Veiledere

I denne mappen vil dere finne informasjon til veiledere i praksis fra Høgskolen på Vestlandet, radiografutdanningen.

Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez

Lytt til Nokut-Podden om samarbeid i praksis

Erfaringer fra radiografstudent og veileder i praksis

Hvorfor er studenter i praksis?

Praksisperiodene er plassert i alle tre studieårene og er sammensatt av klinisk praksis ved somatisk avdeling (sengeavdeling) og klinisk praksis ved radiologiske- og stråleterapiavdelinger. Praksisstudiene skal, sammen med de teoretiske studiene i radiografutdanningen, tilrettelegge for at studenten utvikler seg til å bli en reflektert yrkesutøver som setter mennesket i sentrum. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne fungere i samarbeid med og for andre, og utøve et etisk forsvarlig arbeid. Generell kompetanse er blant annet å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i sitt arbeid.

Å være veileder i en hektisk arbeidsdag kan være krevende men også givende og er i lovverket definert som en av de 4 hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten.

Lov om spesialisthelsetjenesten mm

§ 3-8.Sykehusenes oppgaver
Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver:
1. pasientbehandling,
2. utdanning av helsepersonell,
3. forskning,
4. opplæring av pasienter og pårørende.

§ 3-5.Om deltakelse i undervisning og opplæring
De regionale helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen.
Departementet kan gi forskrifter om plikten til å delta i undervisning og opplæring, herunder om private helseinstitusjoners plikt.
0 Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417).