April 2017 for hvl.no og Vestibylen

Hvl.no har hatt stor nedgang i antall sidevisninger siden lanseringen i desember.

Januar 989 000 sidevisninger
Februar  750 000 sidevisninger
Mars  725 000 sidevisninger
April 638 500 sidevisninger

Det kan være flere årsaker til at antall sidevisninger har sunket med 1/3 siden januar, som for eksempel at antall sidevisninger i januar var unormalt høyt fordi webredaksjonen arbeidet på spreng for å få på plass innhold. Google Analytics skiller ikke mellom interne brukere og eksterne. En annen årsak kan være at nettsidene var nye og eksisterende brukte litt tid på å bli kjent med de nye nettsidene. En tredje årsak kan være at studentene, vår største brukergruppe, nå ikke tar veien om hvl.no for å finne sine utdanningsplaner, timeplaner og pensumlister, men går direkte til deres gamle skolehjemmesider, hvor informasjonen finnes. Pr nå er det lite fellesinformasjon for studenter på hvl.no, men det arbeides med å få dette på plass. Webredaksjonen er avhengig av avgjørelser og synkroniseringer i mange andre organisasjonsledd, så det tar tid å få felles informasjon på plass. Der hvor felles informasjon finnes publiseres den fortløpende.

Antall nye brukere holder seg stabilt på rundt 32%. I de to siste ukene før søknadsfristen til samordna opptak var antall nye brukere nesten 40% – i uken før fristen var den oppe i 42% for å så ramle til 22% etter søknadsfristen.

Som de fire foregående månedene våre er de mest brukte sidene våre studentrelaterte, hvor siden «For studenter» er mest brukt med 11% av alle sidevisningene (70 000 sidevisninger). Til sammenligning har vi ca 1800 sider som kun er vist én gang i april. Det finnes ingen oversikt over hvor mange sider som har null visninger.

Vi har hatt søknadsfrist for samordna opptak i perioden og i den forbindelse har vi fulgt med knappen «søk studieplass» som finnes på nesten alle studieprogram. Totalt har denne vært trykket på 1663 ganger i april, med toppen 15.april med 258 klikk.  Av disse er sykepleie campus Bergen mest trykket på, med 84 klikk, etterfulgt av sosionomutdanning campus Bergen og fysioterapi campus Bergen.

Det ble lagt ut mange saker i april, og i den første uken ble det publisert 8 saker. Dette gjenspeiles i lesertall, med 1,2% av alle sidevisninger i forbindelse med nyhetssaker og med perioden 1-8 april med stor aktivitet.  Saken om Haugesunds-studenter fra økonomi og administrasjon som skal ta master er på lesertoppen, med 1046 sidevisninger, etterfulgt av energiteknologistudenten som fant drømmejobben i BKK. Saken om årets søkertall som ble publisert den 20.april resulterte i en lesertopp samme dag.

Vestibylen har hatt 93000 sidevisninger i april, fordelt på 28000 økter. Sist måned var det 36000 og vi initierte til gravøl. Det kan være mange årsaker til at antall økter har gått ytterligere ned, og en kan være at de fleste brukerne våre ser ikke nyhetssakene uten å måtte skrolle, noe som gjør at Vestibylen kanskje er mest interessant når man har konkrete brukerbehov som «finne parkeringsplass», «registrere timer» osv. Intranettredaksjonen ser nå på mulighetene for å gjøre nyhetssakene enklere tilgjengelig for de fleste ansatte.­­­­­

Søkesiden, «tenester» a-å og «mine verktøy» er de mest brukte sidene på Vestibylen i april. Saken om HVL-festen er også populær, med ca 2300 sidevisninger. Det kan bli en morsom fest hvis oppslutningen gjenspeiles av interessen for siden.

