Tverr profesjonell samarbeid- TPS

Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer.

I radiografens hverdag er  arbeidet med prosedyrer og arbeidet generelt  svært viktig med ett tverrfaglig samarbeid jamfør Strålevernforskriften:

§ 40.Optimalisering

«Virksomheten skal sørge for optimalisert medisinsk strålebruk. I optimaliseringen inngår blant annet valg av metode, apparatur og utstyr, arbeidsteknikk, vurdering av stråledose til og dosefordeling i pasient, bildekvalitet og behandlingseffekt.

Optimaliseringen skal utføres tverrfaglig, være en kontinuerlig prosess og vurderes mot nasjonale referanseverdier eller faglige anbefalinger der dette finnes.»

Det er i utdanningen vektlagt tverrprofesjonelt samarbeid. HVL vektlegger dette ved teori og praktiske simuleringer på SimArena.  Det vil i praksis være svært viktig å identifisere det tverrprofesjonelle samarbeide. Studentene bes om å observere hvem radiografene samarbeider med på aktuell avdeling og hvordan samarbeidet foregår. TPS vil også bli tydeliggjort gjennom skriftlige arbeidskrav i praksis.

513439425