Stråleterapienheten ved Avdeling for blod og Kreftsykdommer (ABK), SUS

SUS, AKB.

Åpningstid: 07.30-15.30 hverdager
Studentansvarlig: Stråleterapeut;  Lars Petter Stige, tlf 51519073/51519229
Ved sykdom eller forsinkelser bes du snarest gi beskjed til din veileder eller studentansvarlig. tlf 51519073/51519229

Hvem er vi?
Strålebehandlingen er en del av ABK (Avdeling for blod og kreftsykdommer) ved Stavanger Universitetssjukehus. ABK består av to sengeposter, 1K (kreftsykdommer) og 2K (hematologiske sykdommer), i tillegg til onkologisk poliklinikk (cellegiftbehandling) og strålebehandlingen.
Vi er en relativt liten avdeling med to behandlingsmaskiner av typen Varian TrueBeam fra 2011 og 2012, og en Siemens CT av typen Simens Somatom Definition AS Open, fra høsten 2016. Doseplanavsnittet har fem arbeidsstasjoner med Eclipse doseplanleggingssystem.
I 2012 hadde vi over 800 pasienter.

Avdelingen har i dag drøyt 30 stillinger. Disse er for delt på 17,5 stråleterapeuter, 4 fysikere, 3 leger, 3 sekretærer, en sørvisingeniør, en renholder og en portør. Stråleterapiavdelingen har også tilknyttet kreftsykepleier, sosionom, ernæringsfysiolog og sykehusprest.

Hva gjør vi?
Stråleterapiavdelingen i Stavanger åpnet i desember 1998 som den første heldigitaliserte stråleterapiavdelingen i Nord-Europa. Vi var først i landet til å behandle med IMRT-teknikk i 2004 og med gating (pustekontrollert behandling) i 2006. Gating er nå rutinebehandling for alle med venstresidig ca. mamma og for alle med lokoregional ca. mamma venstre side. Dette gjøres for å redusere dose til hjertet. Etter at simulatoren ble tatt ut av drift høsten 2012 simuleres nå alt virtuelt.

De mest vanlige behandlingene er:
Strålebehandling cancer mamma
Strålebehandling cancer prostata
Strålebehandling av metastaser
Strålebehandling cancer pulm

Avdelingen har disse rommene:

CT, planlegging; Simens Somatom Defenition AS Open 2016

Foto: Lars Petter Stige
Foto Lars Petter Stige

Strålebehandling 1 Varian TrueBeam fra 2011.

Foto; Lars Petter Stige

Strålebehandling 2 Varian TrueBeam fra 2012

Doseplan, Doseplanavsnittet har fem arbeidsstasjoner med Eclipse doseplanleggingssystem

Venteareal/resepsjon

Foto: Lars Petter Stige

Pasienten
De fleste pasienter er polikliniske og er under behandling av kreft. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt. Det er stråleterapeutene som har den daglige oppfølgingen av de polikliniske pasientene som går til strålebehandling.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om stråleterapi
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Vest, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomgått linker på siden
• Satt deg inn i diagnosene bryst kreft og prostatakreft

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og veiledbar
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

Råd på veien:
Benytt deg aktivt av ressurspersoner ved avdelingen; både stråleterapeuter, leger, fysikere og kreftsykepleiere. Avdelingen skal prøve å legge forholdene til rette for at du skal få lære best mulig. Hvis det er noe du lurer på så spør.
Vi ønsker at du skal lære mest mulig i praksisen og ha god opplevelse av praksisen. Vi vil derfor gi deg noen råd på veien:
• I stråleterapien tilstreber vi at pasienten skal få en best mulig behandling. Det er derfor viktig at vi er bevist på å hjelpe pasientene og være imøtekommende.
• Det er viktig å skape trygghet rundt pasienten, derfor skal vi opptre rolig og profesjonelt mens vi stiller inn pasienten på CT, og i behandlingsrommet.
• Husk at stråleterapi er teamarbeid, vi jobber ikke alene.
• Ta gjerne initiativ, men gå ikke utover din kompetanse. Er du usikker, så spør.
• Avklar med veileder i begynnelsen av praksisen hvordan du kan nå dine mål.
• Veileder vil ha fokus på å hjelpe deg til å nå målene i praksisen. Er det noe du lurer så spør.
• Ikke stress med å ta flest mulig pasienter, men sett deg godt inn i de pasientene du er med på.
• Velg ut noen pasienter der du ser på diagnose, behandling og bivirkning.
• Bruk gjerne litteratur som er tilgjengelig i avdelingen/sykehuset, f. eks informasjonsmateriell fra kreftforeningen, fagbøker, sykehusbiblioteket og kvalitetshåndboken på intranett.
• Husk at du er i praksis for å lære, og det forventes ikke at du er utlært ved endt praksisperiode.

Linker

Informasjonsvideo fra Stråleterapi SUS

Stråleterapi- kreftbehandling i utvikling

IMRT

Hvordan virker strålebehandling?

Hvordan virker lineær akseleratoren

VMAT Elektra

Truebeam