Somatisk praksis Helse Bergen

Praksisstudiene i dette emnet er tilrettelagt på ulike avdelinger ved somatisk sykehus i Helse Bergen med fokus på menneske som helhet. Studenten skal gjennom aktiv, veiledet og selvstendig deltakelse utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i grunnleggende omsorg, pleie og behandling av pasienter. Kommunikasjon og etikk, sikker legemiddelhåndtering og pasientobservasjon er også sentrale temaer som vektlegges i dette emnet. Praksisemnet skal gjøre studenten i stand til å ivareta omsorg og pleie for pasienter med ulike tilstander ved radiologisk avdeling. Emnebeskrivelse for somatisk praksis BRP201

Tidspunkt
Praksisperioden er 5 uker i 3 semester i bachelor studiet, første del av høst semestret.

BRP201: .  Studenten vil få erfaringer og utvikle kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende omsorg og pleie til pasienter med ulike tilstander som studenten senere vil møte på radiologisk avdeling. Studenten skal gjennom praksisstudier delta i grunnleggende pleie og omsorg som igangsettes ved den aktuelle sengeposten. Praksisperioden sees i sammenheng med emnet: BRA132; Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi og BRA133; Røntgenundersøkelser, sykepleierprosedyrer og ivaretakelse av pasient Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi.

  

Læringsutbytte BRP201

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • kan identifisere pasienters individuelle behov for grunnleggende pleie og omsorg
 • har kunnskaper om praktiske prosedyrer som stell av pasient, sengeredning, BT, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens, injeksjoner sterile prosedyrer og andre prosedyrer som utføres ved aktuell avdeling.
 • har bred kunnskaper om hygieniske prinsipper i forhold til pasient og utstyr
 • har bred kunnskaper om forsvarlig legemiddeladministrering

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan formidle egen kompetanse og vurdering til samarbeidende profesjonsgrupper
 • kan anvende hygieniske prinsipper i forhold til mennesket og teknologi (pasient og utstyr, håndhygiene, smittebarrierer, rent-urent-sterilt)
 • har kunnskap om beredskap i forbindelse med akutte situasjoner og kjenne til nødvendig beredskapsutstyr
 • viser respekt og empati ovenfor pasienter i ulike livsfaser, sykdomstilstand, sosial og kulturell bakgrunn
 • demonstrerer forsvarlig legemiddeladministrering
 • kan beherske prosedyrer som: stell av pasient, sengeredning, oppgaver vedrørende eliminasjon, BT, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens, injeksjoner, sterile prosedyrer.
 • kan utføre observasjoner av kroppens vitale funksjoner, oppdage evt. endringer, iverksette handling og dokumentere handling
 • kan forberede og veilede pasienter som skal til undersøkelse eller behandling
 • kan planlegge, organisere og dokumentere eget arbeid

Generell kompetanse:

Studenten…

 • har innsikt i samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk og etisk kunnskap
 • har forståelse for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten
 • kan etablere god kommunikasjon og samarbeide med pasienter, pårørende og kolleger innen eget fag og tverrfaglig
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne egne handlinger ut fra teoretisk, praktisk, juridisk og etisk kunnskap
 • kan gjøre reder for ulike helsefaglige profesjoners rolle og funksjon innen helsetjenesten

Studentene skal veiledes av sykepleier i praksisperioden.

Praksis gjennomført og bestått før denne praksisperioden (BRP201):            

BRP101 Praksisperiode 4 uker vårsemester første studieår(6 studiepoeng). Praksisstudiene omhandler pasientomsorg, bruk av høgteknologisk utstyr, praktisk strålevern, undersøkelse og behandling, tverrfaglig samarbeid og samhandling, og kvalitetsutvikling. Praksisstudiene skal, sammen med de teoretiske studiene i radiografutdanningen, tilrettelegge for at studenten utvikler seg til å bli en reflektert yrkesutøver som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge og organisere radiografifaglig tjeneste i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne fungere i samarbeid med og for andre, og utøve et etisk forsvarlig arbeid. Generell kompetanse er blant annet å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i sitt arbeid. Praksisstudiene foregår i ulike bildediagnostiske avdelinger i Helseregion Vest, der følgende modaliteter kan inngå: Konvensjonell røntgen og Computertomografi. Studenter som har hatt praksis på CT vil ha god trening i innleggelse av PVK.

