Nukleærmedisin, læringsutbytter

PDF fil (utskriftsvennlig) sluttvurderingsskjema

Kunnskap:
Studenten …
 -kan identifisere aktuelle problemstillinger som
fremstilles ved avdelingens nukleærmedisinske
undersøkelser
 -kan beskrive gjennomføringen av avdelingens
nukleærmedisinske undersøkelser
 -kan beskrive oppbygging og funksjon av
avdelingens bildediagnostiske apparatur, inkludert
de ulike typer kollimatorer og avdelingens apparatur
for produksjon av radiofarmaka
 -kan beskrive arbeidsrutinene på hotlab ved
avdelingen
 -kan forklare hvilke merkestoffer som brukes
sammen med Radiofarmaka for de ulike
undersøkelsene
 -kan gjøre rede for avdelingens håndtering av
radioaktivt avfall, sikkerhetsprosedyrer med hensyn
til strålevern av pasient, personalet og befolkningen
for øvrig
Ferdigheter:
Studenten …
 -kan utføre korrekt informasjon til pasient og/evt
pårørende om undersøkelsen
 -forbereder pasient for injeksjon av radiofarmaka
 -gjennomfører og godkjenne undersøkelsen sammen
med radiograf
 -kan utføre korrekt innhenting av pasient på
arbeidsstasjon og velge riktig protokoll
 -kan utføre korrekt innstilling av pasient på
pasientbord
 -kan utføre korrekt innleggelse av venekanyle i
forbindelse med undersøkelsen dersom aktuelt
(PET/CT)
 -kan gjennomføre innhenting og lagring av bilder og
informasjon i RIS/PACS og DIPS
 -kan utføre undersøkelsesprotokoller for minst tre
undersøkelser, som f.eks. skjelettscintigrafi,
renografi, thyroideascintigrafi og parathyroedea
 -kan skille mellom normalt opptak og patologisk
opptak av radiofarmaka
Generell kompetanse:
Studenten …
 -kan begrunne synspunkter om gitte relevante fagog
yrkesetiske utfordringer i arbeid med diagnostikk
og behandling innenfor nukleærmedisin
 -har respekt for pasienter i sårbare situasjoner
relatert til nukleærmedisinske undersøkelser
 -vurderer egen handlingskompetanse