Medieanalyse for 4.kvartal

Her kommer den aller siste medieanalysen for Høgskolen i Bergen. Fremover vil analysene gjelde for Høgskolen på Vestlandet. Det siste kvartalet i 2016 viser at HiB totalt hadde 363 treff i media, mot 347 i samme periode i fjor. De aller fleste mediesakene er nøytrale for høgskolen (60 prosent). Det vil si at HiB er omtalt, men at sakene hverken profilerer fagmiljø og profil spesielt, eller gir et etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen. Eksempel på saker i denne kategorien er informasjon om statsbudsjettet, ansettelse av ny rektor og andre generelle omtaler av HiB. 36 prosent av sakene er positive for HiB, mens 4 prosent har et negativt fortegn. Av positive saker i denne perioden kan vi for eksempel nevne saken om dialektbruk på barne-tv, der Agnete Nesse ved AL uttaler seg om sine forskningsfunn. Saken fikk stor spredning i ulike kanaler, ikke minst på grunn av god «timing» der den høgaktuelle serien «Snøfall» rett før jul ble brukt som eksempel. De negative sakene handler mellom annet om rettssaken om aldersdiskriminering, samt oppslag om at den nye barnehagelærarutdanninga ifølge siste følgerapport er for slapp og for lite krevende.

Når vi ser på kilder ligger På høyden på topp. Her er HiB omtalt i 17 saker. Deretter følger NRK, og på tredje plass følger A-magasinet hvor Frode Thuens faste spalte er utslagsgivende. Webmedier utgjør som tidligere den medietypen hvor HiB har mest omtale (68 prosent). Deretter kommer trykte medier med 28 prosent og etermedier med 3 prosent.

Analyserapport_ 4.kvartal

Medieanalyse for november 2016

HiB hadde totalt 129 treff i media i oktober, omtrent på akkurat same nivå som førre månad. Om vi ser på underlaget, er det nyheita om kven som blir ny rektor ved HVL som klart utmerkar seg med mest spreiing i ulike media denne månaden. Dei fleste medieomtalane er som vanleg nøytrale for HiB (54 prosent). 39 prosent er positive, og 7 prosent negative for HiB sitt omdømme. Eit oppslag om metningsdykkarutdanninga og rettsaka om aldersdiskriminering er blant desse.

Andel oppslag i webmedier dominerer klart og utgjer 71 prosent. Andel oppslag i trykte medier utgjer berre 27 prosent, og etermedier 2 prosent. På høyden toppar også denne månaden lista over kjelder som har hatt flest oppslag om HiB.

Sjå heile analysen: analyserapport_november_2016

Medieanalyse for oktober 2016

HiB hadde 129 treff i media i oktober, mot 109 i same periode i fjor. Som tidlegare er dei fleste sakene nøytrale for HiB. Det vil seie at HiB er omtala, men at sakene verken profilerer fagmiljø og profil spesielt, eller gir eit etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen. Statsbudsjettet for HVL  er ei av desse sakene som fekk omtale i fleire medier.

35 prosent av sakene er positive for HiB og profilerer fagmiljø og profil, medan berre 1 prosent har negativt forteikn. Av positive saker kan vi  til dømes nemne oppslag i BT om sjukepleiarstudentante som hadde som prosjekt å informere om gratis HPV-vaksine for unge kvinner. Vi kan også nemne Sogn Avis sitt oppslag om forskingssamarbeid mellom idrettsmiljøa i Sogndal og Førde (saka kom opprinneleg frå Fusjonsinfo). I tillegg bidrar professor Frode Thuen jamnt og trutt med ekspertuttalingar i media. For meir informasjon om underlaget, sjå vedlagt excel-fil.

Dei fleste sakene er i webmedier (66 prosent), deretter følgjer papiraviser (33 prosent) og etermedier med 1 prosent. På høyden toppar lista over kjelder som har hatt flest artiklar om HiB i denne peridoen, deretter følgjer Studvest.

