SoMe-analyse 3. kvartal 2019

Denne perioden var i stor grad prega av innhald som skulle påverke til å behalde HVL som 1. prioritet (evt. omprioritere til oss eller velgeoss gjennom ledige studieplassar). Mykje innhald handla naturleg nok også om studiestart. Dei to første vekene i juli hadde vi mykje innhald frå to studentar som besøkte alle campusane våre på sykkel. Dei gav oss små glimt frå turen og campusane, som bleidelt både på FB-og Instastory.

Facebook

Sidan forrige kvartal har vi fått 1 200 nye følgjarar, og er no oppe i drøyt 15 000 følgjarar. Aldersfordelinga blant følgjarane våre er som før.

Facebook er også i denne perioden den heilt klart største trafikkdrivaren til hvl.no, med 19 000 økter.

Vi hadde 85 innlegg i perioden, som gir eit snitt på 0,9 innlegg per dag. Det er som før video og bilder som gir best rekkevidde.

Vi har også mange FB-arrangement som gir god rekkevidde. Dette er arrangement i regi av HVL (eller der vi er medarrangør), og for ulike målgrupper.

Topp 5-innlegg

Topp 5 innlegg ser vi under, der videoar produsert av SoMe-teamet var dei to postane med best rekkevidde. Videoen med krympeboks fekk mange kommentarar som var knytt til teknikken som blei brukt. Når mange kommenterer, sprer innhaldet seg endå betre.

Analyse av innlegg fra Facebook

Fem beste poster FB

Instagram

Vi har knapt 3 700 følgjarar , ein auke på 230 personar sidan forrige periode. Aldersfordelinga blant følgjarane våre er som før.

Tal innlegg

57 innlegg i perioden. Dette gir eit snitt på 0,6 innlegg per dag, ein liten auke frå forrige periode. Det er ei jamn fordeling mellom video og bilder.

Rekkevidde

Jevnt over får vi bra respons på både bilder og videoar.

Videoane med størst rekkevidde i perioden var  

 1. Teaser til sykkelturneen (jf. kommentar øverst på sida) (2 933)
 2. Rektor gratulerer alle som fekk tilbod om studieplass hos oss (2 819)
 3. Ergoterapistudentar  som testar sittedans (2 819)
 4. Historiestudentar (2 678)
 5.  Studentar ønskjer nye studentar velkomne (2 659)

Bilde med størst rekkevidde

Høgskulepark i Sogndal ferdig 4105

GLU-studentar med opplegg studiestart 3968

faglærar i idrett 3808

festkledde (frå student) 3708

sprøyte 3225

 

 • Taggen #hvlfolk er mykje i bruk, og er brukt i 4000 innlegg.
 • #høgskulenpåvestlandet blir også ein del brukt, og har 720 innlegg. #høgskolenpåvestlandet  har 230 innlegg.
 • #studentisogndal er ein tag som er brukt i mange år, og er framleis flittig brukt av Sogndalsstudentane. Her er det 7500 innlegg. Vi finn ikkje tilsvarande taggar for dei andre campusane som er mykje brukt.

Vi lånte ut Instastoryen vår til 5 studentar i perioden. Sidan juli og delvis august var ferietid, er dette talet lågare enn forrige kvartal.

LinkedIn

Vi har 30 495 følgjarar, ei auke på 900 personar sidan forrige periode.

Vi hadde 26 innlegg i perioden. Dette er relativt lågt, og skuldast ferietid. Prioriterte målgrupper i perioden juli og halv august var studiesøkarar og studentar, og dermed hadde vi mindre innhald på LinkedIn enn i forrige periode.

Topp 3-innlegg, med hhv. 9 930, 7 865 og 6 807 eksponeringar, ser vi under.

LinkedIn genererte 698 besøk til hvl.no i perioden, ein (naturleg, jf. over) nedgang på knapt 50 %.

Twitter

Vi har 3950 følgjarar, som er omtrent som i forrige periode, og 48 innlegg. Dette er mindre enn forrige periode, og med same forklaring som på LinkedIn.

Trafikken til hvl.no var 246 økter, noko som er omtrent det same som forrige periode.

Topp 3 tweets ser vi under.

Youtube

Over 60 % av videoane våre blei sett via betalt annonsering.

Trafikken til hvl.no var låg, med 52 økter. Å få sjåarane til å gå direkte frå videoen til hvl.no er krevande. Dei kan ha gått inn på nettsida seinare, uten at vi kan måle dette.

