Hva er god mangfoldsledelse?

God mangfoldsledelse er ledelse som sørger for at variasjon i staben blir et fortrinn. At institusjonen blir et bedre sted å være for beboere og ansatte nettopp fordi man har variasjon og mangfold.

Verdiskaping gjennom mangfoldsledelse – ny standard for mangfold (høringsrunde avsluttet 3 april – NB! Følge med og oppdatere)

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard for mangfoldsledelse er under utvikling. Utgangspunktet for denne er at mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte.

«Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.»

Standarden utarbeides av et bredt sammensatt utvalg ledet av Loveleen Brenna. Forslag til standard ble presentert  på et frokostmøte 25.01.2018.

Språk: norsk
Varighet: 1,05 time
Diskusjonsfora for utvikling av standard av mangfoldsledelse – Standard Norge

Opptak av presentasjonene kan ses og lastes ned her

Spørsmål og svar om mangfold og mangfoldsledelse ved Marte C. W. Solheim, PhD
– nå postdoc ved UiS

Nettside «Forskelle gør forskell» publisert av Jobbindex.dk. Siden retter seg primært mot jobbsøkere:

Jobbindex.dk formulerer sitt formål slik: «På Forskelle gør Forskel ønsker vi at synliggøre mangfoldighed som den styrke, det er – både på arbejdspladsen og i Danmark generelt. Vi håber, vi kan inspirere dig til at bruge dine unikke egenskaber aktivt, når du søger job.»   

Men det finnes lenker til artikler og videoer, bl a til ‘European Diversity Charter’ som kan gi ledere innspill og inspirasjon til arbeidet med policy utvikling og ledelsessystemer på egen arbeidsplass, som for eksempel:

Artikkel om møte mellom kulturer på arbeidsplassen

Video fra EU kommisjonen: European Diversity Charters – fighting discrimination in the workplace

http://ec.europa.eu/antidiscrimination Diversity charters can contribute to fighting discrimination in the workplace and to promoting equality. The EU is funding a platform for EU-level exchange between public and private organisations who have signed up to a national diversity charter. The video shows 12 testimonies of charters representatives who recognize the importance of diversity for innovation, creativity, efficiency and productivity.

Artikkel om ledelse av mangfold (2006) i Magma- tidsskrift for økonomi og ledelse.
Forfatter: Laura Traavik, førsteamanuensis BI

Artikkelen viser til at det er tre hovedfaktorersom legger trykk på norske virksomheter for at de skal forbedre sin kunnskap og sine evner for å lede mangfold: a) det norske politisk-juridiske systemet, b) det internasjonale næringslivet og c) den økende graden av mangfold i det norske arbeidsmarkedet som påvirkes av lokale og globale trender. Forfatteren stiller spørsmål ved hvordan norsk ledelse kan møte utfordringene i å lede mangfold. Spørsmålet diskuteres med utgangspunkt i eksisterende norske lederstiler. Dette kombineres med normativ litteratur på temaet ledelse og mangfold for å destillere noen praktiske rettesnorer for norske virksomheter og ledere.

Betydning av og viktige egenskaper hos mellomledere for mangfoldsledelse,
PhD prosjekt Bi av Gordana Ambramovic 2016

Kvikk guide til mangfoldsledelse – Hefte forfattet av Foreningen Nydansker. Last ned pdf lenke her.

Det danske charter for mangfoldsledelse – nyheter, aktiviteter, ideer.

Refleksjonshåndbok for helsepersonell. Om mestring av flerkulturelle utfordringer. 18 sider – – inkludert bilder. Utarbeidet av Oslo universitetssykehus, Seksjon for likeverdig helsetjeneste. Heftet kan lastes ned her.

Joseph Trimble – TEDxWWU: om ulike typer lederskap, og hvorfor droppe alfa han   lederskap. Sammendrag:  …….. Varighet: 17,57 minutter

Intervju i «Bioingeniøren» med førstelektor Magne Dypedahl  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag på Høgskolen i Østfold. Sammen med Henrik Bøhn har han skrevet boka «Veien til interkulturell kompetanse».

Om ulikhet som en potensiell ressurs. Intervju med professor i psykologi Gro Mjeldheim Sandal

Politiske føringer om integrering:

Stortingsmelding 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet). Se spesielt kapittel 3 («Arbeid», fra side 25), 5 («Helse og omsorg», fra side 65), 9 («Diskriminering», fra side 111), og 13 («En helhetlig integreringspolitikk», fra side 132).