Velkommen til GLU-bloggen

Gode faglærere, praksismedarbeidere og studierådgivere i GLU

Vi i GLU utdanningsteam vet at dere har ventet lenge på informasjon fra oss. Vi takker for tålmodigheten og sender dere nå både informasjon som er relevant for neste studieår, og samtidig forespørsel om å bidra med deres kompetanse på profesjonsdager.
Etter evalueringsseminaret i Sogndal har vi merket oss spesielt to forhold vi må ha fokus på for å opprettholde god kvalitet i grunnskolelærerutdannigene. Vi må ha sterkere integrering mellom progresjonstrappen og fagene, og studentene må delta på profesjonsdagene. Vi har derfor endret litt på formen for gjennomføring av noen av profesjonsdagene, og gjort disse øktene obligatorisk for studentene. Videre følger det informasjon om hvordan vi ser for oss gjennomføring av profesjonsdagene neste studieår.

Om profesjonsdager GLU1:
Den røde tråden i GLU1 er Lærerrollen. Studentene skal bli kjent med lærerrollen gjennom fagundervisning, profesjonsdager og praksis.
Oppstartsdagene blir i år campusvise med noenlunde likt program for alle, men uten streaming. Profesjonsveilederne har ansvar for noen økter i oppstartsprogrammet.
Videre følger temaene for profesjonsdagene. Oversikt over datoer for gjennomføring av profesjonsdager ved de ulike campusene, så langt som vi er kommet i planleggingen, ligger under Progresjonstrappen 1. året og 2. året.

Kompetanse innen skikkethet og profesjonsetikk høsten 2018:
Vi har satt opp profesjonsdager for GLU1 i skikkethet og profesjonsetikk tidlig i første semester og vi vet at det er flere fagpersoner innen HVL som har høy kompetanse på begge disse feltene. Hvem har kompetanse og anledning til å bidra disse dagene? Vi ser for oss at vi på profesjonsdagen om skikkethet både har med fagfolk og noen fra administrasjonen, og på profesjonsdagen om profesjonsetikk, har med fagfolk fra HVL og en praksislærer eller en skoleleder fra praksisfeltet. I Bergen har vi bestilt Mimes Brønn til begge disse dagene, men om dere ønsker en annen undervisningsform, regner vi med at dette kan endres på.

Estetiske læreprosesser høsten 2018:
Tusen takk til dramamiljøet som gjennomfører undervisning i estetiske læreprosesser til studentene på første året. Dette blir gjennomført med fem økter med dramaundervisning, som nå er obligatorisk for studentene. Beklager at vi også her har vært litt sent ute med svar på epost og lignende ang. rammer for gjennomføring.

Casedrøfting og felles planlegging av undervisning vinter 2018/2019:
Det er behov for å ha med så mange faglærere som mulig til profesjonsdagene om casedrøfting og til felles planlegging av undervisning. Vi ønsker også at flere fra praksisadministrasjonen bidrar både i planleggingsdelen og gjennomføringen av disse dagene. Se tabell nederst for tidspunkt for gjennomføring av disse profesjonsdagene på hver av campusene. Hold av datoene.

Vitenskapsteori våren 2019:
I fjor lå temaet innføring i vitenskapsteori som en profesjonsdag, og vi hadde fellesforelesning på hver campus. I år ønsker vi at fagene skal ivareta innføring av vitenskapsteori i løpet av vårsemesteret første studieår. Det vil si at norsk eller matematikk må ivareta dette for GLU 1-7 og fag 2 må ivareta det for GLU 5-10. Vi ser for oss en økt på ca. tre timer hvor første del er fokusert mot generell innføring, og andre del blir knyttet mer mot faget. Fagmiljøene som ivaretar dette vil bli tildelt en ressurs på ni timer. Kan dere gi oss en tilbakemelding på at dette er OK for alle fagmiljøene som har fag 2 i GLU 5-10? Kan fagmiljøene innen norsk og matematikk bli enige om en fordeling av hvem som tar ansvar for dette i de ulike klassene i GLU 1-7?

Medborgerskap våren 2019:
I år som i fjor ønsker vi å gjennomføre et studentseminar om Medborgerskap. Vi ønsker oss en komite for gjennomføring av disse dagene, men er foreløpig litt usikker på hvor vi skal legge listen for dette seminaret. Vi kommer tilbake tidlig på høsten med mer informasjon.