 

SoMe-analyse 2. kvartal 2019

Merknad: Der ikkje anna er oppgitt, er alle tal og postar organiske, dvs ubetalte. Postar og tal på betalte aktivitetar i sosiale medium blir ikkje omtalt i rapporten.

Instagram

Målgrupper og følgjarar
• Primærmålgruppene for Instagramprofilen vår er eksisterande og potensielle studentar.
• Vi har 3 436 følgjarar, ei auke på 240 sidan mars. (tal per 5. august)
• Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (42 %), med aldersgruppa 25-34 år (34 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Innlegg

Vi har eit snitt på 0,56 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 0,8 per dag. Vi postar bilder frå studiesituasjonar, livet på campus med meir. Noko blir vi tipsa om, andre ting oppsøker vi sjølv.
Nokre av postane med best engasjement i perioden ser vi under. Som i forrige kvartal er to av postane med best rekkevidde bilder vi har fått frå studentar (eit «på bestilling» frå oss, og eit vi har spurd om å få gjenbruke).

Taggen #hvlfolk blir stadig betre innarbeidd, og har så langt blitt brukt i 3 700 innlegg, ein auke på 400 sidan forrige kvartal. Vi brukar i tillegg #hvlutveksling når det er aktuelt, og prøver å få denne innarbeidd blant utreisande studentar (så langt brukt i 357 innlegg). #høgskulenpåvestlandet er ein tagg som ein del studentar og andre har tatt i bruk i det siste, og er brukt i over 600 innlegg.
Stories

Vi har lånt ut Instagramkontoen vår til 12 studentar dette kvartalet (2 utvekslingsstudentar og resten studentar og studentorganisasjonar). Studentane blir bedt om å dele frå studiekvardagen sin gjennom å legge ut i storien vår. Her legg dei ut både film og bilder. Dette fungerer veldig godt, og kvar historie blir i snitt sett av mellom 1500 og 2000 personar.

Trafikk til hvl.no
Instagram har generert 100 sesjonar til hvl.no i perioden. Sidan vi ikkje kvalifiserer for å ha lenker i Instagrampostane våre (det krev 10 000 følgjarar) er det begrensa kor mange klikk vi får til nettsida vår.

Mål for Instagram – status sidan forrige kvartal:

 • Eit innlegg per dag – vi har ein auke på 0,2 % sidan forrige kvartal, og er oppe i 0,8 postar per vekedag dette kvartalet.
 • I større grad plukke og dele bilder studentar har tagga med #hvlfolk.
 • Få god fordeling av bilder frå alle campusar. Framleis ein utfordring på dei campusane der vi ikkje har folk i temaet, og særleg Førde.
 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Som på FB er det kanskje ikkje så lett å måle denne, sidan ein ikkje endrar geografisk oppføring sjølv om ein flyttar.

Facebook

Målgrupper og følgjarar

Primærmålgruppene for Facebooksida vår er eksisterande og potensielle studentar. Vi har 14 114 følgjarar, ein auke på 356 sidan forrige kvartal.
Aldersfordeling blant følgjarane våre: Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (32 %), med aldersgruppa 25-34 år (30 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Trafikk til hvl.no

Facebook er også i denne perioden den heilt klart største trafikkdrivaren til hvl.no, med 20 000 økter.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 1 post per dag (helger inkludert). Sidan vi på Facebook kan planlegge innlegg fram i tid, har vi her oftare poster i helgene.

Dette kvartalet skil seg frå 1. kvartal med at bildepostar har større rekkevidde enn videoar, totalt sett. Dette kan skuldast at vi i mai og juni hadde mange «kullbilder» av utgåande studentar, som gir god rekkevidde. Det er likevel også dette kvartalet videopostar som totalt sett har best rekkevidde.

I perioden produserte vi 6 videoar. Vi hadde mykje gjenbruk av videoar laga tidlegare, relatert til eksamen (ulike eksamenstipsfilmar), campusfilmar og «Det beste med HVL»-filmar. Det å drive gjenbruk fungerer fint, og det er viktig at vi «bygger oss opp» med fleire filmar som vi kan gjenbruke ved hendingar som søknadsperiodar, eksamen og studiestart.

Mål for Facebook framover – status sidan forrige kvartal

 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen: Denne kan bli vanskeleg å følga med på. Studentar endrar ofte ikkje i feltet «bosted» når dei flyttar vekk for å studere. Vi har f.eks 471 følgjarar med Oslo som adresse, men det er stor sannsynlighet for at ein del av dei studerer på ein av campusane våre.
 • Lage korte videoar. Vi laga 6 videoar dette kvartalet, med ei snittlengde på 57 sekund. Vi har altså litt å gå på endå!
 • Vurdere om vi skal ha eiga fb-side for etter- og vidareutdanning. Denne er berre delvis avklart.

