Individuell plan for å nå læringsutbytte

Skriving av individuell plan gjøres for at studenten kan reflektere over sine egne daglige opplevelser, tanker og erfaringer.  Studenten forholder seg til de oppsatte læringsutbyttebeskrivelsene. For hvert praksisområde er læringsutbytte definert med krav om hva studenten skal kunne etter fullført praksis.
Studenten skal på slutten av hver praksisuke svare på følgende skriftlig som leveres i studentmappen og leveres til veileder;
• Kommentere hvilke læringsutbyttebeskrivelser som er oppnådd
• Reflektere over i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd
• Hvilke læringsutbyttebeskrivelser som planlegges for kommende uke
• Hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for neste uke skal oppnås

Ansvarsfordeling:
Student:  Avleverer planen til veileder og kontaktlærer på slutten av de praksisuker som på forhånd er bestemt for hver praksisperiode.
Veileder:  Avsetter tid til samtale med student. Følge aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.
Kontaktlærer:  Avsetter tid til samtale mellom student og veileder. Følger aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.