Medieanalyse 2.kvartal

Høgskolen i Bergen ble nevnt eller omtalt i 514 mediesaker denne perioden. Dette er omtrent på linje med 1. kvartal (502). Webmedier utgjør fortsatt den største andelen (70 prosent). Deretter følger trykte medier (25 prosent), og etermedier (5 prosent).

De fleste oppslagene kommer i kategorien «andre medier» (43 prosent). Det vil si hjemmesider til ulike virksomheter i samfunnet (organisasjonsliv, næringsliv og offentlig sektor) som har nyhetsoppdateringer på sine websider.  Resten fordeler seg i redaksjonelle lokalmedier (27 prosent), riksmedier (17 prosent), og regionale medier (12 prosent). Dette er i tråd med tidligere tendenser/ fordelinger.

Ser vi på hvilke kilder som har omtalt HiB flest ganger ligger På høyden på topp med 18 saker. Deretter følger Bergens Tidende med 11 saker og Khrono med 8.  Forskning.no har 7 saker, hvorav 4 av disse sakene er produsert av Seksjon for kommunikasjon.

Som tidligere er de fleste sakene er nøytrale (52 prosent). Saker som bidrar til å gi et positivt bilde av HiB utgjør 43 prosent, mens negative utgjør bare 5 prosent av oppslagene i denne perioden. Saken om lang turnuskø for fysioterapistudenter i april fikk imidlertid stor spredning i ulike medier rundt omkring i landet. Blant de positive sakene som fikk stor spredning finner vi Eivind Wengaard sin masteroppgave som viste at elever med god kondisjon hadde bedre konsentrasjon. Det samme fikk fusjonsplattformen/ innstillingen til fusjon i begynnelsen av mai.

Ansatte som engasjerer seg i samfunnsdebatten og bidrar med kronikker og debattinnlegg bidrar til å bygge høgskolens omdømme som en kompetanseorganisasjon. I tillegg til ansatte som bidrar med faste innlegg på Innsikt i BT (Silje Mæland, Herner Sæverot, Ole-Bjørn Rekdal, Roger Ekeberg Henriksen og Stig-Erik Jacobsen), kan vi nevne kronikken av Frode Thuen (+ hans faste spalte i A-magasinet).

Underlagsmateriale medierapport 2.kvartal 2016.

Analysetall for hib.no og fusjonsinfo.no for mai/juni 2016

På HiB bruker vi Google Analytics aktivt for å måle tempen på de ulike nettsidene våre og hver måned skal det heretter publiseres en rapport som beskriver dette for ledelsen og andre interesserte. Denne rapporten er for både mai og juni 2016.

I mai hadde vi knappen 181000 sesjoner fordelt på 65000 brukere. Av disse var 22% nye brukere, mens drøye 77% hadde vært hos oss før.

Tallene for juni er drøye 137000 fordelt på 59000 brukere, 27% nye brukere og 72% som har vært hos oss før. Den store nedgangen forklares med skoleslutt og gir på ingen måte grunn til panikk. Det at studentene forsvinner gir store utslag i mobil- vs desktopbruk. Mens vi i april hadde 73% desktopbrukere har dette sunket til 60% i juni mens mobilbruken har økt til 34,4%. Studentenes primære verktøy i studiene sine er datamaskin og det er naturlig at deres bruk av dette verktøyet på våre sider gjenspeiles i besøkstallene. Nå når studentene ikke er så aktive ser vi at andre brukergrupper, som potensielle studenter, samarbeidspartnere og andre i større grad bruker mobil. Andelen som bruker nettbrett er fremdeles lav.

Selv om studentene ikke er så aktive på sidene våre, innehar studentrelaterte sider fremdeles status som de 8 mest populære sidene (forsiden holdes utenom siden alle ansatte har hib.no som startside når de ikke er på ansattnettet). De engelske sidene ligger på 10.plass, med drøye 4300 eller 0.98% av alle økter. Av naturlige årsaker er sidene for eksamen og begrunnelse og klage blant de mest besøkende i mai/juni.

I perioden mai/juni har vi hatt 6 ulike nyheter på hovedfeltet på forsiden. Med hovedfelt menes her den ene nyheten som er plassert høyt oppe på forsiden og ikke nyhetslisten som ligger litt lengere ned. Av disse 6 sakene er det saken om kongelig resolusjon fra midten av juni som er mest lest, med 310 unike økter. Merk at dette er kun de som har kommet til nyheten ved å klikke på lenken på forsiden. Ytterligere 658 har lest denne saken ved å klikke seg inn fra andre kilder, som facebook.  Blant de nyhetene vi har lengere ned på siden er saken om ergoterapistudent som har utviklet en ny gitartype mest populær med 2100 økter. Videre følger saken hvor Terje Årsvoll Olsens forskning om den vanskelige avgjørelsen om å sende livsledsager på sykehjem etter fulgt av nyheten om vedtatt fusjon og sak om digital eksamen. Disse 4 utgjør 62% av alle visningene i nyhetskategorien.

I slutten av april fikk vi tracking på bibliotekets søkeressurser og disse blir mye brukt. Av de knappe 2000 øktene hvor bibliotekets databaser søkes i er Google Scholar fremdeles mest populær, etterfulgt av PubMed, Chinahl, Ordnett og Cochrane Library. Knappen til samordna opptak, som vi fikk tracking på i begynnelsen av april blir trykket på selv om hovedsøknadsfristen er gått ut. I mai/juni har det vært nesten 3000 klikk på disse knappene.  Praktisk pedagogisk utdanning 8-13 er mest populær med 260 klokk etterfulgt av Systemisk familieterapi og nettverksarbeid, klinisk sykepleie Gastrosykepleie og master i klinisk sykepleie.

Brukerne våre søker i liten grad på nettsidene, kun 6,9% av øktene involverer et søk. De mest populære søkeordet er «utskrift» etterfulgt av «eksamen», «grupperom», «studentweb» og andre studierelaterte termer. «Expo» ligger på 10-ende plass, med 174 søk.  Hvis man ser bort i fra søk som omhandler studiesituasjon (ref de mest populære søkeordene) er studieprogram og ansatte mye søkt etter.

Fusjonsinfo.no er bloggen hvor HiB, HiSF og HSH publiserer informasjon om den pågående fusjonsprosessen. Denne har hatt besøkslogging siden slutten av februar og har siden da hatt nesten 7000 økter fordelt på 3800 brukere. Disse har sett nesten 17000 sider med øktvarighet på 2.08 minutter. Det er ca 50/50 med nye/returnerende besøkende. Antall besøkende ligger jevnt på ca 100 om dagen med et par unntak: En sak publisert 1.april om navnevalg og visjon (887 sesjoner den dagen, http://fusjonsinfo.no/2016/04/01/star-att-med-alternativ-til-visjon/) og saken fra 27.mai om valg av navn Høgskulen på Vestlandet (742 sesjoner den dagen, http://fusjonsinfo.no/2016/05/27/727/). Saken om endelig fusjonsvedtak av 9.juni utløste ikke helt de store stormene, men resulterte i 250 sesjoner på publiseringsdagen. Det utelukkes ikke at også andre saker kan ha blitt lest disse dagene.

Brukertesting av navigasjon

Megamenyen var tenkt som en inngangsport til innholdet vårt, men slik innhold og meny er bygget opp er vi ikke sikker på om det stemmer. Innholdet er bygget om som en rekke navigasjonssider med lenker som peker videre til landingssider eller innholdet vårt. Det vi ser er at slik megamenyen er bygget opp kan man bypasse navigasjonssidene og gå rett til innholdet. Det kan implisere at enten er mye av innholdet på navigasjonssidene overflødig siden det også finnes innganger i megamenyen, eller elementer i megamenyen er overflødige og menyen kunne vært mye mindre.

 

Vi ønsker å undersøke hvordan megameny blir brukt til navigering, og forsøke å lage en anbefaling til menyutforming som bør videreføres i nye nettsider for den kommende fusjonert institusjon. Fra Google analytics vet vi at våre sider får drøye 56% av trafikken fra en søkemotor og organisk søk og kun 29% finner oss direkte. Dette betyr også at det er stor sjanse for at brukeren vår aldri ser megamenyen og elementene i den, men hva dette har å bety for navigasjon gjenstår å se. Steve Krug snakker om «the trunk test», hvor nettopp scenario ved å finne en underside direkte enten via lenke eller en søkemotor, og hvordan brukeren kan orientere seg. Trunk test-orientering er ikke en del av megameny-problematikken, men er absolutt relevant når det gjelder navigering, så vi noterer trunk test på listen. Testingen vil gjennomføres som brukertesting med testlab, med 10 deltakere. Deltakerne skal dekke brukergruppene «potensielle studenter», «eksisterende studenter» og «eksterne». Dette dekker de viktigste målgruppene HiB har på eksisterende nettsted. Rekruttering av disse skjer gjennom venner, bekjente, familie for potensielle studenter og eksterne, mens studentorganisasjonene har tidligere sagt at de er behjelpelige med å finne testpersoner som skal representere eksisterende studenter.

En vanlig måte å gjennomføre brukertester på er å la brukerne får oppgaver som skal utføres og at de forsøker å tenke høyt underveis. Ved at de tenker høyt kan vi få innsikt i hvorfor de klikker der de gjør og om resultatet av klikkingen er som forventet. I denne testen har vi utformet 6 oppgaver hvor alle kan løses ved hjelp av navigasjonssider eller megameny. Testpersonene vil ha valgfritt startsted, aka en tom nettleser, men hvis Google eller andre søkemotorer er foretrukne vei inn noteres dette og testleder vil henvise til våre nettsider.

Scenario som skal testes:

Du er forsker på NTNU Gjøvik og er interessert i prosjektet «Virker hverdagsrehabilitering».  Du ønsker å komme i kontakt med prosjekleder for prosjektet.

 

Du er bibliotekar ved en videregående skole og ønsker å lære mer om hvordan du kan rettlede elevene dine i skrivearbeid. Du har hørt at Høgskolen arrangerer konferanse om akademisk skriving, og du vil gjerne vite mer om denne.

 

Du er journalist i BT og lurer på hva Høgskolen i Bergen arbeider med og hvilken faglig profil høgskolen har.

 

Du er student ved lærerutdanning og trenger veiledning fra en studieveileder.

 

Du er ingeniørstudent på 3.året og lurer på hvilke emner som har undervisning i dag.

 

Du studerer ergoterapi og har hjemmeinnlevering via Itslearning i dag.

 

Hvordan går du frem?

For vår del er det mye læring i denne testen. Brukertesting er et område hvor vi har stor entusiasme, men begrenset erfaring.