Medieanalyse for 3. kvartal

HVL hadde totalt 636 treff i media i 3. kvartal. Nær 28 prosent har eit positivt forteikn, medan 3,6 prosent kjem i kategorien negative oppslag.

Fleire tilsette ved HVL markerte seg positivt under Forskingsdagane. I Sogn og Fjordane blei den faglege verksemda mellom anna profilert gjennom ein serie kronikkar frå HVL-tilsette i lokalmedia. Høgskulen på Vestlandet har fått skryt av namnevalet av Språkrådet, NRK har hatt ei sak om god rekruttering av menn til vernepleiarutdanninga, barnehagelærarutdanninga ved HVL (Bergen) feira 70 år (BT) og mange tilsette har i perioden bidratt med kronikkar i ulike aviser som til dømes BT, Dagbladet, Khrono og forskning.no.

Dei negative oppslaga er få, men må likevel nemnast: Saka om ein student som kjenner seg diskriminert av HVL på grunn av seksuell legning har rulla vidare.  I kjølevatnet av opptakstala i juli, kom det oppslag i fleire aviser om sviktande rekruttering til lærarutdanninga på Stord og i Sogndal og ingeniørutdanninga i Haugesund. Ei gruppe studentar ved lærarutdanninga ved HVL hadde i september eit innlegg i BT der dei meiner at dei ikkje lærer nok om handtering av mobbing i utdanninga.

Vel 68 prosent av sakene har eit nøytralt forteikn for HVL. Det er i tråd med tidlegare tendensar. Nøytrale oppslag er saker som verken profilerer høgskolen sitt fagmiljø/profil spesielt, eller gir et etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen.

Kor kjem så sakene om HVL?  Statistikken viser at vel 33 prosent av sakene er i lokale medium (som til dømes Firda, Sogn avis, Haugesunds avis, Bergensavisen etc.) Nær 23 prosent kjem i nasjonale medium, som til dømes  NRK, Dagens Næringsliv, VG, Aftenposten eller Khrono.  Nær 14 prosent kjem i regionale medium, mesteparten her er Bergens Tidende.  Nær 30 prosent kjem i kategorien «annen dekning».  Dette er er type fagpresse/ magasin osv. kor betegnelsen riks-, region- og lokal ikkje blir like naturleg.

Ser vi på frekvens i enkeltmedium er HVL nemnt flest gangar i Bergens Tidende, deretter følgjer Khrono, Firda, Haugesunds Avis og Sogn Avis.

Når det gjeld type medium står aviser for brorparten av omtalen (54 prosent). Deretter følgjer ulike typar nettmagasin og magasin.

Oversikta under viser korleis omtalen fordeler seg på fylkene, basert på kor mediet høyrer heime geografisk. Nær 45 prosent kjem i kategorien «Riks», det vil seie nasjonale medium eller medium som ikkje blir naturleg å plassere i eitt fylke. Medium i Hordaland står for vel 21 prosent, Sogn og Fjordane for vel 15 prosent og Rogaland for vel 8 prosent. Resten fordeler seg på andre fylker.

Medieanalyse for 2. kvartal

HVL hadde totalt 943 treff i media i 2. kvartal 2018. Sakene omhandlar høgskulen på ulike i måtar. I enkelte saker uttaler tilsette ved HVL seg som ekspertar innan eit fagområde,  i andre saker er HVL nemnd i ein større samanheng, og i nokre saker blir høgskulen sett i eit negativt lys. Vi skal komme nærare inn på alt dette.

Dei aller fleste av sakene om HVL er nøytrale. Så mykje som 77 prosent kjem i denne kategorien. I desse sakene kan HVL vere nemnt i ein større samanheng, eller sakene kan verken seiast å vere omdømmebyggande eller gi eit negativt inntrykk av organisasjonen.

