Studenter

Her finner du relevant informasjon i forbindelse ved gjennomføring av praksis. Sidene inneholder  informasjon om oppgaver og krav til praksisstudiene samt læringsutbyttebeskrivelser for hvert praksisområde. Praksisstudiene er tilrettelagte i Helse Vest og private aktører med henholdsvis 6 studiepoeng i 1. studieår, 30 studiepoeng i 2. år og 24 studiepoeng i 3. år.

Praksisstudiene omhandler pasientomsorg, bruk av høgteknologisk utstyr, praktisk strålevern, undersøkelse og behandling, tverrfaglig samarbeid og samhandling, og kvalitetsutvikling. Praksisstudiene skal, sammen med de teoretiske studiene i radiografutdanningen, tilrettelegges for at studenten utvikles til å bli en reflektert yrkesutøver som setter mennesket i sentrum, som kan planlegge og organisere radiografifaglig tjeneste i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne fungere i samarbeid med og for andre, og utøve et etisk forsvarlig arbeid. Generell kompetanse er blant annet å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i sitt arbeid.

Link til praksissiden sendes til praksisavdelingene, og gjennomgås med studentene i forkant av hver praksis.

Informasjon fra HVL i forhold til praksis.