SoMe-analyse 3. kvartal 2019

Denne perioden var i stor grad prega av innhald som skulle påverke til å behalde HVL som 1. prioritet (evt. omprioritere til oss eller velgeoss gjennom ledige studieplassar). Mykje innhald handla naturleg nok også om studiestart. Dei to første vekene i juli hadde vi mykje innhald frå to studentar som besøkte alle campusane våre på sykkel. Dei gav oss små glimt frå turen og campusane, som bleidelt både på FB-og Instastory.

Facebook

Sidan forrige kvartal har vi fått 1 200 nye følgjarar, og er no oppe i drøyt 15 000 følgjarar. Aldersfordelinga blant følgjarane våre er som før.

Facebook er også i denne perioden den heilt klart største trafikkdrivaren til hvl.no, med 19 000 økter.

Vi hadde 85 innlegg i perioden, som gir eit snitt på 0,9 innlegg per dag. Det er som før video og bilder som gir best rekkevidde.

Vi har også mange FB-arrangement som gir god rekkevidde. Dette er arrangement i regi av HVL (eller der vi er medarrangør), og for ulike målgrupper.

Topp 5-innlegg

Topp 5 innlegg ser vi under, der videoar produsert av SoMe-teamet var dei to postane med best rekkevidde. Videoen med krympeboks fekk mange kommentarar som var knytt til teknikken som blei brukt. Når mange kommenterer, sprer innhaldet seg endå betre.

Analyse av innlegg fra Facebook

Fem beste poster FB

Instagram

Vi har knapt 3 700 følgjarar , ein auke på 230 personar sidan forrige periode. Aldersfordelinga blant følgjarane våre er som før.

Tal innlegg

57 innlegg i perioden. Dette gir eit snitt på 0,6 innlegg per dag, ein liten auke frå forrige periode. Det er ei jamn fordeling mellom video og bilder.

Rekkevidde

Jevnt over får vi bra respons på både bilder og videoar.

Videoane med størst rekkevidde i perioden var  

 1. Teaser til sykkelturneen (jf. kommentar øverst på sida) (2 933)
 2. Rektor gratulerer alle som fekk tilbod om studieplass hos oss (2 819)
 3. Ergoterapistudentar  som testar sittedans (2 819)
 4. Historiestudentar (2 678)
 5.  Studentar ønskjer nye studentar velkomne (2 659)

Bilde med størst rekkevidde

Høgskulepark i Sogndal ferdig 4105

GLU-studentar med opplegg studiestart 3968

faglærar i idrett 3808

festkledde (frå student) 3708

sprøyte 3225

 

 • Taggen #hvlfolk er mykje i bruk, og er brukt i 4000 innlegg.
 • #høgskulenpåvestlandet blir også ein del brukt, og har 720 innlegg. #høgskolenpåvestlandet  har 230 innlegg.
 • #studentisogndal er ein tag som er brukt i mange år, og er framleis flittig brukt av Sogndalsstudentane. Her er det 7500 innlegg. Vi finn ikkje tilsvarande taggar for dei andre campusane som er mykje brukt.

Vi lånte ut Instastoryen vår til 5 studentar i perioden. Sidan juli og delvis august var ferietid, er dette talet lågare enn forrige kvartal.

LinkedIn

Vi har 30 495 følgjarar, ei auke på 900 personar sidan forrige periode.

Vi hadde 26 innlegg i perioden. Dette er relativt lågt, og skuldast ferietid. Prioriterte målgrupper i perioden juli og halv august var studiesøkarar og studentar, og dermed hadde vi mindre innhald på LinkedIn enn i forrige periode.

Topp 3-innlegg, med hhv. 9 930, 7 865 og 6 807 eksponeringar, ser vi under.

LinkedIn genererte 698 besøk til hvl.no i perioden, ein (naturleg, jf. over) nedgang på knapt 50 %.

Twitter

Vi har 3950 følgjarar, som er omtrent som i forrige periode, og 48 innlegg. Dette er mindre enn forrige periode, og med same forklaring som på LinkedIn.

Trafikken til hvl.no var 246 økter, noko som er omtrent det same som forrige periode.

Topp 3 tweets ser vi under.

Youtube

Over 60 % av videoane våre blei sett via betalt annonsering.

Trafikken til hvl.no var låg, med 52 økter. Å få sjåarane til å gå direkte frå videoen til hvl.no er krevande. Dei kan ha gått inn på nettsida seinare, uten at vi kan måle dette.

 

SoMe-analyse 2. kvartal 2019

Merknad: Der ikkje anna er oppgitt, er alle tal og postar organiske, dvs ubetalte. Postar og tal på betalte aktivitetar i sosiale medium blir ikkje omtalt i rapporten.

