Bruk av dosimeter for studenter og ansatte ved HVL

Bruk av dosimeter for ansatte og studenter ved Institutt for Helse og funksjon, Høgskolen på Vestlandet.

(Dato lagt inn: 24. september 2018)

Strålevernforskriften §31 sier at virksomheten skal dele inn yrkeseksponerte arbeidstakere i kategori A eller i kategori B. Ifølge §33 (vedlegg 1) er det krav om individuell systematisk overvåkning av effektiv dose for yrkeseksponerte i kategori A. Også yrkeseksponerte i kategori B som kan få effektivdose 1 mSv/år skal få fastlagt sin individuelle stråleeksponering.

Både undervisningspersonell og radiografstudenter ved Høgskulen på Vestlandet kan regnes som kategori B, og tidligere dosimeteravlesninger fra studentenes persondosimetre (vedlegg 2) tyder på at studenter generelt ikke er i nærheten av å kunne få effektivdose på 1 mSv/år eller mer, og dermed ikke trenger systematisk overvåkning av sin individuelle stråleeksponering. Det er rimelig å anta at dette også gjelder ansatte.

Dersom man benytter persondosimeter, skal dette bæres i uskjermet i bryst/skulder- høyde. Se vedlegg 3 pkt 1 og 6, utdrag fra Veileder 5, med praktiske råd om hvordan persondosimeteret skal bæres og hvilke doseavlesninger som foretas.

 

Røntgenlaboratorium og CT-laboratorium på SimArena

Ved undervisning, læringssituasjoner og annet arbeid på røntgenlaboratorium og CT-laboratorium på SimArena skal ingen være inne på laboratoriet mens strålingen pågår, og dørene skal være lukket. Siden begge laboratoriene også er forskriftsmessig skjermet, vil ingen underviser eller student være i nærheten av å få 1 mSv/år ved arbeid på laboratoriene ved SimArena dersom disse forholdsregler overholdes. Disse forholdreglene understrekes også i forbindelse med den apparatspesifikke opplæringen, og ingen for arbeide selvstendig på lab uten opplæring.

Undervisningspersonell eller radiografstudenter skal derfor ikke bære persondosimeter i forbindelse med undervisning, læringssituasjoner eller annet arbeid på laboratoriene ved SimArena.

 

Praksisstudier og hospitering i klinikken

Radiografstudenter kategoriseres ifølge vedlegg 4, kategorisering av arbeidstakere i Helse Vest, som strålebrukere i kategori B der dosimeterbruk kan vurderes.

Radiografutdanningen ved strålevernkoordinator vurderer dette som følgende:

  • Radiografstudenter som har praksis ved angiografi og intervensjon eller nukleærmedisin/PET, skal bære persondosimeter.
  • Radiografstudenter som har praksis i andre modaliteter enn overnevnte, skal ikke bære dosimeter.

Det presiseres at studenten bruker adekvat skjermingsutstyr og/eller holder avstand dersom studenten står inne på lab mens det eksponeres. Det presiseres at gravide studenter ikke skal stå inne på lab under eksponering.

Undervisningspersonell på hospitering i klinikken:

  • Undervisningspersonell på hospitering i klinikken bærer dosimeter dersom man hospiterer hos yrkeseksponerte som inngår i gruppen «skal bære» i vedlegg 4, og varigheten av hospiteringen tilsier at man kan få en strålingseksponering tilsvarende 1 mSv.
  • Utover dette trenger undervisningspersonell som hospiterer i klinikken ikke bære persondosimeter.

 

Utdeling av og innsamling av persondosimetre

Praksisansvarlig mottar og sender inn persondosimetre til Statens Strålevern sin persondosimetritjeneste. Studenten mottar dosimeter fra praksisansvarlig før praksisperioden, og leverer tilbake dosimeter til praksisansvarlig etter at praksisperioden er gjennomført.

Ved tap av dosimeter, må studenten betale for dette.

Ved utdeling av persondosimeter skal studenten kontrollere at de får med seg rett dosimeter, og klistre en lapp med navnet sitt på plastikkbeholderen til persondosimeteret, for å unngå forveksling. Studentene signerer ved henting av dosimeter.

Det er ikke tillatt å hente dosimeter for andre, også dette for å unngå forveksling av dosimetre.

Det er ikke tillatt for studenten å låne bort sitt dosimeter til andre, eller å låne dosimeter registrert på andre personer i praksisperioden.

Ved innlevering av dosimetre skal studenten igjen signere og kontrollere at det er rett dosimeter som er innlevert. Praksisansvarlig sender inn dosimetrene til avlesning etter hver praksisperiode.

Ved unormalt høye dosimeteravlesninger (fra ca. 1 mSv og oppover) kalles studenten inn til intervju. Se egen prosedyre for oppfølging av høye persondosimeteravlesninger.

 

Bruk av «real-time» dosimeter

Det er ønskelig at alle studenter får bruke et «real-time» dosimeter en dag i løpet av sine praksisperioder, for å erfare hvordan man oppholder seg i et strålingsmiljø.

 

Implementering

Retningslinjen gjelder for alle tre studentkull.