Twitter

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for Twitterprofilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 3 900 følgjarar, ei auke på knappe 50 personar sidan førre kvartal.
 • Vi har rundt 70 tweets i perioden.

Trafikk til hvl.no

Twitter har generert 270 økter til hvl.no i perioden.

Som i forrige kvartal skapar innlegga våre lite engasjement, noko som bekreftar det vi skreiv i rapporten for 1. kvartal).

LinkedIn

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for LinkedIn-profilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 29 600 følgjarar, omtrent same tal som i forrige kvartal.
 • Trafikk til hvl.no: LinkedIn har generert 1 483 økter til hvl.no, ei gledeleg auke på nær 200 % samanlikna med første kvartal. .
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet. Vi ser at vi har flest følgjarar innan bransjen olje og energi, etterfulgt av offentleg forvaltning og høgare utdanning.Innlegg, rekkevidde og engasjementVi har eit snitt på 1 post per dag viss vi ikkje reknar med helg. LinkedIn er i stor grad ein desktop-aktivitet, dvs. at dei fleste besøker LinkedIn i arbeidstida.

  Mål for LinkedIn – status sidan forrige kvartal

Frå å tidlegare stort sett berre dele saker frå medierapporten, vil vi legge ned meir arbeid i å lage innhald for denne kanalen. Vi skal fokusere på aktuell forsking, løfte fram tilsette som er aktive, dele større HVL-arrangement og skape innhald relatert til master og EVU. Her har vi ein veg å gå.

Vi skal

 • få fleire følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen. Her har det ikkje skjedd mykje sidan forrige kvartal.
 • få fleire følgjarar innan bransjar vi er store på, som helse og utdanning. Status som over.
 • auke tal eksponeringar og engasjement. Dette har vi for så vidt lukkast med, men det skuldast at toppinnlegget dette kvartalet fekk spesielt god respons.

YouTube

På YouTube lastar vi opp filmane våre, men produserer ikkje innhald på same måte som i dei andre kanalane. Vi har oppretta spelelister for campusane våre, studietilbod osv.

Målgruppe
Målgruppa er potensielle studentar. Vi har 160 abonnentar på kanalen vår, ein beskjeden auke på 14 personar sidan forrige kvartal Det viktigaste på YouTube er å ha relevante søkeord på videoane våre, slik at vi blir synlege ved aktuelle søk.

Trafikk til hvl.no

YouTube har generert 345 økter til hvl.no, ein stor nedgang frå 1 570 i 1. kvartal (merk at tala her inkluderer betalt annonsering). Ein forklaring her er at vi fram til 15. april hadde ei rekke betalte kampanjar på Youtube som genererte ein del trafikk.

Mål for YouTube framover – status sidan forrige kvartal:

 • Gå gjennom videoar og passe på at aktuelle søkeord er lagt inn. Dette er no gjort for alle studierelaterte filmar. I neste kvartal blir det interessant å sjå om andelen som kjem til videoane våre gjennom Yotube-søk har auka som ein konsekvens av dette.

SoMe-analyse 1. kvartal 2019

Instagram

Målgrupper og følgjarar

 • Primærmålgruppene for Instagramprofilen vår er eksisterande og potensielle studentar.
 • Per 31. mars har vi 3 196 følgjarar.
 • Vi har flest følgjarar i alderen 18-24 år (44 %), med aldersgruppa 25-34 år (33 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet.

Innlegg

Vi har eit snitt på 0,4 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 0,6 per dag. Vi postar bilder frå studiesituasjonar, livet på campus med meir. Noko blir vi tipsa om, andre ting oppsøker vi sjølv.

Nokre av postane med best engasjement har vi «lånt» frå studentar.

Taggen #hvlfolk blir stadig betre innarbeidd, og har så langt blitt brukt i 3 300 innlegg. Vi brukar i tillegg #hvlutveksling når det er aktuelt, og prøver å få denne innarbeidd blant utreisande studentar (så langt brukt i 317 innlegg).

Stories

Vi har lånt ut Instagramkontoen vår til 15 studentar frå januar til mars. Studentane blir bedt om å dele frå studiekvardagen sin gjennom å legge ut i storien vår. Her legg dei ut både film og bilder. Vi har hatt studentar frå alle campusar, og fleire utvekslingsstudentar. Dette fungerer veldig godt, og kvar historie blir i snitt sett av mellom 1500 og 2000 personar.

Trafikk til hvl.no

Instagram har generert 440 sesjonar til hvl.no i perioden.