Instagram

Målgrupper og følgjarar
• Primærmålgruppene for Instagramprofilen vår er eksisterande og potensielle studentar.
• Vi har 3 436 følgjarar, ei auke på 240 sidan mars. (tal per 5. august)
• Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (42 %), med aldersgruppa 25-34 år (34 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Innlegg

Vi har eit snitt på 0,56 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 0,8 per dag. Vi postar bilder frå studiesituasjonar, livet på campus med meir. Noko blir vi tipsa om, andre ting oppsøker vi sjølv.
Nokre av postane med best engasjement i perioden ser vi under. Som i forrige kvartal er to av postane med best rekkevidde bilder vi har fått frå studentar (eit «på bestilling» frå oss, og eit vi har spurd om å få gjenbruke).

Taggen #hvlfolk blir stadig betre innarbeidd, og har så langt blitt brukt i 3 700 innlegg, ein auke på 400 sidan forrige kvartal. Vi brukar i tillegg #hvlutveksling når det er aktuelt, og prøver å få denne innarbeidd blant utreisande studentar (så langt brukt i 357 innlegg). #høgskulenpåvestlandet er ein tagg som ein del studentar og andre har tatt i bruk i det siste, og er brukt i over 600 innlegg.
Stories

Vi har lånt ut Instagramkontoen vår til 12 studentar dette kvartalet (2 utvekslingsstudentar og resten studentar og studentorganisasjonar). Studentane blir bedt om å dele frå studiekvardagen sin gjennom å legge ut i storien vår. Her legg dei ut både film og bilder. Dette fungerer veldig godt, og kvar historie blir i snitt sett av mellom 1500 og 2000 personar.

Trafikk til hvl.no
Instagram har generert 100 sesjonar til hvl.no i perioden. Sidan vi ikkje kvalifiserer for å ha lenker i Instagrampostane våre (det krev 10 000 følgjarar) er det begrensa kor mange klikk vi får til nettsida vår.

Mål for Instagram – status sidan forrige kvartal:

 • Eit innlegg per dag – vi har ein auke på 0,2 % sidan forrige kvartal, og er oppe i 0,8 postar per vekedag dette kvartalet.
 • I større grad plukke og dele bilder studentar har tagga med #hvlfolk.
 • Få god fordeling av bilder frå alle campusar. Framleis ein utfordring på dei campusane der vi ikkje har folk i temaet, og særleg Førde.
 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Som på FB er det kanskje ikkje så lett å måle denne, sidan ein ikkje endrar geografisk oppføring sjølv om ein flyttar.

Facebook

Målgrupper og følgjarar

Primærmålgruppene for Facebooksida vår er eksisterande og potensielle studentar. Vi har 14 114 følgjarar, ein auke på 356 sidan forrige kvartal.
Aldersfordeling blant følgjarane våre: Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (32 %), med aldersgruppa 25-34 år (30 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Trafikk til hvl.no

Facebook er også i denne perioden den heilt klart største trafikkdrivaren til hvl.no, med 20 000 økter.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 1 post per dag (helger inkludert). Sidan vi på Facebook kan planlegge innlegg fram i tid, har vi her oftare poster i helgene.

Dette kvartalet skil seg frå 1. kvartal med at bildepostar har større rekkevidde enn videoar, totalt sett. Dette kan skuldast at vi i mai og juni hadde mange «kullbilder» av utgåande studentar, som gir god rekkevidde. Det er likevel også dette kvartalet videopostar som totalt sett har best rekkevidde.

I perioden produserte vi 6 videoar. Vi hadde mykje gjenbruk av videoar laga tidlegare, relatert til eksamen (ulike eksamenstipsfilmar), campusfilmar og «Det beste med HVL»-filmar. Det å drive gjenbruk fungerer fint, og det er viktig at vi «bygger oss opp» med fleire filmar som vi kan gjenbruke ved hendingar som søknadsperiodar, eksamen og studiestart.

Mål for Facebook framover – status sidan forrige kvartal

 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen: Denne kan bli vanskeleg å følga med på. Studentar endrar ofte ikkje i feltet «bosted» når dei flyttar vekk for å studere. Vi har f.eks 471 følgjarar med Oslo som adresse, men det er stor sannsynlighet for at ein del av dei studerer på ein av campusane våre.
 • Lage korte videoar. Vi laga 6 videoar dette kvartalet, med ei snittlengde på 57 sekund. Vi har altså litt å gå på endå!
 • Vurdere om vi skal ha eiga fb-side for etter- og vidareutdanning. Denne er berre delvis avklart.

