Tre artikler om designinnovasjon

Et eget temanummer av FormAkademisk er viet norske bidrag fra Academy for Design Innovation Management Conference – ADIM 2019.

Forskergruppen MaTecSus er sterkt representert med tre artikler:

Learning about materiality through tinkering with Micro:bits

I denne artikkelen skriver Ingvild Digranes, Jon Hoem og Arnhild Stenersen om flere prosjekter der studenter i grunnskolelærerutdanningen har jobbet med å kode fysiske objekter (skulpturer og roboter) ved hjelp av mikrodatamaskinen / -kontrolleren BBC Microbit.
 
Artikkelen diskuterer forholdet mellom det fysiske og digitalt materielle. Selve designprosessen blir viktig i disse prosjektene der vi ser en et samspill mellom mange forskjellige materialer som blir til et samlet, digitalt styrt uttrykk. Artikkelen konkluderer med at fremtidige lærere må være trygge på sitt forhold til og bruk av teknologi, og at lærerutdanningen må bidra til en større praktisk forståelse av hvordan programvare påvirker våre fysiske omgivelser.

BBC Microbit er grunnstammen i en rekke prosjekter der analog formgiving møter digital styring.
 

Experiencing (from) the inside – Mediated perspectives in kindergartens

Ingvard Bråten og Jon Hoem skriver som bruk av to ulike kamerateknologier, digitale mikroskoper og sfæriske kamera. Artikkelen diskuterer hvordan disse kamerteknologienes muligheter når de introduseres gjennom praktisk bruk i lærerutdanning og i barnehager.
 
Bruken av sfæriske kameraer og digitale mikroskoper diskuteres og analyseres, basert på data fra elevsvar gjennom to spørreskjemaer, gruppepresentasjoner og diskusjoner i klassen, og en analyse av mediemateriale produsert av barnehagebarn.
 
Digitale mikroskoper benyttes jevnlig i undervisningen i barnehagelærerutdanningen og sfæriske medier blir også brukt i en rekke skoler. Bruk av sfæriske medier i barnehagelærerutdanningen ble også presentert under Exploring Visual Worlds of Education: Exploring spherical (360) media
 

Aarup 1960 and the poetics of materials

 
Liv Mildrid Gjernes skriver i dette faglige essayet om hvordan all design har sine egne uttrykksformer; disse realiseres gjennom skaperens sans for materialitetens muligheter. Dette essayet er inspirert av et gjenvunnet møbel fra 1960-tallet, designet i et modernistisk formspråk. Teksten er basert på egne erfaringer, originale verk fra egne og samtidige estetiske praksiser, og tilhørende tanker i nåtiden. 
 
Hensikten med dette essayet er å sette ord på noen av de kognitive prosessene der kreativitet, kritisk refleksjon og sansenes erfaringsbaserte innsikt kan bringe frem noe nytt. I kreativt arbeid er ikke målet å nå et enkelt resultat; hver liten oppdagelse gjort ved å undersøke noe spesifikt kan åpne opp nye verdener.

Ny bok: Digitale medier og materialitet

Omslag - Digitale medier og matyerialitetJon Hoem, tilknyttet forskergruppen Materialitet, teknologi og berekraft, har nylig publisert boken Digitale medier og materialtet.

En vesentlig del av bakgrunnen for boken er hvordan gjennomgripende digitalisering påvirker oss alle, nærmest uavhengig av hvilke fagfelt vi jobber innenfor og hvilke uttrykksformer vi tar i bruk. Svært mye av det som omgir oss i hverdagen skapes og styres ved hjelp av datamaskiner og blir dermed til og må forstås under nye betingelser.

Spørsmålene om hvordan det digitale får konsekvenser blir stadig viktigere, ikke minst fordi så mange av de artefaktene som omgir oss er svært påvirket, ofte fullstendig avhengige, av det digitale. Fortsett å lese «Ny bok: Digitale medier og materialitet»

Treklosser og algoritmer

Spesielt på barnehagelærerutdanningen bygger vi fra tid til annen med treklosser. Det kan bli biler, små vesner, menneskelignende figurer, rent skulpturelle former, etc. Denne måten å bygge på står i og for seg i en lang tradisjon, fra de tidligste leker av tre, via Fröbel til moderne tiders Lego, mm. Det å sette sammen enkle former til noe mer komplekst er en vinner i alle aldersgrupper.