Mål for Instagram framover

 • Eit innlegg per dag
 • I større grad plukke og dele bilder studentar har tagga med #hvlfolk.
 • Få god fordeling av bilder frå alle campusar.
 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.

Facebook

Målgrupper og følgjarar

 • Primærmålgruppene for Facebooksida vår er eksisterande og potensielle studentar.
 • Vi har 13 750 følgjarar per 31. mars, og følgjarmassen aukar jevnt.
 • Vi har flest følgarar i alderen 18-24 år (34 %), med aldersgruppa 25-34 år (29 %) som neststørste gruppe. 73 % er kvinner, 27 % menn.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 0,9 postar per dag. Tar vi vekk helgene, har vi ein postfrekvens på 1, 3 per dag. Vi ser tydeleg at eigne videoar er det som gir best rekkevidde og engasjement, nesten dobbelt så mykje som innlegg med bilder.

Rekkevidde = Tal personer som har fått vist innlegg frå sida vår på skjermen sin.
Reaksjonar = likarklikk, kommentarar og delingar.

Blant topp 5-postane kjem video øvst. Det er gledeleg at to kronikkar frå studentar kjem på 4. og 5. plass.

I perioden produserte vi 18 videoar. Tal frå Facebook (universelt) seier at tida ein brukar på å sjå ein video i snitt ligg på 8 sekund, og det stemmer godt overens med våre tal.

På dei fem videoane  som blei sett av flest i perioden, her klarte vi å komme over 8 sekund. Vi blir likevel utfordra på å klare å lage korte nok filmar.

Trafikk til hvl.no

Facebook er heilt klart den største trafikkdrivaren til hvl.no, med 25 000 sesjonar i perioden (ubetalt).

Mål for Facebook framover

 • Få større andel følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.
 • Lage korte videoar.
 • Vurdere om vi skal ha eiga fb-side for etter- og vidareutdanning.

Twitter

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for Twitterprofilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 3 837 følgjarar per 31. mars.

Frå mars har vi gjort ei dreiing av korleis vi brukar Twitter. Frå at vi tidlegare i stor grad delte saker frå medierapporten, vil vi no i større grad bruke allereie publisert innhald frå andre, som å retweete rektor og andre tilsette, og like og kommentere tweets frå aktuelle aktørar. Vi vil som før dele saker frå hvl.no. Denne dreiinga er basert på både at vi ser at vi har lav rekkevidde på det vi postar på Twitter, og det faktum at det som i størst grad treff på Twitter er personlege meiningsytringar, politikk og underhaldning.

Vi brukar verktøyet Tweetdeck til å følgje med på aktuelle samtalar.

Trafikk til hvl.no

Twitter har generert 440 sesjonar til hvl.no i perioden.

Strategi framover

Det at Twitter på landsbasis har ein stagnasjon i bruk, og det vi skriv i avsnittet over, gjer at vi i mindre grad vil bruke mykje ressursar på å produsere innhald til denne kanalen, men i større grad overvake og delta der det er aktuelt.

LinkedIn

Målgrupper og følgjarar

 • Målgruppene for LinkedIn-profilen vår er nærings- og arbeidsliv og forskingsmiljø.
 • Vi har 29 000 følgjarar.
 • Nær halvparten av følgjarane våre held til i Bergensområdet. Vi ser at vi har flest følgjarar innan bransjen olje og energi, etterfulgt av offentleg forvaltning og høgare utdanning.

Innlegg, rekkevidde og engasjement

Vi har eit snitt på 1 post per dag viss vi ikkje reknar med helg. LinkedIn er i stor grad ein desktop-aktivitet, dvs. at dei fleste besøker LinkedIn i arbeidstida.

Vi har generelt lavt engasjement på postane våre, med eit snitt på 0, 32 %.

Trafikk til hvl.no

LinkedIn har generert 504 sesjonar til hvl.no i perioden.

Mål for LinkedIn

Også på LinkedIn ønskjer vi å gjere nokre endringar. Frå å tidlegare stort sett berre dele saker frå medierapporten, vil vi legge ned meir arbeid i å lage innhald for denne kanalen. Vi skal fokusere på aktuell forsking, løfte fram tilsette som er aktive, dele større HVL-arrangement og skape innhald relatert til master og EVU.

Vi skal

 • få fleire følgjarar frå andre stader i landet enn Bergen.
 • få fleire følgjarar innan bransjar vi er store på, som helse og utdanning.
 • auke tal eksponeringar og engasjement.