Søk er blant de mest brukte sidene, og 11% av alle besøk bruker søkefunksjonen.  «Timeedit», «parkering», «logo» og «eksamen er de mest brukte søkeordene». Det er brukt 2967 unike søkeord, og søk etter ansatte er mye brukt. Søkeloggen inneholder mange navn. Ca 2200 av søkeordene er kun brukt en gang, mens søket etter «Timeedit» er utført av 86 personer.

Sosiale medier i mars

Mars er en travle måned i sosiale medier. Rekrutteringskampanjer går parallelt med den daglige driften. Her kommer en rapport fra den daglige driften ved HVL i mars.

Kort oppsummert:

 • Video er det klart mest populære innholdet vi deler på Facebook. 5 poster står for 46 % av spredningen i mars
 • Folk ser lengre videoer på Youtube enn på Facebook og Instagram. Hele 1 minutt og 14 sekunder holder de ut!
 • Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter å vokse, med 500 bilder ved utgangen av mars.
 • Twitter holder seg stabilt, men vi ser en økning i rekkevidde av poster.

Facebook

Vi får fortsatt nye følgere hver måned, men veksten har flatet noe ut.

Video er det klart mest populære innholdet vårt. Av 46 innlegg står 5 video-innlegg for 46% av spredningen denne måneden.

Videoen hvor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjuer tre studenter var det mest populære innlegget.

Instagram

Instagram vokser frem som en viktig kanal for å formidle stemning og tett på fra de ulike campusene våre. Emneknaggen vår #hvlfolk fortsetter også å vokse og nå finner du 500 poster med bilder og videoer fra studenter og ansatte.

Det mest populære innlegget vår i mars er om to studenter som forteller om sine opplevelser på utveksling.

Youtube

HVL har fått sin egen Youtube-kanal. Til nå har den vært en lagringsplass for videoer som vises på nettsidene våre. Vi ønsker å bygge opp kanalen, og jobber derfor aktivt med å tilpasse videoer, tekst og overskrifter til kanalen. Videoene våre er i første rekke presentasjonsvideoer av studietilbud og studiesteder.

Pr. i dag har videoene våre på Youtube blitt sett i 106 537 minutter, eller 111 dager og 11 timer. Hver video blir vanligvis sett i 1 minutt og 16 sekunder. Det betyr at videoer på Youtube har en betraktelig lenger visningstid en videoer på f.eks. Facebook, hvor gjennomsnittlig visningstid er rundt 20 sekunder.

De mest populære videoene våre er presentasjoner av studiestedene i Førde og Sogndal, studiet Kvalitets og HMS-ingeniør og en generell kampanjevideo for hele HVL.

 

I rekrutteringsperioden har vi kjørt kampanjer på Youtube, og disse står for nesten alle visningene våre i mars. Fremover ønsker vi å jobbe med å øke antallet videoer som foreslås og som dukker opp i Youtube-søk.

Tvitter

På Twitter holder følgertallene seg ganske stabile. I mars nådde vi ut til 21 600 personer på twitter. En tweet om en ny artikkel i The Lancet fikk best rekkevidde, og nådde 1007 personer.

Status på HVL-nettsider, mars 2017

Ny måned, nye tall.

hvl.no

 • 725000 sidevisninger av 108000 brukere. Dette er en nedgang i antall sidevisninger, men en økning i antall brukere, og kan henge sammen med nær forestående søknadsfrist
 • Aldersgruppen 18-35 står for 60% av brukerne, mens 55+ utgjør drøye 8%. Vi har ikke demografi-fordeling for tidligere måneder, så her er det intet sammenligningsgrunnlag
 • 34% av brukerne mellom 18-24 år besøkte hvl.no etter å ha sett et banner på nettet, mot knappe 10% av de mellom 25 og 35. For alle aldersgrupper er tallet 7%
 • Kampanjene våre har generert 29327 økter til hvl.no, og den mest populære kampanjen er merkevarebyggingskampanjen for HVL, med 10000 økter
 • Jenter er mer tilbøyelig til å klikke på et kampanjebanner enn menn, med unntak av kampanje for forkurs, hvor nesten 50% flere menn har vist interesse
 • Betalt Google-annonsering har generert nesten 28000 økter, eller 11% av øktene til hvl.no. 60% kom direkte til forsiden, men knappe 2000 kom til studietilbud-siden vår. PPU er det mest populære resultatet av betalte Google-annonser
 • Nyheter blir lest i 1,1% av øktene på hvl.no, og artikkelen om nybygg på nordtomten på Campus Kronstad Bergen, med 1613 lesere

