K&H i UH – Nettverkskonferansen 2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) fyller 10 år i 2023. Jubileumsåret ble innledet med jubileumskonferanse, vertskap ved OsloMet, (22.) 23.- 24. januar 2023.

Tema for jubileumskonferansen var Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, noe som også er tittelen på jubileumstiddsskriftet, en utgave av FormAkademisk. Her er forskergruppen Matecsus godt representert, med Ingvard Bråten og Bente Skjelbred i redaksjonen. Skjelbred har også med en artikkel, skrevet med Jorunn Borgen: Formingsforskning i en ny tid? En undersøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. Videre har Åse Kvalbein, skrevet Leire og keramikk i norske læreplaner i perioden 1922 til 2020, sammen med  Erik G. Småland. Til slutt kommer Jon Hoem og Gro Eide med artikkelen Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker. Selvsagt er det også mye annet interessant å lese i jubileumstiddsskriftet.

Matecsus stilte mannsterke (mer korrekt: kvinnesterke) til årets konferanse. Det betyr en rekke faglige innlegg, praksisfortellinger og postere:

 • Bente Skjelbred og Jorunn Borgen, og Jon Hoem og Gro Eide (presentasjonen her), og Åse Kvalbein presenterte sine respektive artikler. 
 • Racel Huglen (pf) – Teikne med tråd
 • Arild Berg  – Kunsternisk utviklingsarbeid fra installasjon til visuell og litterær collage
 • Jon Hoem – “Hvis jeg var en maler…” – visuelle møter med kunstig intelligens
 • Ingrid Skarprud – Vandrestav
 • Anne Guro Antun (pf) – «Begynneropplæring» – hvordan bygge faglig og didaktisk kunnskap?
 • Arnhild Stenersen og Ingvild Digranes – Praksisrelevans i GLU i Kunst og håndverk (PiGLU KH)
 • Gunhild Lien (pf) Hidden truth – Immigrant Memoir 
 • Liv Mildrid Gjernes (pf) – Dialog med landskap
 • Irene Eknes (poster) – Spor av erindring i ein maleprosess
 • Åse Kvalbein og Reienes (poster) – En visuell presentasjon av det kunstpedagogisk utviklingsarbeidet «Leire og keramikk i skolen, en håndbok for studenter og lærere».
 • Ingrid Skarprud og Jon Hoem (digital poster – bilde)  – Sanke, samle og fortelle – representasjoner av sted og tid

Etter konferansen rundet vi av med en faglgig og sosial samling i atelieet til Arild Berg, Arild viste litt om hvordan han arbeider med keramikk og vi  fill luftet noen faglige tanker om fortid og fremtid.

Ulvikseminaret 2022

En rekke faglige aktiviteter over to dager, knyttet til ulike steder i Ulvik. Dette var også forskergruppen Matecsus’ første møte med professor II Arild Berg.

Først inviterte forskergruppeleder Aslaug Nyrnes til Kritle, og en faglig økt med ny arkitektur i vestlandslandskap som omdreiningspunkt. Tekst for dagen: «Den poetiske forståelsesformen». I Øye og hånd. Essays, av Christian Nordberg-Schulz (1997).

Dagen etter inviterte Ingvard Bråten til gården Lindebrekke, en gård som omtales tilbake til 1312. Navnet kommer fra trenavnet lind og brekke (bakke). Etter at gården hadde ligget øde siden Svartedauen ble det på 1500-tallet tatt opp igjen gårdsdrift her. De foreløpig siste som har vært fastboende på gården bodde her fram til 1993. Gårdstunet består av åtte hus, i tillegg er her en støl og en husmannsplass.

Lindebrekke var utgangspunkt for en utforskning av stedet, tingene og håndverket. Tekst for dagen: Utdrag fra  Her : et bidrag til stedets filosofi. Kapittel 2. «Formingen av stedet», Anniken Greve (1998).

