GLUnytt 16. mai

Hei alle
Takk til alle som deltok på utdanningsmøtet i går.
Her finner dere oversiktene over profesjonsøktene for studieåret 19/20. Oversiktene vil bli lagt på GLUsiden når alle datoene er fastsatt.

Profesjonsøkter GLU1

Profesjonsøkter GLU2

Profesjonsøkter GLU 3

Informasjon om ressurser og om hvilke fag som skal ta ansvar for profesjonsveilederrollen neste studieår, blir lagt på GLUsiden.

Det ble ikke laget referat fra utdanningsmøtet, men dere kan se opptak av møtet her: Utdanningsmøte 15. mai

Ønsker alle en fin 17. mai feiring!

GLUnytt 2. mai

Hei alle
Semesteret nærmer seg slutten og vi i GLU-ledergruppen er godt i gang med forberedelser til neste studieår. Det vil komme mer informasjon om neste studieår på utdanningsmøtet 15. mai.


Det er mye positivt som har skjedd dette året. Jeg vil trekke frem Medborgerskapsdagene som ble arrangert for andre gang i vår. Kort oppsummert:
Medborgerskapsdagene 2019 med tittelen Skolen som uenighetsfellesskap ble gjennomført i starten av april for alle førsteårsstudentene i HVL. Einar Øverenget, Odin Nøsen og Marco Elsafadi sine foredrag ble overført til de andre campusene og studentene hadde på denne måten samme hovedprogram de tre dagene. Bloggen «Medborgarskap for GLU» gir en oversikt over program og eksterne samarbeidspartnere studentene møtte i de ulike verkstedene de tre dagene. Tusen takk til arbeidsgruppen som stod for gjennomføringen av Medborgerskapsdagene 2019.


Studentene har hatt godt oppmøte på profesjonsøktene og profesjonsdagene. Jeg har kun et fåtall studenter som må ta igjen profesjonsdager til neste år. Samtidig ser jeg at vi må utvikle et bedre system for oppmøteregistrering. Jeg vil invitere profesjonsveiledere til et møte om dette i mai.


Planen for blokkukene studieåret 19/20 i Bergen er klare. Lenke til oversikten ligger i margen til høyre på GLU-siden.


Velkommen til Linda Skrede Kallmyr som ny fast administrativ kontakt i GLU-ledergruppen.


Takk til alle som har deltatt på innspillsmøtene til studieporteføljen for GLU. Velkommen til nye møter 14. og 15. mai.

Profesjonsøkter våren 2019

Hei alle

Det meste er nå klart for vårens profesjonsøkter for GLU 1 og GLU 2. Se lenker nedenfor:
GLU 1

 GLU 2

Det vil komme mer informasjon om tidspunkt for GLU 2 sine økter om samisk.

Det er også flere som har spurt etter oversikt over fagvalgstilbudene for tredje- og fjerdeårsstudenter. Den finner dere på HVL sine sider for studenter:

https://www.hvl.no/student/fagval-i-lararutdanningGlunytt om profesjonsøkter GLU 1a/fagvalg3-master-glu/

Minner om at det vil komme enkelte endringer i fagvalgstilbudene etter hvert som avklaringer om vestlandsklasser blir klare.

Fagtilbud for tredje- og fjerdeårsstudenter neste studieår og vestlandsklasser

Fagtilbudet for tredje- og fjerdeklassingene for neste studieår er nå lagt ut til studentene. I fagtilbudet til studentene er det informert om at det arbeides med å vurdere vestlandsklassetilbud i kunst og håndverk, KRLE, musikk og mat og helse og at disse tilbudene vil bli avklart innen 15. januar. Det er derfor ikke lagt ut tilbud i disse fagene ennå.

Avklaringer om vestlandsklasser:
I de fagene vi skal ha tilbud om vestlandsklasser, skal alle studentene som velger disse fagene, delta i vestlandsklassen. Det vil si at det ikke blir egne campustilbud selv om det er mange studenter på en campus som velger faget. Det samme gjelder også om et fag parallelt blir tilbudt som årsenhet på en campus. GLU studentene som velger dette faget skal følge vestlandsklassen.

Så snart de ulike vestlandsklassetilbudene er avklart, vil disse fagtilbudene også bli lagt ut til studentene. De fagene som kommer til å gå som vestlandsklasse vil da komme som tilbud på alle campus, og det eller de av fagene kunst og håndverk, KRLE, musikk og mat og helse som ikke kommer til å gå som vestlandsklasse, kommer til å bli lyst ut der det er aktuelt å tilby faget.

Alle fagtilbudene er med forbehold om at nok studenter velger faget.
Håper dette var oppklarende.

Minner om at det fremdeles mulig å melde seg på GLUseminaret på Voss 3. og 4. januar her: https://doodle.com/poll/spmunm5dftbvhtie

GLUnytt 18. september

Hei alle!
Velkommen til seminar for alle involverte i GLU 3. og 4. januar (sannsynligvis på Voss). Sett av datoene, påmelding og program kommer.
Profesjonsøkter:
Vi har fått en del spørsmål ang. ressurser til bidrag på profesjonsøkter. Ressursene til profesjonsøktene er trukket ut fra emnene og blir tilbakeført til dem som har ansvar for faglig innhold på profesjonsøktene. I utgangspunktet regnes ressursene ut fra tidligere ordning med faktor tre for en økt. Merk: GLU1 sin profesjonsøkt i Bergen som skulle vært 11. oktober, er flyttet til 18. oktober. Håper alle kan bidra med å informere studentene om denne endringen.

Casedrøftinger:
Det vil være casedrøftinger for både GLU 1 og 2 senere i høst. For at dette skal bli vellykket er det viktig at flest mulig bidrar i drøftingene. På casedrøftinger vil faglærere få faktor to og praksislærere et honorar, om dette er lagt utenom vanlig praksisforberedende møte. Profesjonsveilederne får i oppdrag å samle faglærere fra sine miljø til casedrøftingene, og vi håper alle ser verdien i å delta. Dette er en fin mulighet til å knytte bånd mellom fagmiljøene og praksisskolene og til å lære av hverandres erfaringer. Alle involverte i GLU er velkommen til casedrøftinger!

Medborgerskap GLU1 og Mangfoldig klasserom GLU2:
Det blir nå satt ned arbeidsgrupper som skal ta ansvar for planlegging og gjennomføring av Medborgerskapsdagene for GLU1 og temadag om mangfoldig klasserom for GLU2. De som har meldt sin interesse til å være med i arbeidsgruppene vil bli kontaktet. Det er også fremdeles mulighet til å melde sin interesse til å delta. De som deltar i arbeidsgruppene vil få ressurser til arbeidet.

Videre utvikling av femårig GLU:
I disse dager sender instituttene inn sine forslag til fag 3, 4 og masterfag. Til uken vil studentene få ut en questback med spørsmål om hva de ser for seg at de vil velge av fag videre. Dette er ikke bindende valg for studentene, men studentenes stemmer vil også bli tatt med i vurderingen av hvilke fag vi kommer til å tilby ved HVL.
Denne uken sendte Nokut ut beskjed om at det varslede GLUtilsynet er utsatt. Les om saken her: https://www.nokut.no/nyheter/utsetter-tilsyn-med-grunnskolelarerutdanningene/

Lykke til videre med arbeidet!

Vel overstått oppstart av nytt studieår til alle!

Takk for godt fremmøte på utdanningsmøtet. Jeg håper informasjonen dere fikk der ble opplevd som nyttig.

Vi har i oppstarten møtt på flere små og store utfordringer og ulike spørsmål melder seg. Jeg vil her komme med noen oppklaringer som kan være til hjelp:

Tillitsvalgte studenter
Tillitsvalgte studenter blir valgt til studentrådene ved Stord, Sogndal eller Bergen. Videre informasjon og oppgaver får de tillitsvalgte studentene via studentrådene. Profesjonsveiledere får mail fra Atle Baaserud hvor han samler inn informasjon om tillitsvalgte til studentrådene.

