Nettverkskonferansen 2022

KonferanseplakatTema for årets konferanse var «Demokrati og medvirkning», et tema som ligger tett på tilhørende tversgående tema i læreplanene for grunnskolen.

Hovedforedraget, «Hva er det med menn og kunst og håndverk?», ble holdt av MaTeCSus egen Ingvard Bråten. K&H er et av fagene hvor skillet mellom kjønnene, historisk sett, står sterkest. Samtidig er det et allsidig og praktisk rettet fag som burde appellere bredt. Ingvard konkluderte med at vi som fag og lærerutdannere ikke kan si oss fornøyd med status per i dag. Og hvis noen skal gjøre noe med dette er det et ansvar som fagmiljøet må ta. Kan ikke vente at noen andre gjør det for oss. Bare ved å sette søkelys på problematikken kan vi gjøre noe med det.

Senere dag 1 hadde Jon Hoem et innlegg med tittel «Auditomosjon – haptisk lydkunst«. Utgangspunktet er lydinstallasjonen Auditomosjon somble designet våren 2021, og satt opp som en del av Småspill / Festspillene i Bergen samme år. Innlegget går i og for seg inn i en liten begrepsdiskusjon: Hoem forstår haptisk som et samlebegrep for både det taktile (det vi kan sanse gjennom berøring med huden) og det kinestetiske (det som angår kroppens posisjonering og bevegelse).

Dag 2 ble innledet med presentasjoner av doktoravhandlinger. Her presenterte Bente Helen Skjelbred avhandlingen «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen«. Avhandlingen har gjennom tre delstudier undersøkt hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter tegning i faget kunst og håndverk og hvordan de operasjonaliserer tegning i sine didaktiske praksiser under Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (LK06). Avhandlingen bidrar med en læreplanteoretisk og utdanningsvitenskapelig tilgang til tegnepraksiser i faget.

Senere dag 2 snakket Janne Robberstad og Randi Veiteberg Kvellestad om «Broderi i samspel». De utforsker spørsmålet «Kva mogelegheiter gir broderi som
uttrykksform i eit transdisiplinært arbeid med naturfag og opera?». Bakgrunnen er det internasjonale tverrfaglige Erasmus-prosjektet Global Science Opera (GSO) som i 2021 rettet søkelys mot FN`s sine bærekraftsmål.

Jon Hoem tok også for seg «Parametrisk design og digital materialitet«. Dette innlegget brukte Fagfornyelsen og algoritmisk tankegang som utgangspunkt for en diskusjon omkring hvordan digital materialitet og parametrisk design kan komme inn i K&H-utdanningen på en fruktbar måte. Parametrisk design og digital materialitet er noe jeg diskuterer og eksemplifiserer i boken Digitale medier og materialitet.  Parametrisk design forstås som designprosesser der parametere og regler sammen definerer et design. Digital materialitet forstås som et samspill mellom en rekke betingelser som påvirker hvordan estetiske uttrykk oppstår, representeres og distribueres ved hjelp av digital teknologi. Hoem presenterte også en modell for tenkningen omkring materialitet.