YouTube

På YouTube lastar vi opp filmane våre, men produserer ikkje innhald på same måte som i dei andre kanalane. Vi har oppretta spelelister for campusane våre, studietilbod osv.

Målgruppe

Målgruppa er potensielle studentar. Vi har 146 abonnentar på kanalen vår. Det viktigaste på YouTube er å ha relevante søkeord på videoane våre, slik at vi blir synlege ved aktuelle søk.

Trafikk til hvl.no

YouTube har generert 1 570 sesjonar til hvl.no i perioden (inkluderer betalt annonsering på YouTube).

Mål for YouTube framover

 • Gå gjennom videoar og passe på at aktuelle søkeord er lagt inn.

Sosiale medier – august – september

Tiden er inne for en ny gjennomgang av sosiale medier. Denne gangen har vi samlet de siste tre månedene i en analyse.

 • Korte videoer (10-60 sek) uten lyd fungerer best på Facebook og Instagram
 • Vi må jobbe videre for å engasjere publikum i alle kanaler
 • Instagram vokser frem som en egen platform, men et annet publikum en Facebook
 • Instagram stories er godt likt og bør satses videre på
 • Twitter er en viktig kanal for deling av kronikker og fagstoff
 • Studentene deler mye med oss på Snapchat

Facebook fortsetter å være vår største distribusjonskanal med en jevn vekst av følgere. Vi poster i gjennomsnitt 11,3 ganger pr uke og det er fortsatt videoer som har best rekkevidde.

Filmen med tips til studiestart er den mest populære i perioden med 5000 visninger. Gjennomsnittlig visningstid for videoen er 10 sekunder, og 54 % så filmen uten lyd.

I august hadde vi en bred dekning av studiestart og de nye studentene våre. Det ga uttelling og på det meste hadde vi en organisk rekkevidde på 54 % og en viral rekkevidde på 39 %.  Etter studiestarten har tallene snudd litt. Den organiske rekkevidden er fortsatt svært god – 44.3 %, men den virale rekkevidden er på kun 7,1 %. Vi har altså en jobb å gjøre for å få følgerne våre til å engasjere seg i innholdet vi legger ut.

Twitter vokser også disse månedene, og vi har gått fra 16000 visninger til 20000 fra august til oktober. Det er i første rekke kronikker i dagspressen som skaper engasjement her, men også bilder fra arrangement og seminarer er populære.

Instagram vokser som en egen kanal og vi begynner å få vår egen følgergruppe her. Nå har vi 2000 følgere, og en rekkevidde på rundt 8000 eksponeringer pr uke. Vi jobber med å etablere #hvlfolk blant studentene, og er godt på vei. Til nå finner du 1466 innlegg, og det kommer nye innlegg daglig. Instagram stories er svært populært og nesten alle følgerne våre ser disse. Vi bør med andre ord satse videre på å benytte Instagram Stories i arbeidet vårt.

Snapchat har fortsatt ingen tall lett tilgjengelig, men vi fortsetter å låne ut kontoen vår til engasjerte studenter. Vi ser at engasjementet er stort, og at følgerantallet øker ukentlig. Studentene deler mye med oss på Snapchat, alt fra bilder av studiehverdagen til babyer, turer hjem og eksamenslesing.

Sosiale medier i mars

Mars er en travle måned i sosiale medier. Rekrutteringskampanjer går parallelt med den daglige driften. Her kommer en rapport fra den daglige driften ved HVL i mars.

Kort oppsummert:

 • Video er det klart mest populære innholdet vi deler på Facebook. 5 poster står for 46 % av spredningen i mars
 • Folk ser lengre videoer på Youtube enn på Facebook og Instagram. Hele 1 minutt og 14 sekunder holder de ut!
 • Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter å vokse, med 500 bilder ved utgangen av mars.
 • Twitter holder seg stabilt, men vi ser en økning i rekkevidde av poster.

Facebook

Vi får fortsatt nye følgere hver måned, men veksten har flatet noe ut.

Video er det klart mest populære innholdet vårt. Av 46 innlegg står 5 video-innlegg for 46% av spredningen denne måneden.

Videoen hvor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjuer tre studenter var det mest populære innlegget.

Instagram

Instagram vokser frem som en viktig kanal for å formidle stemning og tett på fra de ulike campusene våre. Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter også å vokse og nå finner du 500 poster med bilder og videoer fra studenter og ansatte.

Det mest populære innlegget vår i mars er om to studenter som forteller om sine opplevelser på utveksling.

