Kvalifikasjonsrammeverket

Fra høsten 2012 følger alle fag- og studieplaner ved Høgskulen på Vestlandet det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.
Rammeverket innebærer en systematisk beskrivelse av forventet læringsutbytte for de tre hovednivåene i høyere utdanning – bachelor, master og ph.d. Læringsutbyttet beskriver de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha etter å ha fullført et studieprogram eller et emne.
Beskrivelsen av læringsutbyttet er formulert slik at det skal være mulig å vurdere om studenten faktisk har oppnådd læringsutbyttet. Karakterskalaen brukes for å gradere i hvilken grad prestasjonene er nådd.

Læringsutbytte: Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen

Kunnskaper:

er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter:

er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse:

er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Du kan lese mer om kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning her.

 

Kvalifikasjonsrammeverket