Sjå heile rapporten: analyse_oktober_2016

Medieanalyse for 3.kvartal 2016

Totalt hadde HiB 318 treff i media i 3. kvartal. Dette er ei formidabel auke frå 184 i same periode i fjor. Ser vi på underlaget går fusjon att som eit gjennomgåande tema, men elles fordeler sakene seg på forskjellige tema og det er difor vanskeleg å peike på ei einskild årsak til auka åleine. Av konkrete saker fekk nyheita om at Arvid Hallén blei styreleiar og søkjarane til rektorstillinga brei omtale i fleire medier. 50 prosent av sakene har eit positivt forteikn for høgskulen, noko som vil seie at dei profilerer HiB si faglege verksemd og profil. 49 prosent kjem i kategorien nøytral og berre ein prosent stiller HiB i eit negativt lys. Den eine saka handlar om nedgangen av søkjarar til undervannsteknologi, den andre om at ein tidligare tilsett sakssøkjer HiB for aldersdiskriminering.

Ser vi på kjelder ligg På høyden på topp med 12 oppslag der HiB er omtala. Forsking.no har også hatt 6 saker om forsking frå HiB i denne perioden. To av disse er produsert av Seksjon for kommunikasjon, i tillegg til redaksjonell rådgjeving på ein kronikk. Vidare på lista kjem NRK, Sykepleien og BT.

I september hadde HiB 135 treff i media, mot 68 i same månad i fjor. Månadsanalysen følgjer kvartalsanalysen med omtrent lik fordeling på positive og negative oppslag, og eit mindretal negative. Til liks med kvartalsanalysen er det flest treff i webmedier, deretter trykte medier, medan ein litan andel kjem i etermedia.

Underlagsmateriale medieanalyse 3.kvartal 2016

Medieanalyse 2.kvartal

Høgskolen i Bergen ble nevnt eller omtalt i 514 mediesaker denne perioden. Dette er omtrent på linje med 1. kvartal (502). Webmedier utgjør fortsatt den største andelen (70 prosent). Deretter følger trykte medier (25 prosent), og etermedier (5 prosent).

De fleste oppslagene kommer i kategorien «andre medier» (43 prosent). Det vil si hjemmesider til ulike virksomheter i samfunnet (organisasjonsliv, næringsliv og offentlig sektor) som har nyhetsoppdateringer på sine websider.  Resten fordeler seg i redaksjonelle lokalmedier (27 prosent), riksmedier (17 prosent), og regionale medier (12 prosent). Dette er i tråd med tidligere tendenser/ fordelinger.

Ser vi på hvilke kilder som har omtalt HiB flest ganger ligger På høyden på topp med 18 saker. Deretter følger Bergens Tidende med 11 saker og Khrono med 8.  Forskning.no har 7 saker, hvorav 4 av disse sakene er produsert av Seksjon for kommunikasjon.

Som tidligere er de fleste sakene er nøytrale (52 prosent). Saker som bidrar til å gi et positivt bilde av HiB utgjør 43 prosent, mens negative utgjør bare 5 prosent av oppslagene i denne perioden. Saken om lang turnuskø for fysioterapistudenter i april fikk imidlertid stor spredning i ulike medier rundt omkring i landet. Blant de positive sakene som fikk stor spredning finner vi Eivind Wengaard sin masteroppgave som viste at elever med god kondisjon hadde bedre konsentrasjon. Det samme fikk fusjonsplattformen/ innstillingen til fusjon i begynnelsen av mai.

Ansatte som engasjerer seg i samfunnsdebatten og bidrar med kronikker og debattinnlegg bidrar til å bygge høgskolens omdømme som en kompetanseorganisasjon. I tillegg til ansatte som bidrar med faste innlegg på Innsikt i BT (Silje Mæland, Herner Sæverot, Ole-Bjørn Rekdal, Roger Ekeberg Henriksen og Stig-Erik Jacobsen), kan vi nevne kronikken av Frode Thuen (+ hans faste spalte i A-magasinet).

Underlagsmateriale medierapport 2.kvartal 2016.