Youtube

HVL har fått sin egen Youtube-kanal. Til nå har den vært en lagringsplass for videoer som vises på nettsidene våre. Vi ønsker å bygge opp kanalen, og jobber derfor aktivt med å tilpasse videoer, tekst og overskrifter til kanalen. Videoene våre er i første rekke presentasjonsvideoer av studietilbud og studiesteder.

Pr. i dag har videoene våre på Youtube blitt sett i 106 537 minutter, eller 111 dager og 11 timer. Hver video blir vanligvis sett i 1 minutt og 16 sekunder. Det betyr at videoer på Youtube har en betraktelig lenger visningstid en videoer på f.eks. Facebook, hvor gjennomsnittlig visningstid er rundt 20 sekunder.

De mest populære videoene våre er presentasjoner av studiestedene i Førde og Sogndal, studiet Kvalitets og HMS-ingeniør og en generell kampanjevideo for hele HVL.

 

I rekrutteringsperioden har vi kjørt kampanjer på Youtube, og disse står for nesten alle visningene våre i mars. Fremover ønsker vi å jobbe med å øke antallet videoer som foreslås og som dukker opp i Youtube-søk.

Tvitter

På Twitter holder følgertallene seg ganske stabile. I mars nådde vi ut til 21 600 personer på twitter. En tweet om en ny artikkel i The Lancet fikk best rekkevidde, og nådde 1007 personer.

Sosiale medier januar 2017

Tiden er inne for den første rapporten om aktivitet og rekkevidde i sosiale medier for HVL. Dette er den første rapporten for HVL og vil  derfor presentere en del grunnleggende tall i tillegg til analyser. Tall og analyser inkluderer aktiviteter på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Facebook

Det er opprettet en ny facebook-side for HVL. Den startet med 0 følgere i desember og har i løpet av denne første måneden fått 5256 følgere. Antallet øker daglig og vi regner med at det vil fortsette å øke de neste månedene. Vi nådde i gjennomsnitt 9400 personer med postene våre i januar.

Den typiske følgeren vår er en kvinne mellom 18 og 24 år som bor i Bergen som er aktiv på Facebook mellom kl. 09 og kl. 22 hver dag.

Videoer er det mest populære innholdet vi deler på Facebook. De fire beste postene i januar er filmer. Innlegget om studiestedene ved HVL er den mest sette i perioden, med en rekkevidde på 45 219 personer. Videoen er sett 17 830 ganger.

Rekrutteringsannonser

Parallelt med den daglige driften av siden kjøres det en egen rekrutteringskampanje. Denne består av rene annonser for studietilbud som har opptak i mars og april. I januar var det mastergrader og generell studiestedsrekruttering som var i fokus. Betalte annonser for 8 mastergrader samt de fem studiestedene våre ble vist 146 600 personer og førte til 2714 klikk på lenker direkte til studiesidene på våre nettsider.

Instagram

Også her har vi opprettet en ny konto for HVL. Kontoen har 1519 følgere, hvor 77 % er kvinner og 66 % er mellom 18 og 24 år. 49 % av følgerne våre kommer fra Bergen. Også her stiger antallet jevnt, og vi forventer stigning de neste månedene.

De to bildene med best rekkevidde er fra åpningsshowet, mens det neste er en film. De tre innleggene nådde ut til 1850, 1537 og 1512 personer.

Det er opprettet en egen emneknagg til HVL, #HVLfolk. Taggen er i bruk og har blitt godt spredt allerede. Pr. 6. februar finner du 207 poster med denne emneknaggen fra studenter og ansatte i HVL.

Twitter

Twitterkontoen vår er en videreføring av HiBs gamle konto, med nytt navn og ny profil. Kontoen har 3287 følgere og hadde en rekkevidde på 23 000 personer i januar.

Posten med best rekkevidde er et bilde av Klimapartnerne Hordaland. Denne posten ble sett av 1244 personer.

Snapchat

HVL har også sin egen snapchat konto. Snapchat har pr. i dag 2 millioner brukere i Norge, og er Norges tredje største sosiale medium etter Facebook og Instagram. Snapchat er svært populært blant vår primærmålgruppe, unge mellom 18 og 29 år. Kontoen lånes ut til studenter og har i januar vært med på blant annet skolebesøk, utdanningsmesser, åpningsshow og studentorganisasjoner.

SoMe-analyse for oktober 2016

Her er litt tall og statistikk fra HiBs sosiale media-kanaler!

Facebook

Vi har 8817 følgere på Facebook. Det er 124 flere enn for én måned siden. Igjen er det filmene som går best. Det er ikke tilfeldig.