 

Vestibylen

 • I februar hadde Vestibylen 86000 økter og vi feiret med champagne. I mars er det gravøl, med 36000 økter. Hva dette enorme fallet skyldes vet vi ingenting om, men det kan tenkes at ansatte brukte februar til å bli kjent med Vestibylen for å deretter besøke intranettet kun ved spesifikke behov
 • De mest brukte sidene på Vestibylen er søkesiden, tjenester A-Å, ansatt-siden og mine verktøy
 • 9% av sidevisningene er tilknyttet nyhetene og den mest viste nyheten er saken om hvordan du oppdaterer personprofilen din og søkerlisten til prorektorstillingene
 • 11,5 % av øktene involverer søk, og de mest brukte søkeordene på Vestibylen er «logo», «timeedit», «eksamen», «ledige stillinger» og «parkering

I slutten av mars tok vi i bruk Hotjar tilbakemeldings-funksjon på Vestibylen og siden da har vi fått 59 svar. 72% av tilbakemeldingene er nøytral eller positiv, mens resten har gitt oss karakter 2 eller 1 på skalaen 1-5.  Noen av tilbakemeldingene går på lenker som mangler, mens andre omhandler målform. Noen brukere forteller hva de er misfornøyd eller fornøyd med, men de fleste gir oss bare en karakter. Vestibylen har nå karakter 3,1 fra brukere.

Medieanalyse for mars

HVL hadde vel 270 treff i media i mars, mot 217 i februar. Dei aller fleste sakene er nøytrale for høgskulen (62 prosent). Saker som hamnar i kategorien «nøytral», vil seie oppslag der høgskulen er omtalt, men som verken etterlet eit negativt inntrykk eller profilerer høgskulen spesielt.

Vel 36 prosent  av sakene har eit positivt forteikn for HVL.  Dette er ei sterk auke samlikna med februar då positive saker utgjorde 12 prosent. Fleire av sakene handlar om prisar eller nominering til prisar, til dømes lokal målpris til HVL, undervisingpris, pris til studentar for beste bacheloroppgåve og så vidare.  Vi kan også nemne kronikkar av Åse Høyvoll Kallestad, Annette K. Vinje, Frode Thuen si spalte i Aftenposten, og intervju med Anne Britt Vika Nilsen i ABC Nyheter – saker som bidrar til å profilere fagmiljøet ved HVL.

Høgskulen har hatt lite negativ omtale i mars (vel 1 prosent, mot 3,4 prosent i februar). Eitt av dei kom i Studvest og handlar om at HVL ikkje har gitt tilgang til offentlege dokument på sine nettsider etter fusjonen. Dei to andre handlar om omkamp på fakultetsinndeling og ulovlege eigenandelar for obligatoriske aktivitetar.

Diagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg utifrå kor dei ulike media høyrer heime geografisk. Som tidlegare ligg riksmedia øvst, deretter følgjer vestlandsfylka.

Diagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg uavhengig av kor kjeldene høyrer heime reint geografisk.  Dette seier noko om storleiken på kjeldene. Kategorien «annen dekning» utgjer over 35 prosent og betyr i denne samanheng type fagpresse/magasin/nettstader og så vidare som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. Lokale medium utgjer nær 34 prosent, riksmedium nær 20 prosent og regionale medium vel 10 prosent.

Som vanleg er dei fleste sakene på web (62 prosent). Print utgjer 31 prosent, og resten er radio. Kakediagrammet under illustrerer fordelinga.

