Individuell plan for å nå læringsutbytte

Skriving av individuell plan gjøres for at studenten kan reflektere over sine egne daglige opplevelser, tanker og erfaringer.  Studenten forholder seg til de oppsatte læringsutbyttebeskrivelsene. For hvert praksisområde er læringsutbytte definert med krav om hva studenten skal kunne etter fullført praksis.

Studenten skal på slutten av hver praksisuke svare på følgende skriftlig som leveres i studentmappen og leveres til veileder;

• Reflektere over i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd
• Hvilke læringsutbyttebeskrivelser som planlegges for kommende uke
• Hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for neste uke skal oppnås

Tips til gode spørsmål:

Hva er det viktigste jeg har opplevd i praksissituasjonen hittil?
Hva er jeg blitt positivt overrasket over?
Hva ble annerledes enn jeg tenkte?
Hva opplever jeg som spesielt problematisk?
Hvilke faglige, juridiske eller etiske utfordringer står jeg overfor?

Hensikt:

Få større læringsutbytte i praksis
Bidrar til å klargjøre, forstå og strukturere egne tanker
Skal fange opp personlige aspekter i en læresituasjon
Synliggjør din (studentens) progresjon
Utvikle din (studentens) faglige og personlige identitet

Godt utgangspunkt for veiledning og evaluering/vurdering
Synliggjør hendelser som ellers ofte blir glemt i løpet av en travel arbeidsdag
Gjenskaper det som er opplevd
Situasjoner blir mer klargjørende når de skrives ned
Det som skrives ned gir mer læring
Bedre utgangspunkt for refleksjoner
Gir grunnlag for diskusjoner senere

Ansvarsfordeling:
Student:  Avleverer planen til veileder og kontaktlærer på slutten av de praksisuker som på forhånd er bestemt for hver praksisperiode.
Veileder:  Avsetter tid til samtale med student. Følge aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.
Kontaktlærer:  Avsetter tid til samtale mellom student og veileder. Følger aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.

 

Link til forslag Individuell plan:

200709 Individuell plan (4)