Seminaret ble avsluttet på Haugesenteret med omvisning og foredrag. Her dreide det arkitektoniske seg om ombygging av eksisterende bygninger samt utstillingsdesign. Vi fikk også et innblikk i arbeidet med Hauges dagbøker, ved Øystein Hide, en utforskning av tekster med et tydelig tilbakepek til Aslaug Nyrnes’ Det (ny)norske menneske (Nyrnes, 1985).

 

Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk

Bente Helen Skjelbred disputerte 16. juni 2021 for ph.d.-graden ved Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett, med avhandlingen: «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Tema for prøveforelesningen er «Praksisrelevant forskning i faget kunst og håndverk – Utfordringer og muligheter».

Bente har vært tilknyttet fagmiljøet i kunst og håndverk og er medlem av forskergruppen Matecsus.

Det var en tett uke for kunst og håndverk med til sammen fire disputaser.

Bentes avhandling bygger på tre delstudier:

 • En undersøkelse av hvordan tegning beskrives i læreplan og støttemateriell, og hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter det læreplanen i kunst og håndverk sier om tegning i beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten «å uttrykke seg skriftlig» i faget.
 • Den andre delstudien setter søkelys på hvordan lærere operasjonaliserer tegning i kunst og håndverk, og hvilke tegnetilnærminger og metoder de knytter til kompetansemålene.
 • Den tredje delstudien belyser hvordan lærere underviser for å gi elevene erfaring med observasjonstegning og forestillingstegning i kunst og håndverk.

Resultatene viser at lærerne oppfatter en utydelighet i formell læreplan og støttemateriell i fremstilling og omtale av tegning i grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Lærerne bygger sin praksis på mer enn en operasjonalisering av en oppfattet læreplan.

Les mer om avhandlingen

Fire Phd-disputaser i K&H

Denne uken var det hele fire disputaser innen fagfeltet kunst og håndverk. HVLs egen Bente Skjelbred og Lovise Søyland, USN, disputerte 16. juni, Ann Hege Lorvik  Waterhouse, USN 18. juni og Monica Klungland, UiA 23. juni.

Bente Skjelbreds avhandling har tittelen: «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Lovise Søyland er opptatt av materialer og digital teknologi og underviser i fordypningsstudiet Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen. Avhandlingens tittel: «GRASPING MATERIALITIES. Making Sense through Explorative Touch Interactions with Materials and Digital Technologies»

Ann-Hege Lorvik Waterhouses avhandlig tar for seg små barns eksperimentelle formingsprosesser og kunnskap om materialer og steders potensialer og virkninger i formingsprosesser i barnehagen. Avhandlingens tittel «Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen»

Monica Klunglands har levert en avhandlig med tittel «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører»

Stipendiatstilling i K&H for 2021-2024

Vi får en egen stipendiat knyttet til forskergruppen «MaTecSus» (Materialitet, teknologi og berekraft / Materiality, Technology and Sustainability).

Les utlysningen her – søknadsfrist 31. januar 2021

«Forskargruppa har utspring i Kunst og handverk i lærarutdanninga sitt fagmiljø, og arbeider med spørsmål knytt til materialitet, teknologi, skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medium og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon i ei digital tid. Stipendiaten skal bidra til forsking om korleis  skular møter endringane i faget kunst og handverk i Fagfornyinga 2020 i grunnskulen. Stipendiaten vil gå inn i høgskulen sitt eksisterande samarbeid med skular i regionen, mellom anna knytt til ordninga med Desentralisert kompetanseutvikling og prosjekt innanfor Kunst og handverk.

Samla stipendiatperiode er 3 år (100% forskingstid i 3 år). Arbeidsstaden er campus Bergen, Sogndal eller Stord.«

«Utvidet virkelighet i bøker for barn»

Presentasjon ved Gro Eide og Jon Hoem under konferansen Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. Gro underviser i barnehagelærerutdanningen, mens Jon underviser mest på GLU. Begge hører til i seksjonen for forming/kunst og håndverk ved Institutt for kunstfag.

