Skriftlig Arbeidskrav i praksis

Hver praksisperiode har ulike arbeidskrav knyttet til praksisperioden. Arbeidskrav vil bli presentert for studentene i forkant av hver praksisperiode. Det vil varierer om det er en muntlig presentasjon eller en skriftlig innlevering. For mer informasjon om de ulike arbeidskrav i de ulike praksisperiodene se aktuell emneoversikt her. Praksisemnene er benevnt som BRP.

BRP101

•Ukentlig loggskriving. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i loggen og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.

•Skriftlig arbeidskrav på 1000 ord +/- 10%. Oppgaveteksten presenteres for studentene før praksisstart. Dersom arbeidskravet underkjennes har studenten et forsøk til, totalt to forsøk.

•Skriftlig egenevaluering på vurderingsskjemaet.

 

BRP201 (somatisk praksis)

•Skriftlig arbeidskrav. Temaet er kommunikasjon og etikk. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10 %. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes må revidert arbeidskrav leveres inn til kontaktlærer innen 1 uke etter tilbakemelding er gitt. Studenten har totalt to forsøk.

•Ukentlig innlevering av logg. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i loggen og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.

•Skriftlig egenevaluering på vurderingsskjemaet.

De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester.

 

BRP202

•Innlevering av logg, etter andre og tredje praksisuke i første modalitet. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i loggen og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.

•Fremlegg av case på refleksjonsseminar i andre modalitet (på praksissted).

•Skriftlig egenevaluering.

•De obligatoriske arbeidskravene må godkjennes av kontaktlærer og forevises veileder.

 De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester. Det vil tilrettelegges for utsatt fremlegg på refleksjonsseminar etter endt praksisperiode

 

BRP203

•Skriftlig arbeidskrav knyttet til aktuell modalitet på ca. 1500 ord. Oppgavetekst presenteres for studentene før praksisstart. Det gis skriftlig tilbakemelding på arbeidskravet av kontaktlærer. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes må revidert arbeidskrav leveres inn til kontaktlærer innen 1 uke etter tilbakemelding er gitt. Studenten har totalt to forsøk.

•Skriftlig egenevaluering.

 De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester.

 

BRP301

•Første modalitet; innlevering av logg etter andre og 3 praksisuke.

•Andre modalitet; muntlig arbeidskrav. Studentene forbereder en muntlig presentasjon for kontaktlærere og medstudenter på refleksjonsseminar (på Campus) etter praksis. Muntlig presentasjon har en varighet på ca 10-15 minutter. Oppgavetekst presenteres studentene før praksisstart.

•Skriftlig egenevaluering.

•De obligatoriske arbeidskravene må godkjennes av kontaktlærer, logg skal også forevises veileder.

 De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester. Dersom presentasjonene ikke godkjennes vil det tilrettelegges for en ny presentasjon, totalt 2 forsøk.

 

BRP302

•Ukentlig innlevering av individuell plan, ca 1 side.

•Skriftlig egenevaluering, 1 side i vurderings skjemaet.

 De obligatoriske arbeidskravene må godkjennes av kontaktlærer og forevises veileder.