Fagartikler og fordypningsmateriale

Denne siden gir deg kvalitetssikrede fagartikler og annet som er relevant i møtet med kolleger som har en annen kulturell bakgrunn enn deg selv.

Fagartikkel i Sykepleien 2012: Sykepleie til alvorlig syke og døende muslimer. Forfatter Håkon Jensen-Tveit. Artikkelen har som utgangspunkt at muslimer kan ha andre ritualer, holdninger, forestillinger og ønsker i møtet med sykehuset enn hva som er vanlig blant etnisk norske pasienter behøver. Sykepleiere trenger derfor økt kunnskap for å kunne møte denne pasientgruppen på en sensitiv og tillitskapende.

Fagartikkel i Sykepleien 2009  «Tro og tradisjoner ved dødsleiet».   Forfatter Åse Maria Bechensten

Artikkelen er basert på Prosjektet Religiøse og kulturelle forskjeller – tro og tradisjoner ved dødsleiet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Uvitenhet om dødstradisjoner i andre kulturer og religioner enn vår egen, skapte usikkerhet og en opplevelse av å komme til kort. Dette var bakgrunnen for prosjektet, som gikk ut på å samle relevant informasjon om tradisjoner rundt dødsleiet innenfor islam, hinduismen, buddhismen og jødedommen for å bidra til en bedre omsorg ved livets slutt for pasienter og pårørende tilhørende ulike etniske minoritetsgrupper.

Artikkel om likestilling og kjønnsroller i dagens Europa, Sosiologen

Masteroppgave om bruk av religiøse symboler i offentlige rom. «Frihet fra valg? : en studie av forbudte symboler i det offentlige rom i Istanbul, Tyrkia.» Av Silje Skårer Abelsen

Om møte mellom migranter og norske kjønnsroller