GLU 5-10 FoU-oppgave og PEL:
Valgfag kan være både Fag 1, Fag 2 og Fag 3. I alle emneplanene for emne 4 (alle valgfagene) inngår FoU-oppgaven (50 % av eksamen). Hvordan FoU-oppgaven gjennomføres avhenger hvilket semester den er lagt til.

Når emne 4 kommer som del av Fag 2 høsten 2. studieår, skal studentene ha et FoU-arbeid (eksamen), der PEL ikke inngår.

Når emne 4 kommer våren 3. studieår, skal studentene ha en FOU-oppgave, der PEL skal ha en rolle. PEL skal altså bare ha en rolle i emne 4 i valgfaget når faget går om våren 3. studieår, fortrinnsvis fag1.

Eksamen fag 2 GLU 5-10
I emneplanene står det under vurdering:
«deleksamen med 1 FoU-oppgave og 1 mappe/skriftlig /muntlig eksamen, vekta 50% hver»

I forhold til denne eksamen har det meldt seg flere spørsmål:

Spørsmål: Hva om studentene stryker på en av delene? Må de da ta opp igjen begge delene?
Svar: Nei, studentene må bare ta opp igjen den eksamensdelen de stryker på.

Spørsmål: Hva om en student får A på en eksamen og B på den andre? Hva blir da karakteren på vitnemålet når de vektes 50% hver?
Svar: Eksamenskarakteren blir da A, vanlige avrundingsregler.

Spørsmål: Hvis de stryker på FoU-arbeidet eller FoU-oppgaven, kan den da forbedres, eller må de levere ny oppgave?
Svar: Dersom de stryker, kan de forbedre oppgaven. Dersom de ønsker å få en bedre karakter, men ikke har støket, må de lage ny oppgave med ny problemstilling.

Viser ellers her til Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Profesjonsøkter
Profesjonsøkter er obligatoriske for studentene. Dette er forankret i emneplanene for praksis med arbeidskrav om 80% fremmøte på profesjonsøktene. Profesjonsveilederne har ansvar for å føre fravær. I de tilfellene hvor studentene får mer enn 80% fravær, skal studentene søke til studieprogramansvarlig om å få fortsette i studiet.

Sjekk emneplanene
I løpet av de nærmeste dagene vil det bli foretatt noen små endringer i emneplanene. Alle må derfor sjekke emneplanene og informere studentene der hvor det er behov for det.

Om å abonnere på GLUnytt
Det går dessverre ikke an å abonnere på dette nyhetsbrevet (bloggen) i det systemet vi har i HVL nå. Jeg sender derfor mail til alle involverte i GLU. Mailen blir også lagt under GLUnytt.

Jeg håper de av dere som har sendt meg mail eller kommentert i bloggen, og ikke fått svar, har fått svar i denne teksten.
Lykke til videre!

Velkommen til GLU-bloggen

Gode faglærere, praksismedarbeidere og studierådgivere i GLU

Vi i GLU utdanningsteam vet at dere har ventet lenge på informasjon fra oss. Vi takker for tålmodigheten og sender dere nå både informasjon som er relevant for neste studieår, og samtidig forespørsel om å bidra med deres kompetanse på profesjonsdager.
Etter evalueringsseminaret i Sogndal har vi merket oss spesielt to forhold vi må ha fokus på for å opprettholde god kvalitet i grunnskolelærerutdannigene. Vi må ha sterkere integrering mellom progresjonstrappen og fagene, og studentene må delta på profesjonsdagene. Vi har derfor endret litt på formen for gjennomføring av noen av profesjonsdagene, og gjort disse øktene obligatorisk for studentene. Videre følger det informasjon om hvordan vi ser for oss gjennomføring av profesjonsdagene neste studieår.

