Læringsmål

Kunnskapsmål

Deltakerne skal ha opparbeidet seg kunnskap om:

Mangfold og mangfoldsledelse, herunder kjennskap til innhold i standard om mangfoldsledelse (NS 11201 Mangfoldsledelse)

Generell kulturforståelse/kultursensitivitet, også i forhold til eget samfunn og kultur 

Hvordan helsevesenet og –tjenester i Norge oppfattes av ansatte med ulik bakgrunn

Hvordan helseutdanninger og godkjenning/akkreditering av disse kan variere 

Språk og kommunikasjon, i særlig grad «det funksjonelle arbeidsspråket»

Ferdighetsmål

Deltakerne skal:

Kunne anvende relevante begreper, modeller og verktøy for å identifisere og forstå utfordringer knyttet til ledelse av flerkulturelle arbeidsfellesskap innen helse- og omsorgstjenestene

Ha kjennskap til kompetansemiljøer og nettressurser for å gjenfinne og anvende relevant kunnskap og litteratur 

Kunne belyse og diskutere utfordringer knyttet til mangfold på arbeidsplassen: for individer, for «team» og for arbeidsfellesskapet som helhet

Kunne anvende kunnskaper og ferdigheter til nytte for egne ansatte og bidra til formidle og dele erfaringer med sine lederkolleger

Ha kjennskap til hvordan pårørende (og eventuelt media) kan tilnærmes med tanke på mangfoldet av ansatte

Kunne iverksette hensiktsmessige verktøy på arbeidsplassen, knyttet til fellesskapet av ansatte, som for eksempel:Refleksjonsgrupper knyttet til konkrete problemstillinger

Kollegabasert veiledning

Holdningsmål

Deltakerne skal kunne:

Bidra til personsentrerte, gode og sikre tjenester for brukerne/pasienter/beboerne, deres pårørende og ansatte, ved at helse- og omsorgsledere får verktøy til å lede ansatte med ulik kulturell bakgrunn

Bidra til at eksisterende kompetanse i mangfoldsledelse blir synliggjort, anvendt og delt på tvers av ledergrupper/virksomheter

Å bidra til at personer med innvandringsbakgrunn gjennom arbeidslivsdeltakelse øker sine forutsetninger for inkludering ved arbeidsplassen og integrering i lokalsamfunnet

Å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø der alle blir sett og ivaretatt, gjennom at mangfold av erfaringer, bakgrunner og kompetanser anerkjennes, erkjennes og anvendes for å skapes nye betingelser og muligheter 

Last ned kursplan her