22 prosent kjem i kategorien positive. Ei sak som gav stor spreiing i juni  var saka om ny forsking ved HVL som skal gi svar på korleis mensen påvirkar idrettsprestasjonen. Saka sto mellom anna i Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Sunnmørsposten, for å nemne nokre. Her fekk HVL profilert noko av si faglege verksemd på ein bra måte. Andre oppslag som kjem i kategorien positive er saker der HVL-tilsette uttaler seg som ekspertar innan eit fagområde. Vi kan mellom anna nemne Oddbjørn Bukve (regionreformar), Carlo Aall (turisme og berekraftig utvikling) og Frode Thuen (samliv).  Linda Moen Rebni hadde eit debattinnlegg i BT om skuleelevar sin arbeidskvardag.  Tilsette som engasjerer seg i samfunnsdebatten og bidrar med kronikkar og debattinnlegg bidrar til å bygge høgskulen sitt omdømme som kompetanseorganisasjon.

2 prosent av oppslaga er negative for HVL. Ei av sakene er eit oppslag i Firda om studentar som føler seg lurte av høgskulen i samband med opptak til bachelor i idrettsfag. Andre negative oppslag er knytt til intern uro og kritikk knytt til opne kontorløysingar i det nye høgskulebygget i Bergen. Studvest hadde i mai eit oppslag om den alternative oppgåva som vart gitt til studentar som ikkje kunne delta på studietur ved barnehagelærarutdanninga i Bergen. Her uttrykte også barnehagar stor skepsis til HVL sitt alternativ.

34 prosent av sakene er i lokale medium. 22 prosent er i riksmedium og 13 prosent i regionale medium. 30 prosent kjem i kategorien «anna dekning». Det vil seie saker i fagpresse/ magasin osv. kor inndelinga riks-, region- og lokal ikkje blir like naturleg.

 

 

Over 50 prosent av sakene er i aviser. Deretter følger nettmagasin og kringkasting. Dersom vi går djupare og ser på kjelder og frekvens er det Bergens Tidende som har flest saker der HVL er nemnt, etterfølgd av Fagpressenytt, Khrono, Bergensavisen og Sogn avis.  I kakediagrammet under kjem kjelder som har under 30 treff i kategorien «andre». Det betyr likevel ikkje at desse sakene gir mindre «output» for HVL (dersom positive)  Til dømes vil ei sak NRK riks ha større rekkevidde enn ei sak i Fagpressenytt. Verdien er også avhengig av konteksten, altså om HVL berre er nemnt i ein større samanheng,  eller om HVL får fokus i saka i positiv forstand.

 

 

Medieanalyse for februar 2018

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 232 treff i media i februar. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (64 prosent). Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

26 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. HVL er med på et prosjekt der de forsker på autonome båter. Målet er å utvikle prototyper som kan testes på Mjøsa. Det er skrevet om ønske om at regjeringen skal foreslå å heve bevilgningen til barnehagelærerutdanningen i statsbudsjettet for 2019. Tre bioingeniørstudenter ved HVL har fått Frank Mohn-prisen 2017.  Senter for omsorgsforskning Vest ved HVL utvikler tjenester som skal gjøre det bedre for dem som har demens. Utformingen av nybygg er et hett tema, der HVL går inn for åpne landskap i nybygget K2.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i februar. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 45 prosent av omtalen har vært i her. 20 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 7 prosent er i regionale medium og 27 i riksmedium.

 

De fleste sakene er på web (89 prosent). Print utgjør 47 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Fagpressenytt, Bergens Tidende, Khrono, Sogn Avis, Sunnhordaland, På Høyden, A-magasinet -papirutgaven og Studvest flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Universitetsavisen, Skips-Revyen, Norsk Forskerforbund, På Høyden, NRK P2 og Dagsavisen.