Teoretiske emner gjennomgått og bestått før denne praksisperioden:

BRA111 Grunnleggende strålefysikk og apparatlære (5 studiepoeng)

BRA121, Biologiske basalfag 1 – mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi (10 studiepoeng)

BRA132, Grunnleggende radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT) (15 studiepoeng)

Etikk og Kommunikasjon, Etikk og kommunikasjon for helse- og sosialfag. Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 1B: Etikk og delemne 2B Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

BRA112 Bildedannelse, apparatlære og bildebehandling innen konvensjonell røntgen og computertomografi (8 studiepoeng).

BRA133 Røntgenundersøkelser, sykepleierprosedyrer og ivaretakelse av pasient (6 studiepoeng). Emnet er metodiske prinsipper knyttet til thorax-, abdomen- og generelle kontrastundersøkelser og CT undersøkelser av abdomen og thorax. Videre inneholder emnet tema som profesjonell omsorg og kommunikasjon til mennesker i ulike livsfaser, sykepleieprosedyrer, farmakologi og hygieniske prinsipper. Sykdomslære anvendes i emnet. Yrkesetikk og lover og forskrifter for helse og sosialtjenesten er også en del av emnet. Undervisning og eksamen foregår i vårsemesteret første studieår.

BRAF11 Medikamentregning. Radiografer må administrere / håndtere medikamenter og kunne beregne dose, styrke og mengde. Feil kan ha alvorlige konsekvenser, det er derfor fokus på medikamentregning i utdanningen. I løpet av emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

 

Flere av de teoretiske emnene innbefatter praktiske øvelser og simuleringer på SimArena http://www.hib.no/om-hogskolen/om-bygningane/rom/simarena/

  • Sykepleiepost, ulike prosedyrer. (blant annet innleggelse av PVK, im og sc injeksjoner, observasjoner; BT, puls, respirasjon, kateterisering, bekken, vask, forflytning)
  • Simulering av informasjon til pasient og identifisering av risikopasient ved IV kontrastadministrering.

 

Praktisk informasjon:

Praksisstudiene skal hovedsakelig omfatte aktivt pasientrettet arbeid. Studentene skal veiledes av sykepleiere i klinisk praksis i somatisk sykehus.

Studenter skal ha en 30 timers uke, 6 timers arbeidsdag (eksklusiv lunch). Der det er praktisk ønskelig fra avdelingens side, kan studentene følge full arbeidsdag og eventuelt kvelds, nattevakter og helgevakter. Tid utover 30 timer avspaseres fortløpende, slik at den ikke samles til slutten av praksisperioden. Det er ikke mulig for studenter å innarbeide tid ved å forlenge arbeidsdagene utover en arbeidsdags lengde.

Studentene vil levere en statusrapport første praksisdag som gir en beskrivelse av hva studenten har av kunnskaper og erfaringer fra tidligere og forventninger til praksisperioden. Studentene vil også ha med seg et vurderingsskjema til veileder. Studentene leverer ukentlig logg til veileder og kontaktlærer.

Kontakt med høgskolen: Hver student får oppnevnt en kontaktlærer som har ansvar for kontakt med student og veileder på praksisstedet. Uken før praksis tar kontaktlærer kontakt med praksisstedet for å opprette kontakt med veileder. Kontaktlærer har en statussamtale med student i forkant av praksisperioden. Hovedregelen er at kontaktlærer har ukentlig kontakt med student og/eller veileder og deltar på vurderingssamtalen. For studenter utenfor Bergens området kan det opprettes telefonkontakt med veileder og student. Behov for tilstedeværelse ved vurderingssamtale vurderes fortløpende.

Vi håper på et godt samarbeid med dere om radiografstudentenes læringsutbytte og hører gjerne fra dere dersom det er noe som er uklart eller dere ønsker å formidle til oss.