Studieprogrammet med årsoversikt 2019-2020

 

Høst: Semesterstart 12. august 2019, semesterslutt 20. desember 2019. (Undervisningsstart 19. august.)

Vår: Semesterstart 6.  januar 2018, semesterslutt 19. juni 2020. Påskeferie: 6-13 april 2020

 

Praksisperiodene har emnekode BRP. BRP101 er i første studieår, BRP201, 202 og 203 er i andre studieår og BRP301 og 302 er i tredje studieår. De teoretiske emnene har emnekode BRA. BRA 111 er første studieår, BRA201 er andre studieår og BRA302 er tredje studieår. For å lese emnebeskrivelsen trykk på understreket tekst/emnekode.

Første studieår

BRP101 kliniske praksis – radiologisk avdeling.
Praksisstudiene omhandler pasientomsorg, bruk av høgteknologisk utstyr, praktisk strålevern, undersøkelse og behandling, tverrfaglig samarbeid og samhandling, og kvalitetsutvikling.Praksisstudiene skal, sammen med de teoretiske studiene i radiografutdanningen, tilrettelegge for at studenten utvikler seg til å bli en reflektert yrkesutøver som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge og organisere radiografifaglig tjeneste i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne fungere i samarbeid med og for andre, og utøve et etisk forsvarlig arbeid. Generell kompetanse er blant annet å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i sitt arbeid. Praksisstudiene foregår i ulike bildediagnostiske i Helseregion Vest, der følgende modaliteter kan inngå: Konvensjonell røntgen og Computertomografi.

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

BRA111 Grunnleggende strålefysikk og apparatlære.

Emnet inneholder de grunnleggende begrepene,teoriene og prinsippene fra strålefysikken. Dannelse, registrering og måling av ulike typer stråling vektlegges. Røntgenrørets oppbygging og virkemåte omhandles også. Undervisningen foregår i første semester.

BRA121, Biologiske basalfag 1 – mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi

Emnene Biomedisin, emne 1 og 2 skal gi kunnskap om og forståelse for mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi, som danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. Emnet Biologiske basalfag 2 bygger på emnet Biologiske basalfag 1

BRA132, Grunnleggende radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)

Tema i første studieår er Radiografi som kunnskapsområde. Emnet gir en introduksjon til faget radiografi og radiografens funksjonsområder. Emnet tar for seg metodiske prinsipper knyttet til konvensjonelle røntgenundersøkelser og CT undersøkelser av skjelettet. Videre omhandler emnet sykepleieprosedyrer innen stell og forflytning. All ferdighetstrening skjer ved Høgskolens laboratorier/SimArena.

Emnet inkluderer også Fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger.

Undervisning og eksamen foregår i høstsemester

Etikk og Kommunikasjon, Etikk og kommunikasjon for helse- og sosialfag

Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 1B: Etikk og delemne 2B Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

BRAF11, Medikamentregning

Radiografer må administrere / håndtere medikamenter og kunne beregne dose, styrke og mengde. Feil kan ha alvorlige konsekvenser, det er derfor fokus på medikamentregning i utdanningen. I løpet av emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid. Emnet må være bestått før man får starte i BRA133 samt gå ut i klinisk praksis (BRP101).

BRA112, Bildedannelse, apparatlære og bildebehandling innen konvensjonell røntgen og computertomografi

Emnet omhandler bildedannelse, herunder anvendt strålefysikk, og apparatur knyttet til konvensjonell røntgen, computertomografi (CT) og gjennomlysning. I tillegg vektlegges teoretiske prinsipper og praktiske ferdigheter innen bildebehandling i emnet. