Fagene skal bli mer praktiske

I forslaget til nye kjerneelementer i faget skal kunsthistorien, for historiens skyld skal ut, til fordel for mer tid med arbeid i materialer. Hvordan man i tidligere tider uttrykte seg i materialer er imidlertid fremdeles sentralt.

Programmering kommer imidlertid inn, ifølge utvalgslederen. Kunst og håndverkslærere er ikke klare for programmering i sin rene form, men hvordan kan dette knyttes til det praktiske arbeidet som eleven skal gjøre i materialene.

Det tverrfaglige trekkes frem som sentralt. Hvordan kan kunst og håndverk knytte seg nærmere til de andre fagene.

Siste utkast til kjerneelementer i kunst og håndverk og doudji/duodje/duedie er:

  • Håndverksferdigheter
   Håndverksferdigheter er valgt som kjerneelement for å styre fagets undervisningspraksis inn i verkstedene. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet gir i liten grad elevene rettigheter til opplæring i bruk av redskaper og verktøy eller praktisk problemløsning i materialer. I fagfornyelsen mener vi at kompetansemålene må bli langt mer forpliktende når det gjelder utvikling av håndverksferdigheter i egnede verksteder. Håndlag og evne til praktisk problemløsning er en nødvendig allmennkompetanse for hverdagslivet for å montere, skape og reparere produkter. Arbeid i verkstedet gir en viktig arena for å prøve ut håndverksfag som yrkesvalg, utvikle blikk for kvalitet, lære om sikkerhet og hvordan en tar vare på materialer, redskaper og verktøy. I utviklingen av kompetansemålene må det sikres at elevene får erfaringer med harde, plastiske og myke materialer gjennom hele skoleløpet. Dybdelæring knyttes til å utvikle håndlag og evne til praktisk problemløsning gjennom å bruke et bredt spekter av redskaper og verktøy, men kompetansemålene bør også åpne for mulighet til fordypning i utvalgte teknikker for eksempel fra lokal kulturarv.
  • Kunst- og designprosesser
   Kunst- og designprosesser er valgt som kjerneelement for å fremheve læringsstrategier i faget som utvikler nysgjerrighet, skaperglede og handlingskompetanse i møte med det ukjente. Arbeid i kunst- og designprosesser utvikler elevenes entreprenørielle og skapende ferdigheter forstått som evne til å stille spørsmål, bruke sanser og prøve ut ideer, lære av feil, søke inspirasjon og kunnskap for å komme videre i prosessen, ta valg og begrunne dem, vurdere fordeler og ulemper, samt vise frem det de har laget for andre gjennom dialog, utstillinger og digitale presentasjoner.Vi har konkretisert to prosesstyper og formulert progresjonsløp fra småtrinn til ungdomstrinn. Den ene prosesstypen er åpen og utforskende, den andre stegvis med utvikling og innovasjon som mål. Vi tenker oss de to prosesstypene som strategier for skapende arbeid gjennom hele skoleløpet og på tvers av kunst- og designfeltet og i tverrfaglige prosjekter. Den stegvise prosessen gir en arbeidsform i faget der elevene søker informasjon i samtid og tradisjon og utvikler evne til å koble sammen kunnskap fra ulike kilder for å finne løsninger. Den åpne prosessen gir en arbeidsform der elevenes utforskning av muligheter i teknikker og uttrykk gir estetiske erfaringer og grunnlag for å gjøre valg.
  • Visuell kommunikasjon
   Visuell kommunikasjon er valgt som kjerneelement for å vise at elevene skal være aktive og bevisste produsenter av todimensjonale og tredimensjonale uttrykk. Herunder er kunnskap om formalestetiske virkemidler og hvordan det visuelle språket kommuniserer tilhørighet, identitet og kultur. Visualisering handler om å gi form til ideer gjennom å tegne skisser, arbeidstegninger, lage modeller, arbeide med bilder og skape digitale uttrykk. Kunnskaper om det visuelle språket utvikler skaperglede, engasjement og medvirkning i samfunnet. Vi har valgt en bredere definisjon på visuell kommunikasjon enn den tidligere planen. Med kunnskap om visuell kommunikasjon, mener vi også å opparbeide tegneferdigheter, både for hånd og med digitale verktøy.
  • Kulturforståelse
   Kultur i kontekst er valgt som kjerneelement for å gi elevene mulighet til å se seg selv og sine egne arbeider i relasjon til samfunn og kultur. Gjennom å oppleve, erfare og utforske et mangfold av samtidens visuelle kultur og vår globale kulturarv, vil eleven kunne se sammenhenger og finne inspirasjon til eget skapende arbeid.
   Sentralt for å utvikle forståelse er at elevene selv får mulighet til å sette ord på opplevelser, tolke og gjøre vurderinger av hvordan identitet og kulturelle forskjeller kommer til uttrykk gjennom bilder, arkitektur og gjenstander.Ved å opparbeide kritisk blikk og forståelse for visuelle og materielle uttrykk, skapes referanser til fortid og samtid i eget skapende arbeid og grunnlag for diskusjon rundt etiske valg, toleranse og respekt for andres uttrykk. Elevene skal møte eksempler på hvordan kunst og design speiler og er med på å forme vår historie, samt diskutere bærekraftig bruk av ressurser, ansvarlig produktutvikling og hvordan en i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø. Arbeid med dette kjerneelementet vil berikes og gi større muligheter for dybdelæring gjennom samarbeid på tvers av praktisk-estetiske fag, samfunnsfag og norsk slik at elevene ser sammenhenger på tvers av kulturuttrykk.