Medieanalyse for januar 2018

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i januar. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (46 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

45 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. «Sogn og Fjordane» modellen blir fremhevet som en god modell som fremhever Sogn og Fjordane. En ekstrajobb for studenter skaper forsprang for dem ellers i livet. Frode Thuen ved HVL forteller om hvordan du kan takle sjalusi, ved blant annet å unngå å handle på de sjalue tankene. Og etterspørsel etter ingeniører fra næringslivet har gått opp.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i januar. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 36 prosent av omtalen har vært i her. 36 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 8 prosent er i regionale medium og 20 i riksmedium.

 

De fleste sakene er på web (56 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firdaposten, Firda, Bergens Tidende,  Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

 

Medieanalyse for desember 2017

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 225 treff i media i desember. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (57 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

43 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Studenter stakk av med 50 000 kr i en gründerkonferanse, der de har laget en mobilapp som skal hjelpe med motivasjon. #Metoo fikk mye oppmerksomhet i media i starten av året. Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland har sett på at det er mulighet for å kunne få til en daglig fysisk aktivitet hver dag.  og Førde kommune skal lage en hjelpe-app til demente og pårørende. Det blir vervet sykepleiestudenter til å spise med ensomme eldre. Og arbeid med åpenhet til demens ble formidlet til sykepleiestudenter ved HVL. Regjeringen har bevilget 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningen, dette vil bidra til å øke innsatsen for å få flere lærere. Det ble også tildelt millioner til maritim forsking. Norges forskningsråd kunngjorde at det er tildelt 50 millioner til to nye sentre for barnehageforskning. Det ene senteret skal opprettes ved HVL. Og forskningsmiljøet ved HVL og Vestlandsforskning ble tildelt opp mot 28 millioner i støtte fra Forskningsrådet.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i desember. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 37 prosent av omtalen har vært i her. 32 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 13 prosent er i regionale medium og 17 i riksmedium.

 

 

De fleste sakene epå web (60 prosent). Print utgjør 38 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda post, Sogn Avis, A-magasinet – papirutgaven, Bergens Tidende, Fagpressenytt flest saker der HVL er omtalt, deretter følger Khrono, NRK Radio P1 – Rogaland, Stavanger Aftenblad og Haugesund Avis.

Ny kode i EpiServer 08.januar (Elvis har fødselsdag i dag)

Når Elvis er gratulert er det klar for opplisting av ny kode i EpiServer:

 • [HVL-815] – Accordion blokk
  • Vi har fått en ny accordion-blokk, hvor vi kan ha et uendelig antall elementer i blokken. Den nye blokken heter (ny) Trekkspill blokk. En trekkspill-blokk består av selve blokken og blokker med accordion-elementer inni blokken. Hvis du ikke forstår hvordan blokken skal brukes tar du kontakt. Den gamle blokken, Trekkspill blokk, eksisterer fremdeles, men bruk fortrinnsvis den nye
 • [HVL-816] – Fjerne dummy bilder på ansatte
  • Ansatte som ikke har lastet opp bilde i personprofilen sin har ikke lenger dummy-bilde.
 • [HVL-817] – Logout knapp for Vestibylen
  • Lars etterlyste logg ut-knapp på Vestibylen og den er nå på plass
 • [HVL-821] – URL parametre på ansattlisten
  • Som et ledd i at vi får ny organisasjonsstruktur i HVL legger vi opp til at man kan filtrere ansattlisten på sted og organisatorisk tilhørighet, og at URL endres når filterne endres. Da kan vi lenke til en ferdig filtrert ansattliste fra et institutt eller et senter
 • [HVL-800] – Spørsmål: Hvordan regnes «omfang» i studieprogram
  • Noen av studieprogrammene våre gir ikke studiepoeng, som feks realfagskurs. Når omfang skal presenteres på studieprogramsidene er det en omregning av antall studiepoeng/heltidsprosent og for studieprogram uten studipoeng feilet dette, og kun teksten «år» ble skrevet ut til nettsidene. Vi fjernet ordet «år», slik at det på realfagskurs nå kun står
   «Omfang: 0 studiepoeng»
 • [HVL-808] – behov for å kunne lese en cookie på studieprogramsidene
  • Terje har laget en utskriftstjeneste slik at ansatte selv kan skrive ut studieprograminformasjon til utdeling. Siden disse kan redigeres i nettleseren ønsker vi ikke at den skal være tilgjengelig for alle. Skript-referansen til Terje sitt skript vises nå kun for brukere som er innlogget i Vestibylen
 • [HVL-818] – Standardtekst er på engelsk
  • Tidligere i år fikk vi inn standardtekst for kontaktelement i et studieprogram, slik at vi slipper å skrive inn kontaktinformasjon for opptakskontoret hver gang vi får nye studieprogram.  Bouvet hadde rota litt og standardteksten kom på engelsk. Dette er nå fikset.
 • [HVL-822] – 404-siden mangler URL
  • «siden ikke funnet-siden» manglet adressen på den manglende siden, og når epost til webmaster ble sendt inn var det umulig å vite hvilken side det referertes til. Dette er nå fikset.
 • [HVL-825] – Endring av oria søkeboks på bibliotek-sidene
  • Oria, bibliotekets søketjeneste, har fått nytt UI, og søk i søkeboksen på biblioteksidene går nå til dette nye grensesnittet

