Informasjon fra seksjon for radiografi, Institutt for helse og funksjon

Foto: H. Arntzen

Åpningstid: 08.00-16.00 hverdager, Tlf: 55877500

Fagseksjonsleder: Førsteamanuensis Eli Eikefjord,  email: Eli.Bjovad.Eikefjord@hvl.no

Praksisansvarlig: Høgskolelektor/Radiograf Helge Arntzen, helge.arntzen@hvl.no

FHS -praksisadministrasjon:  Seniorkonsulent, Beate Kristine Sørlie, email:  Beate.Kristine.Sorlie@hvl.no

(Eventuelt send mail til : FHS-praksis@hvl.no)

Hvem er vi?

Seksjon for radiografi er i Institutt for helse og funksjon ved Fakultet for Helse og sosialfag (FHS). Utdanningen består av 9 faglig ansatte.

Hva gjør vi?

Utdanner radiografer. Studiet er 3-årig og består av hovedemnene radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner og naturvitenskapelige emner. Eksempler på teoretiske fag er strålefysikk, strålebruk / strålevern, anatomi, fysiologi, patologi, pasientomsorg, apparaturlære, undersøkelsesteknikker og forskningsmetode. Siden strålefysikk og strålevern er en sentral del av de naturvitenskapelige emnene er det en fordel å ha fordypning i, eller interesse for, matematikk og fysikk. Studentene skal tilegne seg ferdigheter knyttet til utøvelse av eksempelvis strålebruk / strålevern, billedtaking samt pasientbehandling og pasientomsorg for å kunne ta hånd om pasienter i ulike situasjoner og faser i livet. Utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid er også en viktig del av utdanningen. Utdanningen legger stor vekt på kunnskapsbasert praksis som er gjennomgående i hele studieløpet.

Utdanningen har også videreutdanning i klinisk radiografi 30 studiepoeng:

Utdanningen benytter disse rommene i undervisning og simulering  på SimArena:
• CT
• Ysiomax
• Bildebehandlingsrom/syngovia
• Strålevernlab / Angio og intervensjon
• MR simulator
• Bildebehandlingsrom 2
• Sengepost
• Førstehjelpsrom

Studentene

De fleste studentene er unge og kommer rett fra videregående skole, men noen  har tidligere utdannelser og arbeidserfaring. Vi skal utdanne 25 ferdige radiografer hvert år.

Kontaktlærer funksjon

Hver student får oppnevnt en kontaktlærer som har ansvar for kontakt med student og veileder på praksisstedet. Informasjon om hvem som er kontaktlærer sendes sammen med navn på student som kommer i praksis. Hovedregelen er at kontaktlærer har ukentlig kontakt med student og/eller veileder og deltar på vurderingssamtalen for hvert praksisområde. For studenter utenfor Bergens området kan det opprettes telefonkontakt med veileder og student. Behov for tilstedeværelse ved vurderingssamtale vurderes fortløpende. Dersom det oppstår situasjoner eller veileder ønsker kontakt med utdanningen er det naturlig at kontakten først går gjennom oppnevnt kontaktlærer for studenten. Dersom dette ikke er mulig kan praksisansvarlig eller utdanningsleder kontaktes.

Før studenten kommer i praksis

Hva forventer vi at du som veileder har forberedt deg på?
• Gjennomgått hjemmesiden med spesielt fokus på sidene til veileder.
• Satt deg inn i læringsbyttebeskrivelsene som du skal evaluere studentene etter.

I praksis

Hva forventer vi av deg som veileder?
• Lese statusrapport til studenten, og ta imot studenten første praksisdag og gjerne en forventningsavklaringssamtale.
• Vise initiativ og positivitet.
• Være åpen og lytte til studentens spørsmål og hjelpe studenten til å komme frem til svar.
• Ha respekt for studenten og gi konstruktive tilbakemeldinger.
• Lese studentens individuelle plan og holde deg oppdatert på studentens progresjon i praksis.
• Gjennomføre halvtid og sluttevaluering sammen med student og kontaktlærer.

 

Linker

Mitt yrke er radiograf

Informasjon til praksis fra HVL

Studietilbud:

SimArena

CT