Filmer får stor spredning på Facebook – både pga Facebooks egne algoritmer og popularitet, og det er også hovedgrunnen til at Seksjon for kommunikasjon satser på film som formidlingsform. Det kan være tidkrevende å produsere små filmsnutter, og derfor prioriterer vi innhold som kan ha lang levetid, som kan virke rekrutterende og som kan gjenbrukes på HiBs nettsider.

somestat

Her er topp-postene fra oktober:

Lesesalsplasser i Fabrikkgaten er en god nyhet for studentene våre! Derfor laget vi en film som viser lokalene og veien bort ditt. Filmen har 7571 videovisninger, 18 391 personer er nådd, 30 har delt og 93 liker HiBs post.

Filmen fra SimArena, der sykepleierstudenter hjelper hjemmetjenesten i Bergen kommune med å trene på akutte situasjoner, var også populær. Den er produsert av Senter for nye medier. Filmen har 6300 videovisninger, har nådd 14 376 personer, har 37 delinger og 63 liker på HiBs post.

Poster om studenter som utmerker slår an. Mange hiver seg på liker-knappen for å gratulere. Denne måneden har vi hatt særlig tre poster av denne typen som har slått an:

Et bilde av ingeniørstudenter som mottok VVS-foreningens pris for beste bacheloroppgave har nådd 7409 personer og har 19 likerklikk.

Vi delte en sak fra Kvinnheringen om fysioterapistudenten Solveig Hatteberg som fikk studentprisen for 2016 fra Norsk fysioterapiforbund. 55 har likt dette innlegget og 4684 personer er nådd.

Et bildealbum fra årets Idémesterskap med bilder av studenter og ansatte på AIØ som mottok priser fikk også en del spredning med 2689 personer nådd og 27 liker.

Instagram

Vi teller nå 2778 følgere. Det er 35 flere enn sist måned. De tre beste postene er:

 1. Sykepleierstudenter som fremmer HPV-dagen på HiB (bilde). 130 har likt.
 2. Kjempekø til matpakkesmørebordet som Studentparlamentet arrangerte for å markere av psykisk helse-dagen (bilde). 104 liker.
 3. Musikklinjekoret som fremfører afrikansk sang med trommer under Internasjonal uke (film). 97 har likt.

Snapchat

Rekkevidden for postene våre på Snapchat ligger nå på i overkant av 720 brukere. Vi holder på det ukentlige utlånet til studentene våre, og denne måneden har vi vært vitne til fysioterapistudenter som følger et team based learning-undervisningsopplegg, vi har fått med oss opptaktene til Idémesterskapet fra økonomistudenter og gjennomføringen av arrangementet, og idrettsprestasjoner fra HiB-studenter under Bergen Challenge. En fin miks av studiehverdag og fritid der altså.

Twitter 

Vi bruker ikke noe særlig plass på Twitter-bruken vår i disse rapportene. Grunnen til det er mangel på brukerstatistikk fra kanalen. Pr. i dag har vi 3174 følgere på Twitter. Vi deler alle våre egenproduserte nyhetssaker her, alle kronikker og debattinnlegg fra HiBs faglige ansatte (som vi vet om), og også nyhetssaker der HiBs ansatte er intervjuet.

 

Analysetall for september 2016

Det er atter tid for analyse av nettsidene og våre sosiale kanaler.

Webben

På webben har vi hatt en reduksjon i antall sesjoner, uten at vi gråter av den grunn. Ser vi på utviklingen fra januar 2016 til og med september ser vi at sesjonstallene går opp og ned. Vi har stor aktivitet i januar og august i forbindelse med semesterstart, samt i tiden før søknadsfristen for opptak i april. Juli er det absolutte bunnpunkt og resten av årets måneder ligger rundt 170-180 000 sesjoner.

Besøksutvikling januar til september 2016
Besøksutvikling januar til september 2016

I midten av september var webmaster på kurs i Google Tag-manager (GTM). GTM er et verktøy som forenkler sporing av trafikk på en nettside, og vi har satt opp sporing av feks knapper og epostlenker. Knappene på studentsiden er blant de mest populære, men vi ser også at besøkende er interessert i studieprogrammene våre med tilhørende studieplaner. Dette er de mest populære knappene:

 • Itslearning (knapp på for studenter-siden) 10%
 • Mer informasjon i studieplanen (på alle studieprogramsider) 10%
 • Timeplan (på siden for TimeEdit) 3,8%
 • Webmail (knapp på for studenter-siden) 2,9%
 • Bestill grupperom (knapp på for studenter-siden) 2,2%

Hvis vi snur på måten man ser på klikkene på ser vi at epostklikk (5,7%), klikk bibliotekressurser (4,77%) og utvekslingslenker på studieprogramsidene (1.7%) også er populære.

