Mammografi praksis, læringsutbytter

PDF fil (utskriftvennlig) Vurderingsskjema

Kunnskap:
Studenten …
 -kan gjøre rede for omsorgsbehov med spesiell vekt
på informasjon og kommunikasjon til de ulike
brukere av mammografitjenesten
 -kan gjøre rede for strålefysikk brukt ved mammografi
og viktigheten av kompresjon
 -beskriver kontrollrutiner og kvalitetssikring som
utføres ved et mammografisenter
 -vurderer strålehygieniske tiltak ved et
mammografisenter
-vurderer egne bilder ut fra bildekriterier gitt i PGMI
 -kan beskrive tilleggsundersøkelser som ultralyd,
biopsi m.fl og kunne forklare hvorfor
tilleggsundersøkelser er relevant
 -kan gjøre rede for normal anatomi og patologiske
prosesser
Ferdigheter:
Studenten …
 -kan gi formasjon tilpasset en pasient til klinisk
mammografi
 -kan gjennomføre mammografiundersøkelse under
ledelse av radiograf
 -kan gjennomføre steriloppdekning til enkle
intervensjoner og assistere lege gjennom
undersøkelsen
Generell kompetanse:
Studenten …
 -har respekt for pasienter i sårbare situasjoner
relatert til mammografiundersøkelsen
 -tar ansvar for konstruktivt samarbeid med personell
ved et mammografisenter
-tar ansvar for læringsutbytte i de gitte utfordringer i
studentpraksis og benytte fagpersonell som ressurs
til læring