Hva er mangfoldighet?

I denne sammenhengen er mangfoldighet knyttet til arbeidslivet. Et mangfoldig arbeidsliv skal inkludere alle og gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn.

Mangfoldighetog alderdom

NOVA rapport om mangfold blant tjenestemottagere

Mangfold som lønnsomt. Intervju forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling

Mangfold som kostnadseffektivt

Begrepsavklaring «mangfoldighet»

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven),

LOV 2005-06-17 nr 62,