Vi har hatt to hovedsaker på forsiden og disse er blitt vist 157 ganger tilsammen. Nyhetene på forsiden har blitt vist drøye 1600 ganger, hvor artikkelen om motbakkeløp for utviklingshemma, presentasjon av kandidatene til FoU-prisen, nytt interimstyre og HiB-studenter som skal lære seg å samarbeide har vært de mest populære.

Sosiale medier

Facebook

Antall følgere (likerklikk på side) stiger jevnt og trutt og vi har fått 171 flere følgere (netto) denne måneden. Rekkevidden for bilder og poster som vi legger ut er ofte større enn det antallet følgere vi har, fordi innleggene deles til flere når folk liker, kommenterer, deler osv.
Her er en oversikt over innleggene som gjorde det best i forrige måned:

 • Digital eksamen-prosjektet trenger hjelp til nynorskoversetting, og vi la oppdraget ut på Facebook i forrige uke.
  Dette var tydeligvis aktuelt for mange – det er 167 kommentarer på innlegget. De fleste har tagget venner som de mener at dette er aktuelt for, posten har 36 liker og innlegget er spredd til 12 900 personer (og ryktene sier at det har kommet 57 søknader)
 • Et album med bilder fra feiring av ferdigutdannede masterstudenter i klinisk sykepleie nådde ca 11 500 personer.
  Innlegget har 652 liker, 10 delinger og 119 kommentarer.
 • Vi gjorde også vårt for å spre setefødselfilmen som ble laget av Tidsskriftet Sykepleien i SimArena.
  Filmen har totalt 15,5 millioner visninger. HiBs deling av filmen står for 4700 av disse (ikke så mye kanskje), men den er vist til 9700 personer og har 82 liker og 23 kommentarer. Et tegn på at denne filmen fenget og ble opplevd som relevant er at gjennomsnittlig visningstid er på 55 sekunder. Vanligvis ligger gjennomsnittlig visningstid på ca 20 sekunder.

 

 

Antall følgere på Facebook, utvikling i september 2016
Antall følgere på Facebook, utvikling i september 2016

Vi ser at gjennomsnittlig rekkevidde for innleggene våre har sunket noe sammenlignet med august. Det har nok sammenheng med at august-måneden er svært aktiv med studiestart og mye trøkk på Facebook-siden, mens vi er mer tilbake til normalen i september.

Rekkevidde for innlegg, september 2016
Rekkevidde for innlegg, september 2016

Instagram

Vi har fått ca 100 nye følgere på Instagram i løpet av september og har nå 2743 følgere. De mest populære innleggene denne måneden er 1) bilde av to sykepleiestudenter og Britt Moene Kuven ved Institutt for sykepleie iført historiske sykepleieruniformer (134 liker), 2) en filmsnutt av to studenter som titter opp fra de splitter nye skilleveggene på leseplassene ved biblioteket (115 liker) og 3) en selfie av Ruth Donovan og Agnes Giertsen som var i hageselskap hos kongen (112 liker).

Snapchat

Vi fortsetter å låne ut kontoen vår «hibfolk» til HiB-studentene. Målet er å låne den ut minst én gang i uken. Denne måneden har vi fått bakom-blikk fra kokkelering i Kronstadskogen med barnehagelærerstudenter og barnehagebarn ifm kunstprosjektet Luftballet, simulering på jordmorutdanningen, konkurranser og aktiviteter under AIØ-lekene og Kronbar-jam.

Om bruk av Google Analytics

Google Analytics er en viktig del av arbeidet med nettsidene til HIB og vi bruker Google Analytics aktivt for å ta avgjørelser om videreutvikling av nettsidene våre og nye hvl.no. Ett av spørsmålene vi fikk var om vi ønsket støtte for Internet Explorer 9 (IE9) og enda eldre versjoner. IE9 er en nettleser fra 2010, og det å ha støtte for eldre nettlesere krever mye utvikling og spesialtilpasninger av kode. Når vi ser på nettleser-distribusjon på webben ser vi at IE 11 fra 2013 er den mest brukte nettleseren på våre sider: ca 96% av brukere som bruker ulike Internet Explorer-versjoner bruker IE 11 og IE10-brukere utgjør 2,6%. Ca 1% bruker IE9 og var det lett å si til vår leverandør at det ikke er nødvendig med støtte for eldre nettlesere.

Distribusjon av ulike Internet Explorer-versjoner
Distribusjon av ulike Internet Explorer-versjoner