Sveits har tilgjengelige forskningsmidler

Swiss National Science Foundation (SFSN) åpner for norske deltagere

Det er nylig inngått en samarbeidsavtale mellom det sveitsiske og norske forskningsrådet som åpner for samarbeid mellom forskere fra Norge og Sveits.

Sveitsiske forskningsmidler er tilgjengelige for norske forskere sammen med en sveitsisk forsker som hovedsøker.  Søknadsfristene i 2018 er 1. april og 1. oktober. Søknadene behandles og evalueres etter SFSNs regler  og krav.

Mer informasjon om ordningen på SFSNs nettsider.

 

Internasjonalt råd for å utvikle norsk forskning

International Advisory Board

Forskningsrådet har knyttet til seg et panel av utenlandske eksperter for å stake ut kursen for den fremtidige satsningen i norsk forskning. Panelet skal, med kunnskap og erfaringer fra andre land, gi Forskningsrådet en tydelig identitet og forme Norges forsknings og innovasjonspolitikk i tråd med det som skjer internasjonalt.

Rådet er uavhengig og skal gi råd til Forskningsrådet. Aktuelle tema:

 • hvordan man skaper bedre samarbeid på tvers av kunnskapsområder
 • internasjonalt samarbeid
 • næringslivets forskning, utvikling og innovasjon

Forskningsrådets Internatonal Advisory Board er satt sammen av internasjonale kapasiteter på sitt felt og består av  (fra venstre øverst):

 • Georg von Krogh, (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Sveits)
 • Mariana Mazzucato, (University College London, UK)
 • Erkki Ormala, (Aalto universitet, Finland)
 • Sylvia Schwaag Serger, (Lunds universitet, Sverige)
 • Jan-Eric Sundgren, (selvstendig konsulent, Sverige)
 • Sir Mark Walport, (UKRI, Storbritannia)
 • Hanne Leth Andersen, (Roskilde universitet)
 • Andrew Wyckoff, (OECD)

 

 

 

 

EU vil ha flere «månelandinger»

EU anbefales å legge til rette for forskning med ambisiøse, men realistiske, og tydelige mål i et langsiktig perspektiv.

Prof. Mazzucato presented Commissioner Moedas with a report detailing how the EU could benefit from mission-oriented research and innovation.

Carlos Moedas, EU’s kommisær for forskning, vitenskap og innovasjon, peker på betydningen av Mariana Mazzucato sin rapport «Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth»  for det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon i EU. Rapporten gir innsikt i hvordan  sette klare mål og implementere forskning og innovasjon med sosial relevans.

Rapporten fremhever fem hovedkriterier for valg av forskningsoppdrag.

 • Vær dristig og inspirerende, med stor samfunnsmessig relevans
 • Vær ambisiøs, men med realistiske forsknings- og innovasjonshandlinger
 • Dyrke tverrfaglig, tverrsektoriell og «samfunnsinvolverende» innovasjon
 • Sett en klar retning: målrettet, målbar og tidsbunden
 • Krever flere «bottom-up» løsninger

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Scenario om fremtidens behov for helsepersonell

Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli?

Samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag for Helsedirektoratet har Samfunnsøkonomisk analyse laget en scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter helsepersonell.

Det er satt opp fire scenarioer for fremtidig etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft:

 • Konkurransedyktig velferd
 • Trygghet fremfor alt
 • Livsstil på eget ansvar
 • Effektivitetssamfunnet

Her kan det være nyttig informasjon både mht. utdanning og søknader om eksterne forskningsmidler.

En oppsummering av rapporten kan leses her, eller du kan laste ned hele rapporten her.

 

 

 

 

 

Veien fra høgskolelektor til førstelektor

Førstelektor (fra latin lector, foreleser)

Førstelektorløpet er en karrierevei for ansatte ved HVL med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Det er ingen formaliserte program for førstelektorløp, men UHR har laget en generell veileder.

Det er ingen søknadsfrist for opprykk til førstelektor

Viktige dokument:

Fra idé til forskningsprosjekt

Prosjektkanvas – hjelpeverktøy for prosjektutvikling

Bilderesultat for prosjektkanvas

Forskningsrådet har utviklet et prosjektutviklingsverktøy for næringslivet og offentlig sektor kalt Prosjektkanvas.

Verktøyet passer både for et idéverksted med mange deltakere og for å strukturere arbeidet i tidlig fase i en prosjektgruppe. Sjekk ut hvordan dette verktøyet kan være til hjelp i din prosjektutvikling ved HVL.

En presentasjon av Prosjektkanvas finner du her.

Prosjektkanvas finner du som pdf her.

Skriv med stil

Tips til veiledere og studenter

I en kunnskapsinstitusjon som HVL skrives det mye til et bredt spekter av lesere. Noen tar dette naturlig og har utviklet sin egen stil, mens andre finner det utfordrende og tidkrevende. Selv om det faglige står i sentrum ved veiledning på studentprosjekter så det også behov for skriveveiledning på prosjektoppgaver.

Det finnes flere gode veiledere, men det kan være nyttig å se nærmere på Søk & Skriv som er laget spesielt for de som skriver oppgave ved universitet og høgskole. Her finner du veiledning og råd om alle deler av oppgaveprosessen, som søking, lesing, skriving og bruk av kilder.

Søk & Skriv (http://sokogskriv.no/) tilhører institusjonene UiB, UiO, NHH og HVL.

Sykepleierne er alltid foran

Bent HøiHelse- og omsorgsminister Bent Høiee sin tale ved åpning av Norsk sykepleierforbunds e-helsekonferanse «Sykepleie i en digital tidsalder» kan leses i sin helhet her.

 

Her er avslutningen:

Kjære sykepleiere.

Dere har en helt spesiell ekspertise og en helt spesiell erfaring.
Dere har en helt spesiell utkikkspost i den norske helsetjenesten!

Tusen takk for at dere bruker den til beste for pasienten.
Tusen takk for at dere bruker den til å være foran.
Alltid foran.
Det er der vi trenger dere.
Men det viktigste er at pasientene trenger at dere alltid er foran.

Datahåndteringsplan i FoU-søknad

Datahåndteringsplan som del av prosjekt

I søknad om FoU-tid pkt 6.1. skal det gis informasjon om prosjektet det søkes om FoU-tid til har en datahåndteringsplan – en beskrivelse av hvordan forskningsdataene i prosjektet skal håndteres, fra start til slutt.

Hva er nytten av en datahåndteringsplan?

Datahåndteringsplanen er et levende dokument som skal sikre en god plan for hvordan innsamlede data i et prosjekt håndteres fra innsamling og til lagring for fremtidig gjenbruk.

FAIR-prinsippene (Findable; Acessible; Interoperable; Reusable) er internasjonale og bør følges for å legge til rette for en videre bruk av forskningsdata.

På NSD sin side er det mulig å lese mer om datahåndteringsplan.