Men hva er sammenhengen med algoritmer? Med Fagfornyelsen har algoritmisk tenkning fått en sentral plass i diskursen omkring bruk av datamaskiner, men dette handler om mer. Før studentene går i gang med å byghttps://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/ge med treklosser er gjerne utgangspunktet sekker med kapp fra tresløyden. Den første oppgaven til studentene kan dermed være å kategorisere trebitene, slik et barn kunne gjort det. Gjerne uten begreper som f.eks. rektangel, sirkel, sfære, omkrets, diameter osv. Da begynner vi med å sammenligne objekter og klassifisere de ut fra observerte, visuelle og taktile likhetstrekk og kategorisere dem deretter.

 

Fortsett å lese «Treklosser og algoritmer»

Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk

Bente Helen Skjelbred disputerte 16. juni 2021 for ph.d.-graden ved Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett, med avhandlingen: «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Tema for prøveforelesningen er «Praksisrelevant forskning i faget kunst og håndverk – Utfordringer og muligheter».

Bente har vært tilknyttet fagmiljøet i kunst og håndverk og er medlem av forskergruppen Matecsus.

Det var en tett uke for kunst og håndverk med til sammen fire disputaser.

Bentes avhandling bygger på tre delstudier:

 • En undersøkelse av hvordan tegning beskrives i læreplan og støttemateriell, og hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter det læreplanen i kunst og håndverk sier om tegning i beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten «å uttrykke seg skriftlig» i faget.
 • Den andre delstudien setter søkelys på hvordan lærere operasjonaliserer tegning i kunst og håndverk, og hvilke tegnetilnærminger og metoder de knytter til kompetansemålene.
 • Den tredje delstudien belyser hvordan lærere underviser for å gi elevene erfaring med observasjonstegning og forestillingstegning i kunst og håndverk.

Resultatene viser at lærerne oppfatter en utydelighet i formell læreplan og støttemateriell i fremstilling og omtale av tegning i grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Lærerne bygger sin praksis på mer enn en operasjonalisering av en oppfattet læreplan.

Les mer om avhandlingen

Fire Phd-disputaser i K&H

Denne uken var det hele fire disputaser innen fagfeltet kunst og håndverk. HVLs egen Bente Skjelbred og Lovise Søyland, USN, disputerte 16. juni, Ann Hege Lorvik  Waterhouse, USN 18. juni og Monica Klungland, UiA 23. juni.

Bente Skjelbreds avhandling har tittelen: «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Lovise Søyland er opptatt av materialer og digital teknologi og underviser i fordypningsstudiet Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen. Avhandlingens tittel: «GRASPING MATERIALITIES. Making Sense through Explorative Touch Interactions with Materials and Digital Technologies»

Ann-Hege Lorvik Waterhouses avhandlig tar for seg små barns eksperimentelle formingsprosesser og kunnskap om materialer og steders potensialer og virkninger i formingsprosesser i barnehagen. Avhandlingens tittel «Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen»

Monica Klunglands har levert en avhandlig med tittel «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører»

Stipendiatstilling i K&H for 2021-2024

Vi får en egen stipendiat knyttet til forskergruppen «MaTecSus» (Materialitet, teknologi og berekraft / Materiality, Technology and Sustainability).

Les utlysningen her – søknadsfrist 31. januar 2021

«Forskargruppa har utspring i Kunst og handverk i lærarutdanninga sitt fagmiljø, og arbeider med spørsmål knytt til materialitet, teknologi, skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medium og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon i ei digital tid. Stipendiaten skal bidra til forsking om korleis  skular møter endringane i faget kunst og handverk i Fagfornyinga 2020 i grunnskulen. Stipendiaten vil gå inn i høgskulen sitt eksisterande samarbeid med skular i regionen, mellom anna knytt til ordninga med Desentralisert kompetanseutvikling og prosjekt innanfor Kunst og handverk.

Samla stipendiatperiode er 3 år (100% forskingstid i 3 år). Arbeidsstaden er campus Bergen, Sogndal eller Stord.«

«Utvidet virkelighet i bøker for barn»

Presentasjon ved Gro Eide og Jon Hoem under konferansen Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. Gro underviser i barnehagelærerutdanningen, mens Jon underviser mest på GLU. Begge hører til i seksjonen for forming/kunst og håndverk ved Institutt for kunstfag.

«Utvidet virkelighet i bøker for barn» presenterer funn og erfaringer fra et prosjekt vi gjorde sammen med en studentgruppe i emnet kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen, i 2019-20. Fortsett å lese ««Utvidet virkelighet i bøker for barn»»

Etiske problem med moderne teknologi: ein presentasjon av moralfilosofen Hans Jonas

Lars Nyre, professor i medievitenskap og nye medier ved UiB, holdt et foredrag til forskargruppa Materialitet, teknologi, berekraft,28. september. 