Medieanalyse, februar 2017

HVL hadde totalt 217 medietreff i februar. 12 prosent av sakene har eit positivt forteikn for HVL, noko som vil seie at dei profilerer den faglege verksemda og profilen til HVL. Av positiv omtale kan vi til dømes nemne den nye mastergraden i maritime operasjonar (Haugsunds avis og TV Haugaland), og oppslag i Firda om idear frå Helse Førde og høgskulen skal kommersialiserast. Vi kan også nemne saka som blei seld inn til BT av Seksjon for kommunikasjon, Campus Bergen, om innvandrarar sitt syn på norske barnehagar. Førsteamanuensis ved HVL Alicja Sadownik har forska på temaet og blir intervjua i saka. Saka sto også på trykk i Stavanger Aftenblad og blei godt spreidd i sosiale medium.

Berre 3,4 prosent av sakene er negative for HVL sitt omdømme.  Dei negative oppslaga i denne perioden handlar om praksisen rundt studieturar. Det eine oppslaget kom i Studvest og handlar om ein student ved folkehelsestudiet ved Campus Bergen som måtte reise på studietur til fjells, trass i at ho hadde brot i ryggen og legen anbefalte at ho ikkje burde delta. To andre oppslag i Studvest handlar om praksisen rundt eigenandel på obligatoriske studieturar ved Avdeling for lærarutdanning ved Campus Bergen.

I tråd med tidlegare tendensar er mesterparten av oppslaga nøytrale (83.9 prosent). I dei nøytrale sakene kan HVL vere nemnt i ulike samanhengar og oppslaga er av ein slik art at dei verken er eintydig profilerande eller negative for HVL.

Når det gjeld kjelder er dei fleste sakene på nett (70,5%). Print utgjer vel 26 %, radio 2,8% og TV 1,4%.  «På høyden» dominerer med flest artiklar om HVL (14 saker), deretter følgjer Sogn avis, Studvest og Khrono (12). Ser vi på opplagstal, er det likevel sakene i Aftenposten/A-magasinet og  NRK som gir størst rekkevidde. HVL har mest omtale i aviser (dette inkluderer også aviser på nett). Desse oppslaga utgjer 47 prosent. Søylediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg.

Søylediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg utifrå kor dei ulike media høyrer heime geografisk. Riksmedia ligg øvst, og deretter følgjer naturleg nok vestlandsfylka.

Kakediagrammet under viser korleis omtalen fordeler seg uavhengig av kor kjeldene høyrer heime reint geografisk.  Dette seier noko om storleiken på kjeldene. Kategorien «annen dekning» utgjer nær 43 prosent og betyr i denne samanheng  type fagpresse/magasin/nettstader osv. som ikkje fell naturleg under kategoriane lokal/regional/riks. Vel 35,5 prosent er i lokale medium , 15,7 prosent i riksmedium og 6 prosent i kategorien regionale medium.

Webanalyse, februar 2017

Ny måned, ny analyse.  Her er tall fra hvl.no for februar:

 • 750000 sidevisninger utført av ca 87000 brukere. Dette er en nedgang på 16% fra januar. Det er likevel ingen grunn til bekymring. En årsak kan være at semsterstart er over og semesterregistreringen er gjort
 • 30% nye brukere, mot 33% i januar. Dette tallet kommer trolig til å gå ytterligere ned etterhvert som hvl.no blir innarbeidet hos studenter, søkere og samarbeidspartnere
 • Mobilbruken har gått ned 3% til 26%, datamaskinbruk har gått opp til 69% og nettbrettbruk holder seg stabilt på rundt 4%. Dette er som forventet, siden den største brukergruppen, studentene ofte bruker bærbar maskin når de bruker sidene våre
 • Nyheter står for 0,67% av alle sidevisningene, og de mest populære sakene var «Studiebarometeret 2016«, «Prisdryss i Rosendal» og saken om at studentweb og søknadsweb som var midlertidig ute av drift på grunn av oppdateringer.
 • Bruk av søk på siden har gått ned, fra 9,2% til 8,8%. De 10 mest bruke søkeordene er alle studierelaterte. De fleste søker fra forsiden, men ca 6% søker på studentsidene. Disse sidene er fremdeles under utvikling og i mange tilfeller refererer de til de gamle nettsidene til HiB/HiSF/HSH. Studentinformasjon er derfor ikke så lett å finne, men det jobbes med å utvikle nye studentsider
 • Facebook er fremdeles størst av de sosiale mediene og 95% av trafikken fra sosiale medier til våre nettsider kommer fra Facebook. Flere studieprogram-lenker er delt på Facebook og av drøye 12000 henvisninger fra derfra er ca 5000 klikk på studieprogram-lenker

Som tidligere nevnt bruker vi Hotjar i analysearbeidet med nettsidene og for noen dager siden tok vi i bruk tilbakemeldingsfunksjon på hvl.no. Du har kanskje lagt merke til knappen på hvl.no.

Brukerne kan gi oss en karakter, fra 1-5 ved hjelp av smilefjes. De kan også legge igjen kommentarer hvis de vil. Vi har fått 52 svar på noen få dager, og vi har en snittkarakter på 3,4.

Tilbakemeldinger i Hotjar
Tilbakemeldinger i Hotjar

Flertallet av de som har svart er nøytral eller fornøyd med de nye sidene våre.

Tilbakemelding fra en bruker
Tilbakemelding fra en bruker

 

Vestibylen

Vestibylen hadde 17000 økter i januar. I februar er dette økt til 84000! Vi kan trygt konkludere med at flere har tatt i bruk intranettet vårt. De mest populære sidene er

 • Tenester A-Å (147% økning i trafikk)
 • Søkesiden (119% økning i trafikk)
 • Mine verktøy (95% økning i trafikk)
 • Finn tilsette ved HVL (116% økning)

Søkesiden brukes av 11% av de besøkende og de mest bruke søkeordene er «logo», «fronter», «timeedit», «eksamen», «epost», «ess», «parkering», «lydia» og «signatur».

I Vestibylen har vi også lagt til knappen «fant du det du lette etter» på siden Tenester A-Å. Der har vi fått 10 tilbakemeldinger fra ansatte, om ting de ikke finner på intranettet, og disse tas med i videre arbeid med innhold.

Nesten 7% av alle økter i Vestibylen er nyhetssaker.  Mest lest er saken om at HVL får 4 fakultet, dernest saken om styremøtet og at profilbutikken er åpnet. Den 16.februar var det nesten 900 som leste nyhetssaker på Vestibylen, mot ca 250 en vanlig hverdag.

Sosiale medier januar 2017

Tiden er inne for den første rapporten om aktivitet og rekkevidde i sosiale medier for HVL. Dette er den første rapporten for HVL og vil  derfor presentere en del grunnleggende tall i tillegg til analyser. Tall og analyser inkluderer aktiviteter på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Facebook

Det er opprettet en ny facebook-side for HVL. Den startet med 0 følgere i desember og har i løpet av denne første måneden fått 5256 følgere. Antallet øker daglig og vi regner med at det vil fortsette å øke de neste månedene. Vi nådde i gjennomsnitt 9400 personer med postene våre i januar.

Den typiske følgeren vår er en kvinne mellom 18 og 24 år som bor i Bergen som er aktiv på Facebook mellom kl. 09 og kl. 22 hver dag.

Videoer er det mest populære innholdet vi deler på Facebook. De fire beste postene i januar er filmer. Innlegget om studiestedene ved HVL er den mest sette i perioden, med en rekkevidde på 45 219 personer. Videoen er sett 17 830 ganger.