«Utvidet virkelighet i bøker for barn» presenterer funn og erfaringer fra et prosjekt vi gjorde sammen med en studentgruppe i emnet kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen, i 2019-20. Fortsett å lese ««Utvidet virkelighet i bøker for barn»»

PhD Research Fellow knyttet til Matecsus

Av ulike grunner kommer dessverre dette sent ut, men ikke desto mindre er det lyst ut en stilling som «PhD Research Fellow», knyttet til forskergruppen Matecsus.

Utlysningsteksten er på engelsk, men fagmiljøet vedkommende skal virke i er norskspråklig, og det er helt i orden å sende søknad på norsk.

We are seeking to recruit a candidate who can explore questions such as (but not limited to):

    • What kinds of methods, practices, and theoretical conceptualizations do arts education institutions require to incorporate social innovation in their practices?
    • What kinds of inter-relationships arise during the interaction between arts education institutions and other art institutions (e.g. museums, festivals) within the social innovation context?
    • How can relationships between the visual arts and the community be characterized from the perspective of social innovation?

Her er det vesentlig å understreke at vi svært gjerne ser kandidater som retter seg inn mot forskning og utviklingsarbeid der skolen er en sentral målgruppe og forskningsfelt, men der en kan se dette i relasjon til samfunnet forøvrig.

Vi viser her til forskergruppens hovedfokus:

«Forskargruppa Materialitet, teknologi, berekraft (Materiality, Technologu and Sustainability – MaTecSus) vil bygge samarbeid med ulike fagmiljø, særleg innanfor lærarutdanning og retta mot fagområda kunst, arkitektur og design i profesjonsutdanningar.»

Fra konferansen «Berekraft?»

Noen smakebiter fra årets nettverkskonferanse.

Kunstprosjektet mellom av Katrine Borgenvik og Charlotte Tvedte ble stilt ut i uteområdet, rett ved konferansen. Nedenfor en video fra en tidligere fremvisning av dette prosjektet:

En 6. klasse fra Christi Krybbe skoler i Bergen besøkte konferansens andre dag. De har vært hovedpersonene i et utviklingsprosjekt regi av Jeanett Goodwin og Jon Hoem, med god hjelp fra Ingvard Bråten og Erling Hareide :

Slavoj Žižek med kritikk av dypøkologien

Årets vinner av Holbergprisen, den solvenske filosofen Slavoj Žižek, snakker blant annet om hvordan vi best kan agere i forhold til klimaendringene.

Økologi er et felt der det foregår en rekke ideologiske slag, der en rekke ulike strategier benyttes for å redusere betydningen av den trusselen vi står ovenfor. Žižek nevner fem slike «strategier»:

 1. Ignorere problemene
 2. Teknologisk utvikling vil løse problemene
 3. La markedet løse problemene – støttet av skattlegging av forurensning
 4. Plassere ansvaret på et individuelt nivå – jmf «flyskam», etc
  Žižek mener dette er en svært problematisk strategi, siden det ikke plasserer ansvaret på et nivå der en forutsetter systemendringer
 5. Dypøkologi – ideen om at menneskeheten må tilpasse seg naturens behov og krav
  Her går Žižek i klinsj med noe av tankegodset etter Arne Næss. Žižek mener at hele ideen om «Moder natur» bygger på et galt premiss. Ser en på naturen i seg selv er den brutal, f eks i lys av alle katastrofene som skjedde før menneskeheten i det hele tatt var til stede på Jorden. Naturen er kaotisk og det finnes ingen naturlig balanse, ifølge Žižek.

Når vi bekymrer oss for miljøet må vi være ærlige og innrømme at det vi faktisk bekymrer oss for er vårt eget miljø og forutsetninger for videre liv. Žižek sparker også godt i retning organisk dyrket mat, og peker på at det mest av alt handler om ideologi. Ved å handle i tråd med en ideologi føler vi at vi bidrar til noe godt.

Les mer via arkitekturnytt.no