Foredraget var en grundig introduksjon moralfilosofen Hans Jonas med utgangspunkt i en essayføljetong i ni deler, som Nyre skriver for Vox Publica.

Hans Jonas er nok likevel et ukjent navn for de fleste , men samtidig en betydelig inspirasjonskilde for miljøbevegelsen, spesielt slik denne har utvikelt seg i Tyskland. Jonas’ radikale filosofi går til kjernen av globaliseringen og mange av de problemene som moderne teknologien bringer med seg.

Jonas peker på at tradisjonell etikk kommer til kort i en verden der forbruk og forursesning har nådd et alt for stort omfang, noe som skyldes moderne teknologi. Det oppstår en kumulativ effekt der handlinger, som tidligere var etisk nøytrale, blir etisk problematiske i kraft av mengde og konsekvenser for fremtiden. Disse effekttene må etikken må ta høyde for.

Ifølge Jonas har vi alle et «fremtidsorientert ansvar»: «Slikt ansvar peikar framover mot noko som må verte gjort; dette frampeiket kommanderer meg til å handle, og eg føler meg ansvarleg ikkje fyrst og fremst for mi eiga åtferd og dens konsekvensar, men for denne tingen som har krav på at eg gjer noko. /../
Den avhengige har ein innebygd rett som gjer meg både objektivt ansvarleg og kjenslemessig engasjert (s. 92 – Nyres oversetting).

Jonas ser måtehold som den eneste mulige vei fremover:

I ei tid med einsidig press og aukande risiko er det rett å velje moderasjon og forsiktigheit, og seie Vêr vaktsam! og Bevar!

Alfred Fidjestøl utgav i 2004 boka Hans Jonas. Ein introduksjon på Universitetsforlaget. Klassekampen gjorde eit intervju Fidjestøl med tittelen «Etikk for en ny tid» då boka kom ut.
Utover dette har eg funne to korte pedagogiske framstillingar som er verdt å lese; Hein Berdinesen (2017) «Hans Jonas og ansvaret for fremtiden» på nettstaden Klimaaksjonen og Morten Fastvold (udatert) «Ansvarsetikk» på nettstaden Filosofi i skolen.
Engelsk Wikipedia har eit grundig og leseverdig oppslag om Hans Jonas.

 

PhD Research Fellow knyttet til Matecsus

Av ulike grunner kommer dessverre dette sent ut, men ikke desto mindre er det lyst ut en stilling som «PhD Research Fellow», knyttet til forskergruppen Matecsus.

Utlysningsteksten er på engelsk, men fagmiljøet vedkommende skal virke i er norskspråklig, og det er helt i orden å sende søknad på norsk.

We are seeking to recruit a candidate who can explore questions such as (but not limited to):

    • What kinds of methods, practices, and theoretical conceptualizations do arts education institutions require to incorporate social innovation in their practices?
    • What kinds of inter-relationships arise during the interaction between arts education institutions and other art institutions (e.g. museums, festivals) within the social innovation context?
    • How can relationships between the visual arts and the community be characterized from the perspective of social innovation?

Her er det vesentlig å understreke at vi svært gjerne ser kandidater som retter seg inn mot forskning og utviklingsarbeid der skolen er en sentral målgruppe og forskningsfelt, men der en kan se dette i relasjon til samfunnet forøvrig.

Vi viser her til forskergruppens hovedfokus:

«Forskargruppa Materialitet, teknologi, berekraft (Materiality, Technologu and Sustainability – MaTecSus) vil bygge samarbeid med ulike fagmiljø, særleg innanfor lærarutdanning og retta mot fagområda kunst, arkitektur og design i profesjonsutdanningar.»

Fra konferansen «Berekraft?»

Noen smakebiter fra årets nettverkskonferanse.

Kunstprosjektet mellom av Katrine Borgenvik og Charlotte Tvedte ble stilt ut i uteområdet, rett ved konferansen. Nedenfor en video fra en tidligere fremvisning av dette prosjektet:

En 6. klasse fra Christi Krybbe skoler i Bergen besøkte konferansens andre dag. De har vært hovedpersonene i et utviklingsprosjekt regi av Jeanett Goodwin og Jon Hoem, med god hjelp fra Ingvard Bråten og Erling Hareide :