SoMe-analyse 2. kvartal 2019

Merknad: Der ikkje anna er oppgitt, er alle tal og postar organiske, dvs ubetalte. Postar og tal på betalte aktivitetar i sosiale medium blir ikkje omtalt i rapporten.

Instagram

Målgrupper og følgjarar
• Primærmålgruppene for Instagramprofilen vår er eksisterande og potensielle studentar.
• Vi har 3 436 følgjarar, ei auke på 240 sidan mars. (tal per 5. august)
• Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (42 %), med aldersgruppa 25-34 år (34 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Innlegg

Vi har eit snitt på 0,56 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 0,8 per dag. Vi postar bilder frå studiesituasjonar, livet på campus med meir. Noko blir vi tipsa om, andre ting oppsøker vi sjølv.
Nokre av postane med best engasjement i perioden ser vi under. Som i forrige kvartal er to av postane med best rekkevidde bilder vi har fått frå studentar (eit «på bestilling» frå oss, og eit vi har spurd om å få gjenbruke).

Taggen #hvlfolk blir stadig betre innarbeidd, og har så langt blitt brukt i 3 700 innlegg, ein auke på 400 sidan forrige kvartal. Vi brukar i tillegg #hvlutveksling når det er aktuelt, og prøver å få denne innarbeidd blant utreisande studentar (så langt brukt i 357 innlegg). #høgskulenpåvestlandet er ein tagg som ein del studentar og andre har tatt i bruk i det siste, og er brukt i over 600 innlegg.
Stories

Vi har lånt ut Instagramkontoen vår til 12 studentar dette kvartalet (2 utvekslingsstudentar og resten studentar og studentorganisasjonar). Studentane blir bedt om å dele frå studiekvardagen sin gjennom å legge ut i storien vår. Her legg dei ut både film og bilder. Dette fungerer veldig godt, og kvar historie blir i snitt sett av mellom 1500 og 2000 personar.

Trafikk til hvl.no
Instagram har generert 100 sesjonar til hvl.no i perioden. Sidan vi ikkje kvalifiserer for å ha lenker i Instagrampostane våre (det krev 10 000 følgjarar) er det begrensa kor mange klikk vi får til nettsida vår.

Mål for Instagram – status sidan forrige kvartal:

 • Eit innlegg per dag – vi har ein auke på 0,2 % sidan forrige kvartal, og er oppe i 0,8 postar per vekedag dette kvartalet.
 • I større grad plukke og dele bilder studentar har tagga med #hvlfolk.
 • Få god fordeling av bilder frå alle campusar. Framleis ein utfordring på dei campusane der vi ikkje har folk i temaet, og særleg Førde.
 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Som på FB er det kanskje ikkje så lett å måle denne, sidan ein ikkje endrar geografisk oppføring sjølv om ein flyttar.

Facebook

Målgrupper og følgjarar

Primærmålgruppene for Facebooksida vår er eksisterande og potensielle studentar. Vi har 14 114 følgjarar, ein auke på 356 sidan forrige kvartal.
Aldersfordeling blant følgjarane våre: Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (32 %), med aldersgruppa 25-34 år (30 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Trafikk til hvl.no

Facebook er også i denne perioden den heilt klart største trafikkdrivaren til hvl.no, med 20 000 økter.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 1 post per dag (helger inkludert). Sidan vi på Facebook kan planlegge innlegg fram i tid, har vi her oftare poster i helgene.

Dette kvartalet skil seg frå 1. kvartal med at bildepostar har større rekkevidde enn videoar, totalt sett. Dette kan skuldast at vi i mai og juni hadde mange «kullbilder» av utgåande studentar, som gir god rekkevidde. Det er likevel også dette kvartalet videopostar som totalt sett har best rekkevidde.

