RELIGION, LIVSSYN OG SKIKKER

Mange mennesker har et annerledes og/eller sterkere forhold til sin religion og sitt livssyn enn vi er vant til i Norge. Tradisjoner og skikker knyttet til religion og livssyn kan ha innvirkning på forskjellige måter, også på arbeidsplassen. Her får du et innblikk i noen ting som er verd å vite om religion, livssyn og skikker.

Generell informasjon om religioner

Her finner du noen enkle oversikter over verdensreligionene i tillegg til statistikk om religionstilhørighet generelt i Norge.

Høytider

Å markere høytidsdager er viktig for mange som følger en religion. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har derfor utarbeidet en høytidskalender for arbeidsgivere og institusjoner.

Perspektiver på kjønn og likestilling

Her finner du informasjon om hvordan ulike kulturer forholder seg til kjønn, kvinnesyn og likestilling.

Mat

På denne siden kan du blant annet lære litt om religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Du vil dessuten finne en oversikt over ulike tradisjoner og ritualer knyttet til faste.

Klær/kleskoder

Hva sier det norske lovverket om bruk av religiøse plagg på arbeidsplassen? Hvordan skal du som leder forholde deg til ulike klær og kleskoder?

Livets siste fase

Her finner du informasjon om ritualer knyttet til dødsfall og begravelser, og litt om hvordan vi kan kommunisere rundt disse tingene på tvers av kulturer.

Fagartikler og fordypningsmateriale

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon

Mennesker fra et annet land med en annen kultur har liten forutsetning for å vite hva som er vanlig i Norge. På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om religion, livssyn og skikkeri Norge.

MANGFOLDIGHET OG ARBEIDSMILJØ

De fleste av oss har noe å lære av hverandre, og mangfoldighet kan være til stor berikelse både for samfunnet generelt og for arbeidsmiljøet. Som leder har du mye å vinne på å ha et bevisst forhold til mangfoldsledelse.

Hva er mangfoldighet?

I denne sammenhengen er mangfoldighet knyttet til arbeidslivet. Et mangfoldig arbeidsliv skal inkludere alle og gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn.

Hva er god mangfoldsledelse?

God mangfoldsledelse er ledelse som sørger for at variasjon i staben blir et fortrinn. At institusjonen blir et bedre sted å være for beboere og ansatte nettopp fordi man har variasjon og mangfold.

Fagartikler og fordypningsmateriale

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om mangfoldighet og arbeidsmiljøi Norge.

HELSEUTDANNINGER OG KOMPETANSE

Her får du svar på spørsmål om utdanning og kompetanse. Er utdanningen til arbeidstakeren gyldig i Norge? Hvor skal det søkes om autorisasjon? Har voksne asylsøkere rett til omsorgstjenester fra kommunen?

Helse, rettigheter, plikter og lovverk

Hvor lenge kan hun egentlig jobbe her uten kontrakt? Hvor finner jeg en tolk som snakker arabisk?

Den norske autorisasjonsprosessen

I Norge gir Helsedirektoratet autorisasjon og lisens til helsepersonell. Her kan du lære litt om hvordan det foregår.

Oversikt over ulike kurs og utdanninger

Her finner du noen utvalgte kurs og utdanninger som kan være nyttige for ledere og ansatte i de kommunale omsorgstjenestene.

Fagartikler og fordypningsmateriell

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Til distribusjon

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om helseutdanninger og kompetansei Norge.

KULTUR OG SAMFUNN

Her finner du informasjon om hvordan du som leder kan tilnærme deg ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Arbeidsplasser med kulturell diversitet kan også medføre visse utfordringer, som du som leder bør forholde deg aktivt til.

Kultur og kultursensitivitet

Nedenfor finner du litt informasjon om ulike lands etikette, lokal sedvane, kultur og hva som bør vites dersom man skal samarbeide.

Annerledeshet, rasisme og diskriminering

Her kan du lære litt om diskriminering og rasisme og finne fram til lover og regler som angår dette.

Til distribusjon

På denne siden finner du informasjon du kan dele med personer som ønsker å vite litt om kultur og samfunni Norge.