Om profesjonsdager GLU2:
Den røde tråden i GLU2 er Læreren i møte med elevmangfoldet. Studentene vil møte dette temaet både i fagundervisning, på profesjonsdager og i praksis.
Det vil bli en profesjonsdag i starten av semesteret hvor studentene blir presentert for sammenhengen mellom temaene i progresjonstrappen, og med fokus på at de skal få møte temaet Læreren i møte med elevmangfoldet, på flere måter. Programansvarlig kommer til å ha en innledning på denne økten, men ønsker både å ha med noen fra praksisfeltet som kan fortelle om metoder for integrering i klasserommet, og ha med en eller flere representanter fra fagmiljøene som kan snakke om enten mangfold, fargespillmetodikk, tilpasset opplæring, migrasjonspedagogikk eller lignende. Hvem har kompetanse og kan være med?

Forskningsdager høsten 2018:
For at studentene skal få tilstrekkelig opplæring i forskningsmetoder er det lagt opp til tre forskningsdager tidlig på høsten. Temaene er tekst og dokumentanalyse, intervju som metode og kildekritikk og etikk. Hvem har kompetanse og kan ta ansvar for disse dagene? Kan det være en forskergruppe som kan ta ansvar for alle tre dagene? Stipendiater?

Psykososialt læringsmiljø og vold og overgrep våren 2019:
Disse temaene ligger i vårsemesteret og er allerede lagt inn som obligatorisk i pel faget. Vi ønsker her at fagmiljøet i pedagogikk ivaretar disse to dagene og velger selv om de vil bruke sin egen kompetanse eller trekke inn eksterne aktører. Er dette OK for pedmiljøet?

Casedrøftinger:
Det er også en profesjonsdag med casedrøftinger i år to. Hold av datoene.
Kompetanse innen det flerkulturelle klasserommet våren 2019:
I GLU2 skal det gjennomføres en hel dag med fokus på det flerkulturelle klasserommet. Denne dagen vil vi gjennomføre i vårsemesteret. I den forbindelse ønsker vi en gruppe som kan planlegge og gjennomføre denne dagen. Hvem har kompetanse og anledning til å være med på dette?

Om ressurser og svarfrister i forbindelse med bidrag til profesjonsdager:
Det er som kjent trukket ut ressurser fra emnene til profesjonsdager. Disse ressursene blir gitt tilbake til de fagmiljøene som bidrar på profesjonsdagene. Vi håper å få på plass hvem som kan bidra på profesjonsdagene så snart som mulig, og senest innen 10. august. Beklager at det blir så kort svarfrist.

Ettersom profesjonsdagene nå er obligatorisk er det behov for å ha profesjonsveilederne tilstede på alle profesjonsdagene med klassene. Vi tenker dette også bidrar til å få en tettere integrering mellom profesjonsdagene og fagene. Studentene må ha 80% fremmøte på profesjonsdagene for å få godkjent praksisstudiet. Dette blir lagt inn som et obligatorisk arbeidskrav i emneplanene for praksis.

Det er bestilt rom for fellesforelesninger til profesjonsdagene på alle tre campus. Om dere ønsker andre undervisningsformer, regner jeg med vi skal få endret rombestillingene.

Om GLU-bloggen og GLU-siden på intranettet:
Vi i GLUutdanningsteam har opprettet denne bloggen for å kunne informere enklest mulig til alle involverte i GLU. GLU-bloggen ligger øverst på GLU-siden og skal fungere som en informasjonskanal for alle involverte i GLU. Vi i GLUutdanningsteam kommer til å legge informasjon her, men vi ønsker også at alle kan legge ut f. eks. små reportasjer om undervisning i GLU, opplevelser fra ekskursjoner osv. Bloggen er kun tilgjengelig for oss interne i HVL, men lenken kan deles. Det er ikke mulig å lage en helt intern blogg, dvs. at vi kan lenke bloggen eksternt. Jeg ber om at ingen INGEN DELER bloggen eksternt. Denne er til internt bruk. Håper alle involverte i GLU vil abonnere på GLU-bloggen.

På GLU-siden ligger det ellers informasjon som er relevant for alle involverte i GLU. Det er lenke til praksissidene og brevene fra GLUP. Aktuell informasjon til GLU er plassert under de ulike årene.

Det blir utdanningsmøte 9. august kl. 10.00-11.15. Alle møter på sin campus. Første del av møtet streames fra Bergen og deretter blir det diskusjoner på hver campus. I tillegg blir det samling for alle profesjonsveiledere i GLU i Bergen den 7. august.

Med dette ønsker GLU-utdanningsteam god velfortjent sommerferie til alle