Rekrutteringsannonser

Parallelt med den daglige driften av siden kjøres det en egen rekrutteringskampanje. Denne består av rene annonser for studietilbud som har opptak i mars og april. I januar var det mastergrader og generell studiestedsrekruttering som var i fokus. Betalte annonser for 8 mastergrader samt de fem studiestedene våre ble vist 146 600 personer og førte til 2714 klikk på lenker direkte til studiesidene på våre nettsider.

Instagram

Også her har vi opprettet en ny konto for HVL. Kontoen har 1519 følgere, hvor 77 % er kvinner og 66 % er mellom 18 og 24 år. 49 % av følgerne våre kommer fra Bergen. Også her stiger antallet jevnt, og vi forventer stigning de neste månedene.

De to bildene med best rekkevidde er fra åpningsshowet, mens det neste er en film. De tre innleggene nådde ut til 1850, 1537 og 1512 personer.

Det er opprettet en egen emneknagg til HVL, #HVLfolk. Taggen er i bruk og har blitt godt spredt allerede. Pr. 6. februar finner du 207 poster med denne emneknaggen fra studenter og ansatte i HVL.

Twitter

Twitterkontoen vår er en videreføring av HiBs gamle konto, med nytt navn og ny profil. Kontoen har 3287 følgere og hadde en rekkevidde på 23 000 personer i januar.

Posten med best rekkevidde er et bilde av Klimapartnerne Hordaland. Denne posten ble sett av 1244 personer.

Snapchat

HVL har også sin egen snapchat konto. Snapchat har pr. i dag 2 millioner brukere i Norge, og er Norges tredje største sosiale medium etter Facebook og Instagram. Snapchat er svært populært blant vår primærmålgruppe, unge mellom 18 og 29 år. Kontoen lånes ut til studenter og har i januar vært med på blant annet skolebesøk, utdanningsmesser, åpningsshow og studentorganisasjoner.

Webanalyse januar 2017

De nye nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble lansert 22.desember 2016, og januar 2017 er den første hele måneden hvor siden har vært publisert og i bruk av reelle brukere. I tall betyr dette nesten en million sidevisninger fordelt på 250 000 økter av 87000 brukere. Vi har en høy andel nye brukere, men det er ikke overraskende siden både sidene og domenet er nytt. Vi har i snitt 8000 økter om dagen. De fleste øktene skjer naturlig nok i skoletiden, rundt lunsjtider og med en ny topp rundt 20 på kvelden.

De mest populære sidene våre er studentrelaterte + søkesiden. Mye av informasjon til studenter er ikke på plass og den letteste måte å finne noe på er å søke etter det. I 9,2% av besøkene ble det søkt, og de mest brukte søkeordene er studentrelatert (fronter, eksamen, timeplan, utveksling, grupperom, studentweb osv). De fleste søk skjer fra forsiden til hvl.no, mens drøye 8% søker når de står på studentsidene våre.

Av de nesten en million sidevisningene siste måneden kommer 6800 eller 0,69% av dem fra nyhetssaker. Den mest leste nyheten er om Birgitte på første undervisningsdag (2100 sidevisninger), nyheten om Christine Øyes professorat (933 sidevisninger) og saken om hvordan hjernens kommunikasjon med musklene har betydning på prestasjonene våre (755 sidevisninger).

Google har snappet opp nettsidene våre, men der har vi ikke høyest ranking på relevante søk. Derfor kommer kun en liten del av våre brukere fra en søkemotor (18%) mens over 50% kommer direkte ved å skrive www.hvl.no i nettleseren sin. Bruksmønsteret kommer trolig til å endre seg når sidene våre har mer innhold. 11098 økter kommer fra Facebook. Facebook-deling genererer mest trafikk til våre nettsider av alle sosiale medier. Til sammenligning har Twitter, Blogger, Instagram, LinkedIn og Yammer 172 økter til sammen.

I Google analytics kan vi, basert på en brukers IP-adresse, se hvor de kommer fra. 33% av øktene kommer fra Bergen, 11,5% fra Sogndal og hhv 5,6%, 5,4%, og 4,5% fra Haugesund, Førde og Stord. Vi har også brukere fra resten av verden, som Hua Hin i Thailand, Pretoria i Sør-Afrika, Versmold i Tyskland og 1745 andre steder. De fleste øktene tilhører brukere som befinner seg i Norge, Sverige eller Danmark, men ca 3% kommer fra andre land. Når det gjelder språk kan vi ikke vite noe 100% sikkert, siden Google Analytics henter informasjon om språk fra brukerens nettleser, og man kan ha en nettleser med engelsk (eller et annet) språk selv om en kan lese norsk. Dermed er det vanskelig å si noe sikkert om omfang av utenlandske besøkende.

De aller fleste som ser på hvl.no ser den gjennom en datamaskin, enten en bærbar eller stasjonær. 29% bruker mobil og 4% bruker nettbrett av ulike slag. HVL har en større andel mobilbrukere pr nå enn på det gamle nettstedet til HiB. Der var ca 75% av brukerne datamaskin-brukere. Dette kommer trolig til å endre seg utover året og i takt med semesterets gang.

Hotjar er igjen et nyttig verktøy i analysearbeidet i webredaksjonen og et klikk-kart kan fortelle oss noe om hvor brukerne klikker.

Klikk-kart Studietilbud

I klikk-kartet kan vi se at filterne og søkefeltet brukes aktivt. Listen med studietilbud inneholder ikke vårt etter- og videreutdanningsstudium og da er det godt å se at lenken til listen for etter- og videreutdanningstilbudet også brukes. Mer konkret om hvordan filtrene brukes er tema for neste brukerundersøkelse.

 

Vi har også brukerinnsikt fra Vestibylen, vårt nye intranett. Intranettet ble offisielt sjøsatt 10.januar og siden da har drøye 17000 økter fordelt på 2300 brukere. Disse 2300 brukerne har sett til sammen knappe 56000 sider. Tradisjonelt sett er intranett på lukkede nettverk som man kun kan nå hvis man er på kontoret, men Vestibylen kan nås fra hele verden, og i januar har vi hatt ansatte som sjekker intranettet mens de har vært på reise i 14 ulike land.

De mest bruke sidene på Vestibylen er

 • Tenester A-Å
 • Søk
 • Mine verktøy
 • Finn tilsette ved HVL

11% av brukerne søker på Vestibylen. De mest brukte søkeordene er «logo», «cristin», «fronter», «signatur» og «timeedit».

6% av alle sidevisninger på Vestibylen er nyhetssaker. Av nyhetssaker fra januar er saken om styret som ønsker utgreiing av et fjerde fakultet er vist 376 ganger og saken om innplassering av ledere er vist 317 ganger

Medieanalyse for janauar

Seksjon for kommunikasjon er glade for å presentere den første medieanalysen for Høgskulen på Vestlandet. Analysen for januar månad viser at Høgskulen på Vestlandet hadde 149 treff i media i denne perioden. Sidan dette er den første analysen for HVL, manglar vi samanlikningsgrunnlag, men på bakgrunn av tidlegare statistikk frå HiB det er grunn til å tru at talet skal vere noko høgare i tida framover.

Kjelder  i «Anna»-kategorien (vekeblad, fagpresse, kommunale nettsider o.l.) publiserte flest artiklar om Høgskulen på Vestlandet med en andel på 54 %. Deretter følgde lokale kjelder (25 %), og rikskjelder med 11 prosent.  Regionale kjelder sto for 10 prosent. 75 prosent av sakene med omtale av HVL blei utgitt på nett, medan 25 prosent vart publisert i papirkjelder.

Heile 56 % av sakene har positivt forteikn for HVL, noko som vil seie at dei profilerer HVL si faglege verksemd og profil. 44 prosent av sakene er nøytrale, det vil seie dei verken profilerer høgskulen sitt fagmiljø og profil, eller gir et etterlatt negativt inntrykk av organisasjonen.  Det har ikkje blitt registrert negative medisaker om HVL denne månaden. Når vi ser nærare på underlaget gav spesielt den offisielle opninga mange positive medieoppslag. Elles har det vore brei spennvidde i tematikken.