Om profesjonsdager GLU1:
Den røde tråden i GLU1 er Lærerrollen. Studentene skal bli kjent med lærerrollen gjennom fagundervisning, profesjonsdager og praksis.
Oppstartsdagene blir i år campusvise med noenlunde likt program for alle, men uten streaming. Profesjonsveilederne har ansvar for noen økter i oppstartsprogrammet.
Videre følger temaene for profesjonsdagene. Oversikt over datoer for gjennomføring av profesjonsdager ved de ulike campusene, så langt som vi er kommet i planleggingen, ligger under Progresjonstrappen 1. året og 2. året.

Kompetanse innen skikkethet og profesjonsetikk høsten 2018:
Vi har satt opp profesjonsdager for GLU1 i skikkethet og profesjonsetikk tidlig i første semester og vi vet at det er flere fagpersoner innen HVL som har høy kompetanse på begge disse feltene. Hvem har kompetanse og anledning til å bidra disse dagene? Vi ser for oss at vi på profesjonsdagen om skikkethet både har med fagfolk og noen fra administrasjonen, og på profesjonsdagen om profesjonsetikk, har med fagfolk fra HVL og en praksislærer eller en skoleleder fra praksisfeltet. I Bergen har vi bestilt Mimes Brønn til begge disse dagene, men om dere ønsker en annen undervisningsform, regner vi med at dette kan endres på.

Estetiske læreprosesser høsten 2018:
Tusen takk til dramamiljøet som gjennomfører undervisning i estetiske læreprosesser til studentene på første året. Dette blir gjennomført med fem økter med dramaundervisning, som nå er obligatorisk for studentene. Beklager at vi også her har vært litt sent ute med svar på epost og lignende ang. rammer for gjennomføring.

Casedrøfting og felles planlegging av undervisning vinter 2018/2019:
Det er behov for å ha med så mange faglærere som mulig til profesjonsdagene om casedrøfting og til felles planlegging av undervisning. Vi ønsker også at flere fra praksisadministrasjonen bidrar både i planleggingsdelen og gjennomføringen av disse dagene. Se tabell nederst for tidspunkt for gjennomføring av disse profesjonsdagene på hver av campusene. Hold av datoene.

Vitenskapsteori våren 2019:
I fjor lå temaet innføring i vitenskapsteori som en profesjonsdag, og vi hadde fellesforelesning på hver campus. I år ønsker vi at fagene skal ivareta innføring av vitenskapsteori i løpet av vårsemesteret første studieår. Det vil si at norsk eller matematikk må ivareta dette for GLU 1-7 og fag 2 må ivareta det for GLU 5-10. Vi ser for oss en økt på ca. tre timer hvor første del er fokusert mot generell innføring, og andre del blir knyttet mer mot faget. Fagmiljøene som ivaretar dette vil bli tildelt en ressurs på ni timer. Kan dere gi oss en tilbakemelding på at dette er OK for alle fagmiljøene som har fag 2 i GLU 5-10? Kan fagmiljøene innen norsk og matematikk bli enige om en fordeling av hvem som tar ansvar for dette i de ulike klassene i GLU 1-7?

Medborgerskap våren 2019:
I år som i fjor ønsker vi å gjennomføre et studentseminar om Medborgerskap. Vi ønsker oss en komite for gjennomføring av disse dagene, men er foreløpig litt usikker på hvor vi skal legge listen for dette seminaret. Vi kommer tilbake tidlig på høsten med mer informasjon.

Om profesjonsdager GLU2:
Den røde tråden i GLU2 er Læreren i møte med elevmangfoldet. Studentene vil møte dette temaet både i fagundervisning, på profesjonsdager og i praksis.
Det vil bli en profesjonsdag i starten av semesteret hvor studentene blir presentert for sammenhengen mellom temaene i progresjonstrappen, og med fokus på at de skal få møte temaet Læreren i møte med elevmangfoldet, på flere måter. Programansvarlig kommer til å ha en innledning på denne økten, men ønsker både å ha med noen fra praksisfeltet som kan fortelle om metoder for integrering i klasserommet, og ha med en eller flere representanter fra fagmiljøene som kan snakke om enten mangfold, fargespillmetodikk, tilpasset opplæring, migrasjonspedagogikk eller lignende. Hvem har kompetanse og kan være med?

Forskningsdager høsten 2018:
For at studentene skal få tilstrekkelig opplæring i forskningsmetoder er det lagt opp til tre forskningsdager tidlig på høsten. Temaene er tekst og dokumentanalyse, intervju som metode og kildekritikk og etikk. Hvem har kompetanse og kan ta ansvar for disse dagene? Kan det være en forskergruppe som kan ta ansvar for alle tre dagene? Stipendiater?

Psykososialt læringsmiljø og vold og overgrep våren 2019:
Disse temaene ligger i vårsemesteret og er allerede lagt inn som obligatorisk i pel faget. Vi ønsker her at fagmiljøet i pedagogikk ivaretar disse to dagene og velger selv om de vil bruke sin egen kompetanse eller trekke inn eksterne aktører. Er dette OK for pedmiljøet?

Casedrøftinger:
Det er også en profesjonsdag med casedrøftinger i år to. Hold av datoene.
Kompetanse innen det flerkulturelle klasserommet våren 2019:
I GLU2 skal det gjennomføres en hel dag med fokus på det flerkulturelle klasserommet. Denne dagen vil vi gjennomføre i vårsemesteret. I den forbindelse ønsker vi en gruppe som kan planlegge og gjennomføre denne dagen. Hvem har kompetanse og anledning til å være med på dette?

Om ressurser og svarfrister i forbindelse med bidrag til profesjonsdager:
Det er som kjent trukket ut ressurser fra emnene til profesjonsdager. Disse ressursene blir gitt tilbake til de fagmiljøene som bidrar på profesjonsdagene. Vi håper å få på plass hvem som kan bidra på profesjonsdagene så snart som mulig, og senest innen 10. august. Beklager at det blir så kort svarfrist.

Ettersom profesjonsdagene nå er obligatorisk er det behov for å ha profesjonsveilederne tilstede på alle profesjonsdagene med klassene. Vi tenker dette også bidrar til å få en tettere integrering mellom profesjonsdagene og fagene. Studentene må ha 80% fremmøte på profesjonsdagene for å få godkjent praksisstudiet. Dette blir lagt inn som et obligatorisk arbeidskrav i emneplanene for praksis.

Det er bestilt rom for fellesforelesninger til profesjonsdagene på alle tre campus. Om dere ønsker andre undervisningsformer, regner jeg med vi skal få endret rombestillingene.

Om GLU-bloggen og GLU-siden på intranettet:
Vi i GLUutdanningsteam har opprettet denne bloggen for å kunne informere enklest mulig til alle involverte i GLU. GLU-bloggen ligger øverst på GLU-siden og skal fungere som en informasjonskanal for alle involverte i GLU. Vi i GLUutdanningsteam kommer til å legge informasjon her, men vi ønsker også at alle kan legge ut f. eks. små reportasjer om undervisning i GLU, opplevelser fra ekskursjoner osv. Bloggen er kun tilgjengelig for oss interne i HVL, men lenken kan deles. Det er ikke mulig å lage en helt intern blogg, dvs. at vi kan lenke bloggen eksternt. Jeg ber om at ingen INGEN DELER bloggen eksternt. Denne er til internt bruk. Håper alle involverte i GLU vil abonnere på GLU-bloggen.

På GLU-siden ligger det ellers informasjon som er relevant for alle involverte i GLU. Det er lenke til praksissidene og brevene fra GLUP. Aktuell informasjon til GLU er plassert under de ulike årene.

Det blir utdanningsmøte 9. august kl. 10.00-11.15. Alle møter på sin campus. Første del av møtet streames fra Bergen og deretter blir det diskusjoner på hver campus. I tillegg blir det samling for alle profesjonsveiledere i GLU i Bergen den 7. august.

Med dette ønsker GLU-utdanningsteam god velfortjent sommerferie til alle