Studieprogrammet med årsoversikt 2020 – 2021

Høst: Semesterstart 10. august 2020, semesterslutt 18. desember 2020. (Undervisningsstart 17. august.)

Vår: Semesterstart 4.  januar 2021, semesterslutt 18. juni 2021. Påskeferie: 29. mars – 5. april 2021.

 

Praksisperiodene har emnekode RADP1 (R20) og BRP (R19 og R18). RADp1 er i første studieår, BRP201, 202 og 203 er i andre studieår og BRP301 og 302 er i tredje studieår. De teoretiske emnene har emnekode RAD (R20) og BRA (R19 og R18). RAD er første studieår, BRA201 er andre studieår og BRA302 er tredje studieår. For å lese emnebeskrivelsen trykk på understreket tekst/emnekode.

Første studieår

RADP1  kliniske praksis – pasienten i sentrum

Emnet er tilrettelagt med 2 uker intern praksis på SimArena der studentene trener på praktiske prosedyrer som de vil møte i klinisk praksis.

Ekstern praksis består av 8 uker i spesialisthelsetjenesten der fire uker er på en bildediagnostisk avdeling (del 1) og fire uker ved en somatisk avdeling på sykehus (del 2).

I ekstern praksisdel 1 inngår enten konvensjonell røntgen eller computertomografi med fokus på radiografiprosessen, pasientsamhandling, undersøkelsesprosedyrer og administrative rutiner. Del 2 er tilrettelagt på ulike somatiske avdelinger på sykehus med fokus på grunnleggende omsorg, pleie og behandling av pasienten.

Emnet har pasienten i sentrum og skal gjøre studenten i stand til å ivareta pasienten som kommer til en bildediagnostisk avdeling. Kommunikasjon, etikk, pasientobservasjoner og legemiddelhåndtering er sentrale tema.

 

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

RAD100 Profesjonen og mennesket

Emnet gir en introduksjon til faget radiografi, historie og vitenskapelige grunnlag. Emnet omhandler radiografiprosessen og kunnskapsbasert radiografi. Sentralt i emnet er kommunikasjon, ivaretakelse av pasient og bildefremstilling av skjelettsystemet ved konvensjonell røntgen og CT.

Det tilrettelegges for ekstern observasjonspraksis på 1-3 dager veiledet av 3. års studenter og intern ferdighetstrening på SimArena.

RAD110 Danning og akademisk handverk

Danning gjennom utdanning bidreg til klok bruk av kunnskap. Emnet Danning og akademisk handverk er eit innføringsemne og er studentens første møte med Høgskulen på Vestlandet sitt faglege og sosiale fellesskap. Den profesjons- og arbeidslivsretta høgskulen byggjer på samspel, berekraft og nyskaping

 

RAD120, Anatomi, fysiologi, patologi

I emnet legges det til rette for læring i anatomi, fysiologi og patologi med særlig fokus på muskel- og skjelettsystemet. Anatomi er beskrivelse av hvordan menneskekroppen er bygget opp, kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved ulike bildemodaliteter. Fysiologien er læren om hvordan kroppen fungerer, og kunnskap i fysiologi er viktig for utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. Patologi er læren om sykdommers årsaker, utviklingsmekanismer og virkning på funksjoner (patofysiologi) og struktur (patologisk anatomi).

RAD130, Grunnleggande strålefysikk og bildedanning

Emnet omhandler grunnleggende strålefysikk knyttet til røntgendiagnostikk, fysiske prinsipper for bildedannelse og grunnleggende mål for bildekvalitet. Emnet omhandler også apparatlære hovedsakelig knyttet til konvensjonell røntgen, strålevern, vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til eksperiment og bruk av røntgen-apparatur.

 

RAD140, Sikker strålebruk ved computertomografi (CT) og konvensjonell røntgen

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om apparatlære, bildedannelse og strålebruk ved CT og gjennomlysning. Medisinsk strålebruk tar for seg begrepene berettigelse og optimalisering som grunnlag for sikker bildediagnostikk og dosegrenser for yrkeseksponerte. I emnet vektlegges undersøkelsesmetoder innen CT og konvensjonell røntgen knyttet til caput, thorax og abdomen. Medisinsk bildebehandling og bildeanalyse omhandles også.

RAD150, Anatomi, fysiologi og farmakologi

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om og kunnskap om og forståelse for anatomi, fysiologi og farmakologi. Disse fagene danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf.

Farmakologi er læren om legemidler som blant annet legger grunnlaget for å forstå virkning og bruk av kontrastmidler. Medikamentregning er også en del av emnet, som legger grunnlag for å kunne utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

I emnet vektlegges særlig nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, samt immunforsvaret og samspillet mellom disse. Sentralt i emnet er også hvordan organsystemene vises på medisinske bilder.

Alle emnene har elementer av simulering/ferdighetstrening på SimArena

 

Andre studieår

BRP201 Praksisstudiene i dette emne er tilrettelagt på ulike avdelinger ved somatisk sykehus studenten skal fokusere på menneske som helhet. Studenten vil få erfaringer og utvikle kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende omsorg og pleie til pasienter med ulike tilstander som studenten senere vil møte på radiologisk avdeling. Studenten skal gjennom praksisstudier delta i grunnleggende pleie og omsorg som igangsettes ved den aktuelle sengeposten. Praksisperioden sees i sammenheng med emnet: Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi.

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår

BRP202 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår BRP201 og BRA201: Emnet omhandler oppbygning og virkemåte for apparatur og utstyr, innen computertomografi (CT), digital subtraksjonsangiografi (DSA)/intervensjon, magnetresonanstomografi (MRI), nukleærmedisin, ultralyd, positronemisjonstomografi(PET) og mammografi. Bildedannelse og postprosesseringsmetoder vektlegges.

BRP203 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår BRP201,BRA201, BRP202 og BRA211: Emnet handler om modalitetene computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og PET/CT -/MR, ultralyd, mammografi, angiografi- og intervensjon. Det bygger videre på emnet BRA 201, radiografisk bildefremstilling og behandling – teknologiske aspekter. Emnet omhandler muligheter og begrensninger i forhold til anvendelsen av de ulike modalitetene samt metodiske undersøkelsesprinsipper, topografisk anatomi, patologi/patofysiologi, bildeanalyse, postprosessering, strålevern og dokumentasjon. I emnet benyttes kunnskapsbasert praksis som hoved tilnærmingsmetode. Kliniske spørsmålsstillinger (forgrunnspørsmål) brukes som utgangspunkt for læring/undervisning. Målet er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forståelse av yrkesutøvelsen.

Fellesundervisning i stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk er også knyttet til emnet.

Tredje studieår

BRP301. I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske  emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første og andre studieår og BRA302: Emnet omhandler kreftsykdommer og behandling av kreftsykdommer primært ved hjelp av ioniserende stråling. Emnet tar for seg den onkologiske pasients spesielle behov, og stråleterapeutens/radiografens ansvar i forhold til å ivareta pasienten i stråleterapiprosessen. Medisinske, fysiske, tekniske og biologiske aspekter som ligger til grunn for planlegging og gjennomføring av stråleterapi er sentralt.

Undervisningen foregår i 5. semester.

BRP302 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske  emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første og andre studieår, BRP301, BRA302, BRA310, BRA320 og påbegynt BRA330