Her kan du sjå gjennom heile analysen for Januar 2017.

Webanalyse, desember 2016

Dette er vår siste rapport om nettsider knyttet til Høgskolen i Bergen. I januar-rapporten er det Høgskulen på Vestlandet med tilhørende nettsteder som gjelder.

På hib.no falt besøkstallene som en sten etter at studentene var ferdig med eksamen, fra novembers 181300 sesjoner til 127000 i desember. Dette er som forventet. Som tidligere er de mest populære sidene relatert til studiesituasjon, med sidene for eksamen og studentweb blant de mest populære. Dette er også som forventet.

Den mest populære nyheten vi hadde i desember var nyheten om Eli Eikefjord sin disputas om ny MR-metode, med 611 sidevisninger. Artikkelen ble publisert den 8.desember, men ble svært populær først noen dager etter, da innlegget ble delt på facebook. Andre populære nyheter er saken om undervisningsprisen 2017 (240 sidevisninger) og tildelingen av 15 millioner til et prosjekt i Tanzania. Bibliotekets artikkel om endrede åpningstider i jula ble lest 340 ganger.

Litt under halvparten av alle som besøker hib.no kommer direkte til forsiden. De resterende 52% kommer ofte fra en søkemotor, og deres startsider er siden for studenter (6.5%), studentwebsiden (4%), bibliotekets side , instruksjonssiden om hvordan bestille grupperom (1,35%) og flere.

HiB har tradisjon med å sende julekort til kolleger og samarbeidspartnere, og de tre siste årene har disse vært digitale. Seksjon for kommunikasjon har utviklet en løsning for å kunne sende ut personlige julehilsner på både norsk og engelsk for de som ønsker det, eller med standardtekst for de som foretrekker det. I 2015 ble det sendt ut 669 julekort (529 på norsk og resten på engelsk). I 2016 ble det sendt ut 640 julehilsener, 85% av de på norsk.

Se årets julekort.

Disse 669 julekortene ble sett 692 ganger. Det finnes ingen måte å se hvilke julekort som er sett, men 515 av brukerne som har sett julekortene har vært nye brukere, så jeg tror vi kan si at julekortene har i stor grad nådd ut til mottakerne sine og at det har vært en suksess.

De midlertidige nettsidene til Høgskulen på Vestlandet ble erstattet med ordentlige nettsider 22.desember og etter det har antall sidevisninger skutt i været – fra 20-30 økter om dagen til over 1000 på årets siste dag. Deretter går det bare en vei: oppover til over 12000 brukersesjoner pr dag på årets første to dager.

Andelen nynorskbrukere er høyere enn man finner på HiB sine nettsider, men det er som forventet. De mest populære sidene er studentrelaterte. Intet nytt her altså.

Hvis du ikke har sett de nye nettsiden kan du ta en titt.

Hotjar er et verktøy som brukes for å kunne analysere brukeratferd på nettsidene våre, og for de nye HVL-sidene har vi allerede fått noe brukerinnsikt. Ett eksempel er heatmaps, som viser hvor brukere har klikket på skjermen.

Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, forside. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar
Heatmap for HVL, studietilbudsiden. Hentet fra Hotjar

I Hotjar indikeres bruk ved hjelp av farger. Rødt betyr mange klikk, mens blåfarger brukes til å vise at elementet klikkes mindre på. På forsiden ser vi at studietilbud-lenkene er mest trykket på, og den i menyen brukes mer enn den røde studietilbud-knappen.

På studieprogramsiden ser vi at filter for fagområde og sted brukes oftere enn oppstart, organisering. Dette var slik vi forventet, så på dagens hvl.no er knappen for studiestad flyttet.