I perioden produserte vi 6 videoar. Vi hadde mykje gjenbruk av videoar laga tidlegare, relatert til eksamen (ulike eksamenstipsfilmar), campusfilmar og «Det beste med HVL»-filmar. Det å drive gjenbruk fungerer fint, og det er viktig at vi «bygger oss opp» med fleire filmar som vi kan gjenbruke ved hendingar som søknadsperiodar, eksamen og studiestart.

Mål for Facebook framover – status sidan forrige kvartal

 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen: Denne kan bli vanskeleg å følga med på. Studentar endrar ofte ikkje i feltet «bosted» når dei flyttar vekk for å studere. Vi har f.eks 471 følgjarar med Oslo som adresse, men det er stor sannsynlighet for at ein del av dei studerer på ein av campusane våre.
 • Lage korte videoar. Vi laga 6 videoar dette kvartalet, med ei snittlengde på 57 sekund. Vi har altså litt å gå på endå!
 • Vurdere om vi skal ha eiga fb-side for etter- og vidareutdanning. Denne er berre delvis avklart.

Twitter

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for Twitterprofilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 3 900 følgjarar, ei auke på knappe 50 personar sidan førre kvartal.
 • Vi har rundt 70 tweets i perioden.

Trafikk til hvl.no

Twitter har generert 270 økter til hvl.no i perioden.

Som i forrige kvartal skapar innlegga våre lite engasjement, noko som bekreftar det vi skreiv i rapporten for 1. kvartal).

LinkedIn

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for LinkedIn-profilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 29 600 følgjarar, omtrent same tal som i forrige kvartal.
 • Trafikk til hvl.no: LinkedIn har generert 1 483 økter til hvl.no, ei gledeleg auke på nær 200 % samanlikna med første kvartal. .
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet. Vi ser at vi har flest følgjarar innan bransjen olje og energi, etterfulgt av offentleg forvaltning og høgare utdanning.Innlegg, rekkevidde og engasjementVi har eit snitt på 1 post per dag viss vi ikkje reknar med helg. LinkedIn er i stor grad ein desktop-aktivitet, dvs. at dei fleste besøker LinkedIn i arbeidstida.

  Mål for LinkedIn – status sidan forrige kvartal

Frå å tidlegare stort sett berre dele saker frå medierapporten, vil vi legge ned meir arbeid i å lage innhald for denne kanalen. Vi skal fokusere på aktuell forsking, løfte fram tilsette som er aktive, dele større HVL-arrangement og skape innhald relatert til master og EVU. Her har vi ein veg å gå.

Vi skal

 • få fleire følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Her har det ikkje skjedd mykje sidan forrige kvartal.
 • få fleire følgjarar innan bransjar vi er store på, som helse og utdanning. Status som over.
 • auke tal eksponeringar og engasjement. Dette har vi for så vidt lukkast med, men det skuldast at toppinnlegget dette kvartalet fekk spesielt god respons.

YouTube

På YouTube lastar vi opp filmane våre, men produserer ikkje innhald på same måte som i dei andre kanalane. Vi har oppretta spelelister for campusane våre, studietilbod osv.

Målgruppe
Målgruppa er potensielle studentar. Vi har 160 abonnentar på kanalen vår, ein beskjeden auke på 14 personar sidan forrige kvartal Det viktigaste på YouTube er å ha relevante søkeord på videoane våre, slik at vi blir synlege ved aktuelle søk.

Trafikk til hvl.no

YouTube har generert 345 økter til hvl.no, ein stor nedgang frå 1 570 i 1. kvartal (merk at tala her inkluderer betalt annonsering). Ein forklaring her er at vi fram til 15. april hadde ei rekke betalte kampanjar på Youtube som genererte ein del trafikk.

Mål for YouTube framover – status sidan forrige kvartal:

 • Gå gjennom videoar og passe på at aktuelle søkeord er lagt inn. Dette er no gjort for alle studierelaterte filmar. I neste kvartal blir det interessant å sjå om andelen som kjem til videoane våre gjennom Yotube-søk har auka som ein konsekvens av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.