Form og innhold

Utdanningen legger vekt på variasjon i anvendelse av metoder. Læring med og av kolleger på tvers av regioner er sentralt. Den bygger på en verdibasert og personsentrert tilnærming til praksisutvikling (McCormack et al., 2013, McCormack et al., 2009), og rammeverk for systematisk og kontinuerlig forbedring (Stolz og Batalden 1993). Valg av metoder og verktøy er inspirert av Pasientsikkerhetsprogrammet, Forbedringsutdanning Helse Vest, Veikart for tjenesteinnovasjon fra KS, og ABC opplæringsmodell som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Etterutdanningen vil delvis være knyttet til samlinger, delvis til individuelt- og gruppearbeid mellom samlingene. Den er praktisk orientert og deltakerne skal arbeide med forbedringsarbeid i egen kommune.

  • Deltagerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid i sin egen organisasjon i løpet av de om lag de seks månedene utdanningen varer
  • Det er fire samlinger; to fellessamlinger over to dager og to fylkesvise samlinger over en dag
  • Gruppene møtes kommunevis 2 x2 timer mellom hver samling, i til sammen seks møter
  • Undervisningsformen på samlingene varierer mellom forelesninger, case-basert undervisning med utgangspunkt i forbedringsarbeidet, deltakerpresentasjoner, refleksjon og veiledning i grupper
  • Mellom samlinger arbeider deltakerne individuelt og i grupper med relevant fagstoff knyttet til nettsiden, videobasert undervisning, artikler m.m. Gruppesamlingene i kommunene vil ha fokus på diskusjon, refleksjon og forbedringsarbeidet
  • USHT har kontakt med kommunene og veileder etter behov

Last ned kursplan her