Representasjoner av planter, trær og skog i bildebøker

Representasjoner av planter, trær og skog i skandinaviske bildebøker fra 1900-2020

Materialet vil være omfattende, men skal avgrenses utfra nærmere kriterier knyttet til de aktuelle representasjonene (f.eks. om representasjoner av planter/trær/skog også må inkludere samhandling med barnekarakterer). Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke forestillinger om forholdet mellom barn og planter/trær/skog som forvaltes i bildebøker og om det skjer endringer i et historisk perspektiv. I lys av det analyseverktøyet som alt er utviklet av NaChiLitCul (dvs. NatCul-matrisen, se  https://blogg.hvl.no/nachilit/) vil det i tillegg være et poeng å undersøke – de ulike representasjonene i et økokritisk perspektiv, det vil si om de først og fremst er antroposentriske eller økosentriske, feirende eller problematiserende.

Å foreta en slik omfattende kartlegging og analyse er relevant og aktuelt på flere måter. For det første er dette med planter/trær/skog underbelyst i barnelitteraturforskningen, men også i det større økokritiske og økofilosofiske feltet. For det andre er det å forstå kulturhistoriske forestillinger og eventuelle endringer i disse av stor betydning for hvordan vi forstår vårt eget og andre livsformers ansvar og tilhørighet i verden. Og for det tredje så har disse spørsmålene betydning for hvordan vi som lærerutdannere og som lærerutdanning forstår og forvalter vårt ansvar for å nå målsetningen som ligger i FNs fjerde bærekraftsmål, ikke minst delmål 4.7, der det heter at vi innen 2030 skal «sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling».

Foreløpige relevante publikasjoner

Goga, N. (2020). Økokritiske perspektiv på representasjoner av skog i skandinavisk barnelitteratur. Svensklärarföreningens Årsskrift 2019, 113-129.

Goga, N. (2019). Økokritiske litteratursamtaler. En arena for økt bevissthet om økologisk samspill? Acta Didactica 13(2). https://doi.org/10.5617/adno.6447

Goga, N. (2017). I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av omformingen fra et stykke tre til gutt i Carlo Collodis Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883). Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 8. https://doi.org/10.1080/20007493.2017.1308750

Guanio-UluruL. (2019). Imagining Climate Change: The Representation of Plants in Three Nordic Climate Fictions for Young Adults. Children’s Literature in Education, Springer online.

Guanio-UluruL. (2018). Plant-Human Hybridity in the Story World of Kubbe. In Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Goga, N., Nyrnes, A. Guanio-Uluru, L. & B. O. Hallås (Eds.). (2018). Palgrave Macmillan UK, pp. 125-140

Guanio-UluruL. (2015). Ethics and Form in Fantasy Literature: Tolkien, Rowling and Meyer. London, New York: Palgrave Macmillan, in particular pp. 60-64.

Skyggebjerg, A. K. (2018). Poetic constructions of nature : the forest in recent visual poetry for children. I N. Goga, L. Guanio-Uluru, B. O. Hallås & A. Nyrnes (Eds.), Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues (s. 141-155). Basingstoke: Palgrave Macmillan UK.

 

Se også CFP for kommende antologi: Edited Collection on Plants in Children’s and YA Literature

Og utlysning av post.doc.-stilling ved HVL om representasjoner av planter, trær og skog i skandinaviske bildebøker.