Om oss

Helsetjenester i Norge i dag, og kanskje spesielt kommunale helsetjenester som sykehjem, blir stadig mer mangfoldige – på mange måter. Ansatte med ulik nasjonal, kulturell og språklig bakgrunn jobber nå i tjenestene, og utgjør derfor en viktig og nødvendig ressurs. I nær fremtid vil tjenestene trenge flere ansatte, og må rekruttere fra ulike grupperinger. Mangfoldighet i arbeidsstyrken omhandler også variasjon i alder, kjønn, seksuell legning, religion og utdanning.

En slik variasjon byr på utfordringer, men utgjør også en ressurs for ledere i tjenestene. På denne nettsiden vil ledere i kommunale helsetjenester finne kunnskap, verktøy, spørsmål til refleksjon og oversikter som kan være nyttige i ledelse av «det flerkulturelle stabsfellesskapet». Via denne nettsiden tilbys det også et pilotprosjekt i form av et etterutdanningsløpfor ledere. Etter gjennomføring av pilotprosjektet vil resultater og ressurser fra prosjektet publiseres på nettsiden, og etterutdanningen vil vurderes for andre deltagere.

Nettsiden er en del av Senter for omsorgsforskning Vest sitt forskningsarbeid kalt “Multicultural workforce in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and potentials for the future in the Norwegian municipal care sector” (MULTICARE).Prosjektet finansiers av Norges Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSEVEL. MULTICARE forsker på utvikling av, og arbeid i, de kommunale helse og omsorgstjenestene i Norge med særskilt fokus på arbeid som en integrering og inkluderingsarena for immigranter. Mer spesifikt ser vi på hvordan sykehjem organiserer omsorgsarbeidet, tjenestene sine og den multikulturelle staben. Sentrale spørsmål er:

  • Hvilke typer utfordringer erfares i multikulturelle arbeidsfellesskap ved sykehjem
  • Hvilke praksiser, rutiner eller tiltak finnes det på ulike nivå som er rettet direkte mot disse utfordringene?

Prosjektet har fire arbeidspakker med mer spesifikke forskningsfokus;

  1. Omsorgstjenester i rurale strøk
  2. Lederskap og praksiser for integrering av etniske minoriteter i arbeidsfellesskapene
  3. Kunnskap og etterutdanning av ledere for multikulturell stab
  4. Kryss-kulturell kommunikasjon av døden på sykehjem.

Denne nettsiden, som er en del av arbeidspakke 3, er utviklet av Senter for omsorgsforskning, vest, Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland og Sogn og Fjordane, og Gloppen, Flora, Gjøvik og Østre Toten kommune.