Medieanalyse for november

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 253 treff i media i november. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (50,2 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

47 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Frode Thuen ved HVL forteller at aktiviteter sammen, er en god oppskrift på et langt og godt samliv. Professor Torgrim Log forsker på lyngbrannfare, og omtaler lyngheiene som en tikkende brannbombe i Norge. Debatter i energi og vann-bransjen snakket om at det trengs kraft til nyskapning. Og at HVL er en av de sterkeste i landet på utdanning og utvikling i disse kategorier. Det blir også gitt klarsignal for nytt høyskolebygg i Bergen.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «annen dekning» i november. Det vil si regionale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  29,2 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 19 prosent er i regionale medium og 19,8 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (54,2 prosent). Print utgjør 35,6 prosent, og resten er radio.  Når det gjelder enkeltmedium har Bergens Tidende, Studvest, Haugesund Avis, Sogn Avis, Bergensavisen og NRK Radio flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Firda, NRK Radio P2, Stavanger Aftenblad, A-magasinet papirutgave, Sunnhordaland og Klassekampen.

Medieanalyse for oktober

Høgskulen på Vestlandet hadde totalt 314 treff i media i oktober. I tråd med tidligere tendenser er det flest nøytrale oppslag (63,1 prosent).  Saker som havner i kategorien «nøytral» vil si oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlater et negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

35,4 prosent av sakene er positive for høgskulen. Det vil si at de profilerer fagligheten og profilen til HVL. Forskere ved HVL peker på det er ønsket mer dialekt i norskopplæringen og nynorsk for de minste. I mange av sakene svarer Frode Thuen på samlivsspørsmål i media, blant annet om mobilbruk i parforholdet. Noen av sakene handler også om hjemmemonitor gir trygghet for det eldre. Det er blant annet spesialsykepleier Tone Merete Norekvål som tester ut teknologi i stadig utvikling. Dette vil kreve mer av helsepersonell og pasienter. Redaktør Ola Svein Stugu og forfatterne av «Soga om Sogn og Fjordane» har presentert og gitt ut sin fylkessoga. HVL tilbyr master i IKT i læring, vi trenger mer av koding inn i skolen. Rektor sikter mot vestlandsuniversitet, og at grunnutdanningen vil utvikle campusene.

Søylegrammet under forteller noe om størrelsen på kildene der HVL er omtalt. Dette viser at vi har hatt mest omtale i «lokal dekning» i oktober. Det vil si lokale aviser/radio/nettsteder og lignende som faller naturlig under kategoriene lokal/regional/riks. Vel 33,1 prosent av omtalen har vært i her.  34,7 prosent av omtalen kommer i kategorien lokal dekning. 9,24 prosent er i regionale medium og 22,9 i riksmedium.