Twitter

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for Twitterprofilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 3 900 følgjarar, ei auke på knappe 50 personar sidan førre kvartal.
 • Vi har rundt 70 tweets i perioden.

Trafikk til hvl.no

Twitter har generert 270 økter til hvl.no i perioden.

Som i forrige kvartal skapar innlegga våre lite engasjement, noko som bekreftar det vi skreiv i rapporten for 1. kvartal).

LinkedIn

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for LinkedIn-profilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 29 600 følgjarar, omtrent same tal som i forrige kvartal.
 • Trafikk til hvl.no: LinkedIn har generert 1 483 økter til hvl.no, ei gledeleg auke på nær 200 % samanlikna med første kvartal. .
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet. Vi ser at vi har flest følgjarar innan bransjen olje og energi, etterfulgt av offentleg forvaltning og høgare utdanning.Innlegg, rekkevidde og engasjementVi har eit snitt på 1 post per dag viss vi ikkje reknar med helg. LinkedIn er i stor grad ein desktop-aktivitet, dvs. at dei fleste besøker LinkedIn i arbeidstida.

  Mål for LinkedIn – status sidan forrige kvartal

Frå å tidlegare stort sett berre dele saker frå medierapporten, vil vi legge ned meir arbeid i å lage innhald for denne kanalen. Vi skal fokusere på aktuell forsking, løfte fram tilsette som er aktive, dele større HVL-arrangement og skape innhald relatert til master og EVU. Her har vi ein veg å gå.

Vi skal

 • få fleire følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Her har det ikkje skjedd mykje sidan forrige kvartal.
 • få fleire følgjarar innan bransjar vi er store på, som helse og utdanning. Status som over.
 • auke tal eksponeringar og engasjement. Dette har vi for så vidt lukkast med, men det skuldast at toppinnlegget dette kvartalet fekk spesielt god respons.

YouTube

På YouTube lastar vi opp filmane våre, men produserer ikkje innhald på same måte som i dei andre kanalane. Vi har oppretta spelelister for campusane våre, studietilbod osv.

Målgruppe
Målgruppa er potensielle studentar. Vi har 160 abonnentar på kanalen vår, ein beskjeden auke på 14 personar sidan forrige kvartal Det viktigaste på YouTube er å ha relevante søkeord på videoane våre, slik at vi blir synlege ved aktuelle søk.

Trafikk til hvl.no

YouTube har generert 345 økter til hvl.no, ein stor nedgang frå 1 570 i 1. kvartal (merk at tala her inkluderer betalt annonsering). Ein forklaring her er at vi fram til 15. april hadde ei rekke betalte kampanjar på Youtube som genererte ein del trafikk.

Mål for YouTube framover – status sidan forrige kvartal:

 • Gå gjennom videoar og passe på at aktuelle søkeord er lagt inn. Dette er no gjort for alle studierelaterte filmar. I neste kvartal blir det interessant å sjå om andelen som kjem til videoane våre gjennom Yotube-søk har auka som ein konsekvens av dette.

SoMe-analyse 1. kvartal 2019

Instagram

Målgrupper og følgjarar

 • Primærmålgruppene for Instagramprofilen vår er eksisterande og potensielle studentar.
 • Per 31. mars har vi 3 196 følgjarar.
 • Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (44 %), med aldersgruppa 25-34 år (33 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet.

Innlegg

Vi har eit snitt på 0,4 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 0,6 per dag. Vi postar bilder frå studiesituasjonar, livet på campus med meir. Noko blir vi tipsa om, andre ting oppsøker vi sjølv.

Nokre av postane med best engasjement har vi «lånt» frå studentar.

Taggen #hvlfolk blir stadig betre innarbeidd, og har så langt blitt brukt i 3 300 innlegg. Vi brukar i tillegg #hvlutveksling når det er aktuelt, og prøver å få denne innarbeidd blant utreisande studentar (så langt brukt i 317 innlegg).

Stories

Vi har lånt ut Instagramkontoen vår til 15 studentar frå januar til mars. Studentane blir bedt om å dele frå studiekvardagen sin gjennom å legge ut i storien vår. Her legg dei ut både film og bilder. Vi har hatt studentar frå alle campusar, og fleire utvekslingsstudentar. Dette fungerer veldig godt, og kvar historie blir i snitt sett av mellom 1500 og 2000 personar.

Trafikk til hvl.no

Instagram har generert 440 sesjonar til hvl.no i perioden.

