Bryst diagnostisk senter Stavanger Universitetssykehus (BDS SUS)

 

BDS SUS
Åpningstid: 07.30-15.00 mandag, tirsdag og torsdag, onsdag 07.30-15.30, fredag 07.30-14.30
Studentansvarlig: Radiograf Stanislava Ivanova, tlf: 51514444

Hvem er vi?
Avdelingen består av flere yrkesgrupper: radiografer, radiologer, sekretærer og en bioingeniør. Totalt er vi ca 25 ansatte. Vi håper å vise dere en spennende avdeling som består av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?
Avdelingen har 3 hovedfunksjoner: Mammografiscreening og klinisk utredning av mamma og klinisk utredning av thyroidea.
Vi har et tett samarbeid med Hovedrøntgen, Kirurgisk poliklinikk, Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer og Avdeling for patologi.

Avdelingen har disse apparatene
2 kliniske mammografiapparat
2 screeningapparat
3 ul-apparat

De vanligste undersøkelsene ved avdelingen er
• Mammografiscreening
• Klinisk mammografi (coned bilder, kontrastmammografi, tomosyntese)
• Stereotaksi, vakuum
• Innleggelse av merketråd
• Avbildning av preparater
• Ultralydundersøkelser
• Sklerosering av Thyroidea
• Histologisk og cytologisk prøvetaking (tas både ultralyd- og røntgenveiledet)

Mammografiscreening
Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige mammografiprogrammet. I Rogaland har vi to screeningenheter, en i Haugesund og en i Stavanger. Screeningenheten i Stavanger holder til på Gamle Stavanger sykehus som ligger i sentrum.
Alle screeningbildene blir tydet i Stavanger. Kvinnene som blir tilbakekalt etter screening undersøkelsen må undersøkes videre i Stavanger.
Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium. Dette fører igjen til at behandlingen kan bli så skånsom som mulig.

Pasientene
De fleste pasientene er polikliniske og tilhører følgende hovedgrupper;
• Utredning for tilkomne forandringer
• Kontroll etter og under behandling for brystkreft
• Kontroll ved økt risiko for brystkreft.
Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum; kommunikasjon, apparatlære, strålefysikk, anatomi og fysiologi, patologi, klinisk anvendelse
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
• Sett gjennom kapittel 5 i Kvalitetsmanualen for Mammografiscreening,
• Samt de øvrige linker presentert på denne siden.

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og mottakelig for veiledning
• Vise respekt for kollegaer og pasienter

Hva forventer vi at du bør lære i tiden hos oss
• Kjenne til hovedgrunnene for henvisning til mammografi
• Kjenne til posisjonering for standard mammografiundersøkelse
• Kunne ta mammografibilder under veiledning
• Kunne kjenne igjen grov patologi på mammografi- og ultralydbilder, som svulster og mikrokalk
• Assistere radiologen ved prøvetakning på ultralyd
• Har forståelse for kvalitetskravene for apparater og bilder
• Kjenne til mammografiscreeningsprogrammet i Norge
• Kjenne til fordeler og ulemper ved valg av undersøkelsesmetoder
• Forstå radiografens rolle i pasientens behandlingsforløp
• Se også læringsutbyttene for mammografi

 

Linker

Mammografi Oslo Met helsefag

https://www.kreftregisteret.no/generelt/publikasjoner/mammografiprogrammet/kvalitet/

Norsk bryst cancer gruppe nbcg

Kreftlex

 https://www.nrk.no/video/PS*246482

https://www.youtube.com/watch?v=J4yyxYzJlGs

https://www.nrk.no/video/PS*60503

https://www.youtube.com/watch?v=dEdR4iOdLh0