De fleste sakene er på web (56,1 prosent). Print utgjør 38,5 prosent, og 5,41 prosent er annet.  Når det gjelder enkeltmedium har Firda, Haugesund Avis, Studvest, Bergens Tidende og Khrono flest saker der HVL er omtalt, deretter følger På Høyden, Sogn Avis og Bergensavisen.

Ny kode 1. november 2017

Vi har fått ny kode i EpiServer

 • [HVL-757] – Forskjøvet campus-knapper

På Vestibylen var knappene i kalenderen for campus forskjøvet seg. Dette er nå fikset.

 • [HVL-758] – Endring i studieplan-malen

Når en student ser en studieplan for sitt årskull er neste naturlige handlingsdriver å se emnene for studiet. I Hotjar så vi studenter som klikket på studieplan-lenken gang på gang uten hell. Endringen som er gjort er å tydliggjøre emneoversikten og tone ned de andre studieplanenen.

 • [HVL-759] – feil i visningen i studieplansøkesiden, filtrerte resultat

Hvis man filtrerte på studieprogram og så på et årstall reflekterte ikke resultatantallet dette.

 • [HVL-708] – manglende nivå av overskrifter

Når man skriver for web er det viktig å ha innbyrdes semantisk riktige overskrifter, ved at en H1 skal etterfølges av en ny H1 eller en H2 – aldri en h3. Vi har flere slike hopp på hvl.no, og Bouvet arbeider med å rydde opp i disse, overskrift for overskrift.

 • [HVL-761] – Endring i site-title på engelsk

Når Google indekserer nettsteder indekserer de en side kun én gang og hvis man har duplikater i sidetitler skader det rankingen nettstedet får i Google. Google utelater også i mange tilfeller de dupliserte sidene. I mange av våre sider har vi like sidetitler på norsk og engelsk, siden alle titler avsluttes med organisasjonsnavn. På de engelske sidene har vi nå fått engelsk organisasjonsnavn til slutt. En sidetittel er for øvrig det du ser i fanen i nettleseren din.

 • [HVL-762] – Endring i titler på studieplaner

Saken omhandler igjen dupliserte sidetitler. Siden vi nå publiserer studieplaner for flere årskull måtte vi endre titlene til å reflektere det.

 • [HVL-763] – Dupliserte titler for emne

Igjen en sak om dupliserte sidetitler, men denne gangen om store og små bokstaver. For Google er ING1020 og ing1020 to forskjellige ting, mens det i realiteten er det samme for oss. Vi har nå endret slik at alle nettadresser inneholder kun små bokstaver, og unngår da 2500 dupliserte titler i Google.

 • [HVL-764] – skille intranett og eksterne sider i søk

Tidligere i uka hadde vi problem med søk i Compendia på Vestibylen. Dette er nå fikset, men i feilsøkiningsprosessen ble det oppdaget at emner var søkbare i Vestibylen. Det var ikke krise, men forstyrret søkeresultat og er nå fjernet. Emner er kun søkbare på de eksterne sidene våre.

 • [HVL-765] – Endring i studieplan-malen

Noen studieprogram har oppstart både høst og vår, og i en studieplan ble disse listet ut som «kull 2017» to ganger. Vi har nå fått skille mellom vår- og høstsemesteret i opplistingen

Ny kode 16.10.2017

I dag har vi fått kun en endring i EpiServer; endring utlistingen av studieprogramnavn/-kode på studieplan-søkesiden (https://www.hvl.no/student/studieplanar-og-emne/).  I hotjar så vi at noen av studentene skroller fremdeles, ganske lenge også, og hypotesen er at det kan ha sammenheng med hvordan resultatet presentereres –  med studieprogramkode først etterfulgt av studieprogramnavn. For eksempel Fysioterapi finner man på G, for GRF, Sjukepleie på GRU eller GRS osv, mens studentene jeg har spurt leter etter F for fysioterapi og S for Sykepleie.

Nå finner vi Sykepleie på S og Fysioterapi på F.