Mål for Instagram framover

 • Eit innlegg per dag
 • I større grad plukke og dele bilder studentar har tagga med #hvlfolk.
 • Få god fordeling av bilder frå alle campusar.
 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.

Facebook

Målgrupper og følgjarar

 • Primærmålgruppene for Facebooksida vår er eksisterande og potensielle studentar.
 • Vi har 13 750 følgjarar per 31. mars, og følgjarmassen aukar jevnt.
 • Vi har flest følgarar i alderen 18-24 år (34 %), med aldersgruppa 25-34 år (29 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 0,9 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 1, 3 per dag. Vi ser tydeleg at eigne videoar er det som gir best rekkevidde og engasjement, nesten dobbelt så mykje som innlegg med bilder.

Rekkevidde = Tal personer som har fått vist innlegg frå sida vår på skjermen sin.
Reaksjonar = likarklikk, kommentarar og delingar.

Blant topp 5-postane kjem video øvst. Det er gledeleg at to kronikkar frå studentar kjem på 4. og 5. plass.

I perioden produserte vi 18 videoar. Tal frå Facebook (universelt) seier at tida ein brukar på å sjå ein video i snitt ligg på 8 sekund, og det stemmer godt overens med våre tal.

På dei fem videoane  som blei sett av flest i perioden, her klarte vi å komme over 8 sekund. Vi blir likevel utfordra på å klare å lage korte nok filmar.

Trafikk til hvl.no

Facebook er heilt klart den største trafikkdrivaren til hvl.no, med 25 000 sesjonar i perioden (ubetalt).

Mål for Facebook framover

 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.
 • Lage korte videoar.
 • Vurdere om vi skal ha eiga fb-side for etter- og vidareutdanning.

Twitter

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for Twitterprofilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 3 837 følgjarar per 31. mars.

Frå mars har vi gjort ei dreiing av korleis vi brukar Twitter. Frå at vi tidlegare i stor grad delte saker frå medierapporten, vil vi no i større grad bruke allereie publisert innhald frå andre, som å retweete rektor og andre tilsette, og like og kommentere tweets frå aktuelle aktørar. Vi vil som før dele saker frå hvl.no. Denne dreiinga er basert på både at vi ser at vi har lav rekkevidde på det vi postar på Twitter, og det faktum at det som i størst grad treff på Twitter er personlege meiningsytringar, politikk og underhaldning.

Vi brukar verktøyet Tweetdeck til å følgje med på aktuelle samtalar.

Trafikk til hvl.no

Twitter har generert 440 sesjonar til hvl.no i perioden.

Strategi framover

Det at Twitter på landsbasis har ein stagnasjon i bruk, og det vi skriv i avsnittet over, gjer at vi i mindre grad vil bruke mykje ressursar på å produsere innhald til denne kanalen, men i større grad overvake og delta der det er aktuelt.

LinkedIn

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for LinkedIn-profilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 29 000 følgjarar.
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet. Vi ser at vi har flest følgjarar innan bransjen olje og energi, etterfulgt av offentleg forvaltning og høgare utdanning.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 1 post per dag viss vi ikkje reknar med helg. LinkedIn er i stor grad ein desktop-aktivitet, dvs. at dei fleste besøker LinkedIn i arbeidstida.

Vi har generelt lavt engasjement på postane våre, med eit snitt på 0, 32 %.

Trafikk til hvl.no

LinkedIn har generert 504 sesjonar til hvl.no i perioden.

Mål for LinkedIn

Også på LinkedIn ønskjer vi å gjere nokre endringar. Frå å tidlegare stort sett berre dele saker frå medierapporten, vil vi legge ned meir arbeid i å lage innhald for denne kanalen. Vi skal fokusere på aktuell forsking, løfte fram tilsette som er aktive, dele større HVL-arrangement og skape innhald relatert til master og EVU.

Vi skal

 • få fleire følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.
 • få fleire følgjarar innan bransjar vi er store på, som helse og utdanning.
 • auke tal eksponeringar og engasjement.

YouTube

På YouTube lastar vi opp filmane våre, men produserer ikkje innhald på same måte som i dei andre kanalane. Vi har oppretta spelelister for campusane våre, studietilbod osv.

Målgruppe

Målgruppa er potensielle studentar. Vi har 146 abonnentar på kanalen vår. Det viktigaste på YouTube er å ha relevante søkeord på videoane våre, slik at vi blir synlege ved aktuelle søk.

Trafikk til hvl.no

YouTube har generert 1 570 sesjonar til hvl.no i perioden (inkluderer betalt annonsering på YouTube).

Mål for YouTube framover

 • Gå gjennom videoar og passe på at aktuelle søkeord er lagt inn.