Kunst og håndverk – forslag til kjerneelementer

Bærekraftig utvikling 
Gjennom eget arbeid og kreativ utforsking får elevene kjennskap til materialer som de omgås med i det det daglige. I verkstedene lærer elevene om egenskapene til materialer og hvordan de kan ta vare på dem. De får erfaringer med å gjøre etiske og besparende valg knyttet til materialer og produksjonsprosesser og å utvikle blikk for kvalitet.

Demokrati og medborgerskap
Skolen er et sted for å ytre seg og tenke selvstendig og få erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning gjennom det visuelle språket. Skapende arbeid, nytenkning og kunst- og kulturerfaringer kan bidra til den demokratisk dannelse gjennom hvordan elevene lærer å øve opp et kritisk blikk, og å utfordre systemer, tradisjoner og vanetenking. I den digitale verdener det nødvendig å kjenne til det visuelle språket og kunne kommunisere visuelt for å ta aktive og velbegrunnede valg i hverdags- og yrkesliv.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig at elevene får kunnskap om hvordan produksjonsprosesser innenfor håndverk og industri påvirker demografi og demokrati. Gjennom kunst og design prosesser kan eleven lære om hvordan designstrategier brukes for å utvikle produkter eller holdninger, som skal nå og påvirke definerte målgrupper i samfunnet.

Folkehelse og livsmestring  
Praktisk skapende arbeid utvikler elevenes håndlag og arbeidsrutiner for sikker håndtering av materialer og verktøy, evne til problemløsning, fabulerende tankeprosesser og utholdenhet i møte med hverdagslivets utfordringer.

Ved hjelp av det visuelle språket får elevene verktøy til å gi uttrykk for meninger, ideer og følelser i dialog med andre og når livet er vanskelig. Faget gir rom for å skape noe eget, som man kan vise til andre, uten krav til en fasit og hvor en kan bruke alle sansene. Dette kan gi lyst til videre arbeid, mestringsfølelse og selvtillit. Møter med nasjonal og internasjonal kunst og kultur kan bidra til å forme elevenes identitet, gi felles referanserammer, skape mening i tilværelsen og gi glede i hverdagen. Å arbeide i kunst- og designprosesser vil gi elevene troen på egne ferdigheter og gi dem erfaring med å løse utfordringer kreativt. Dette vil være en del av dannelsen.

Annet

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *