonale retningslinjer for helse og sosialutdanninger

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene. Forslag til nasjonale retningslinjer for utdanningene i fase 1 er sendt på høring. Det er frist 1. august d.å. på å komme med tilbakemeldinger på forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Utdanningene innen barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene er omfattet av denne høringen.

Høringsbrev og notat kan leses på denne lenken.

 

Kursen på forfatterskap – den vitenskaplige valutta

Synliggjøring av forfatterbidrag

For å synliggjøre forfatterrolle og bidrag til publikasjoner har «The National Academy of Science» gjennom «Transparency in Authour Contributions in Science (TACS) » mål om å etablere forfatterstandardere som definerer ansvar til medforfattere ved bruk av ORCID identitet og CRediT-inndelingen

Flere tidsskrift har implementert disse retningslinjene, og det vi fremtiden bli krav til at bidrag til artikler tydeliggjøres i større grad enn hva praksis er i dag.

Utfyllende lesestoff finnes her:

Contributor Roles Taxonomy (CRediT) (docs.casrai.org/CRediT)

ORCID persistent digital identifier (https://orcid.org)

Transparency in authors’ contributions and responsibilities to promote integrity in scientific publication

Marcia K. McNutt, Monica Bradford, Jeffrey M. Drazen, Brooks Hanson, Bob Howard, Kathleen Hall Jamieson, Véronique Kiermer, Emilie Marcus, Barbara Kline Pope, Randy Schekman, Sowmya Swaminathan, Peter J. Stang and Inder M. Verma

 

 

 

 

Nasjonal analyseplattform for helsedata

Helsedata – vårt forskningsgull

«Norge er i en unik posisjon i verden med det kunnskapsgrunnlaget vi har samlet gjennom helseregistrene og andre kilder til helsedata. Den posisjonen må vi jobbe godt for å beholde fremover«. Helseminister Bent Høie.

Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Nå er disse dataene lettere tilgjengelig for forskere og andre på

helsedata.org

som er utviklet av Direktoratet for e-helse.

Helsedata.org kan blant annet være nyttig for de som vurderer å søke BEHANDLINGs utlysning på 115 millioner til pasientnær klinisk forskning, der Forskningsrådet prioriterer intervensjonsstudier som kombinerer kliniske data med helsedata i eksisterende registre og/eller biobanker.

Konseptvalget for plattformen er fremdeles under utredning, men allerede 21. mars ble nettstedet helsedata.org lansert. Nettstedet vil i første omgang omfatte 70 norske helseregistre – 16 lovbestemte nasjonale helseregistre og 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Det nye nettstedet vil inneholde:

 • Sammenfattet informasjon om alle de 70 helse- og kvalitetsregistrene
 • Søknadshjelp for dem som ønsker tilgang til helsedata
 • Informasjon om søknadsprosessen og kontaktinformasjon til registerforvalterne

Helsekonferansen 2018

Leve hele livet

Det viktigste verktøyet i helse- og omsorgstjenesten er ikke et avansert apparat med røde knapper og blinkende lys.

Det er et enkelt lite spørsmål:

Hva er viktig for deg?

Når vi stiller dette lille spørsmålet finner vi pasientens behov og pasientens ressurser.

Det gjør behandlingen bedre.

Det gjør det lettere å mestre det meste.

Helsekonferansen 2018 handler om begge deler.

 

Tema for Helsekonferansen er:

 • Kvalitetsreformen «Leve hele livet»
 • Personer med utviklingshemming
 • Psykisk helse og rus
 • Velferdsteknologi og innovasjon

Du melder deg på ved å registrere deg her:

Påmelding

Fristen for påmelding er 5. april 2018. Konferanseavgiften er kr 3.100,-.

Sveits har tilgjengelige forskningsmidler

Swiss National Science Foundation (SFSN) åpner for norske deltagere

Det er nylig inngått en samarbeidsavtale mellom det sveitsiske og norske forskningsrådet som åpner for samarbeid mellom forskere fra Norge og Sveits.

Sveitsiske forskningsmidler er tilgjengelige for norske forskere sammen med en sveitsisk forsker som hovedsøker.  Søknadsfristene i 2018 er 1. april og 1. oktober. Søknadene behandles og evalueres etter SFSNs regler  og krav.

Mer informasjon om ordningen på SFSNs nettsider.

 

Internasjonalt råd for å utvikle norsk forskning

International Advisory Board

Forskningsrådet har knyttet til seg et panel av utenlandske eksperter for å stake ut kursen for den fremtidige satsningen i norsk forskning. Panelet skal, med kunnskap og erfaringer fra andre land, gi Forskningsrådet en tydelig identitet og forme Norges forsknings og innovasjonspolitikk i tråd med det som skjer internasjonalt.

Rådet er uavhengig og skal gi råd til Forskningsrådet. Aktuelle tema:

 • hvordan man skaper bedre samarbeid på tvers av kunnskapsområder
 • internasjonalt samarbeid
 • næringslivets forskning, utvikling og innovasjon

Forskningsrådets Internatonal Advisory Board er satt sammen av internasjonale kapasiteter på sitt felt og består av  (fra venstre øverst):

 • Georg von Krogh, (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Sveits)
 • Mariana Mazzucato, (University College London, UK)
 • Erkki Ormala, (Aalto universitet, Finland)
 • Sylvia Schwaag Serger, (Lunds universitet, Sverige)
 • Jan-Eric Sundgren, (selvstendig konsulent, Sverige)
 • Sir Mark Walport, (UKRI, Storbritannia)
 • Hanne Leth Andersen, (Roskilde universitet)
 • Andrew Wyckoff, (OECD)

 

 

 

 

EU vil ha flere «månelandinger»

EU anbefales å legge til rette for forskning med ambisiøse, men realistiske, og tydelige mål i et langsiktig perspektiv.

Prof. Mazzucato presented Commissioner Moedas with a report detailing how the EU could benefit from mission-oriented research and innovation.

Carlos Moedas, EU’s kommisær for forskning, vitenskap og innovasjon, peker på betydningen av Mariana Mazzucato sin rapport «Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth»  for det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon i EU. Rapporten gir innsikt i hvordan  sette klare mål og implementere forskning og innovasjon med sosial relevans.

Rapporten fremhever fem hovedkriterier for valg av forskningsoppdrag.

 • Vær dristig og inspirerende, med stor samfunnsmessig relevans
 • Vær ambisiøs, men med realistiske forsknings- og innovasjonshandlinger
 • Dyrke tverrfaglig, tverrsektoriell og «samfunnsinvolverende» innovasjon
 • Sett en klar retning: målrettet, målbar og tidsbunden
 • Krever flere «bottom-up» løsninger

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Scenario om fremtidens behov for helsepersonell

Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli?

Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag for Helsedirektoratet har Samfunnsøkonomisk analyse laget en scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter helsepersonell.

Det er satt opp fire scenarioer for fremtidig etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft:

 • Konkurransedyktig velferd
 • Trygghet fremfor alt
 • Livsstil på eget ansvar
 • Effektivitetssamfunnet

Her kan det være nyttig informasjon både mht. utdanning og søknader om eksterne forskningsmidler.

En oppsummering av rapporten kan leses her, eller du kan laste ned hele rapporten her.

 

 

 

 

 

Veien fra høgskolelektor til førstelektor

Førstelektor (fra latin lector, foreleser)

Førstelektorløpet er en karrierevei for ansatte ved HVL med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Det er ingen formaliserte program for førstelektorløp, men UHR har laget en generell veileder.

Søknadsfrist for opprykk til førstelektor:

15. september

Viktige dokument: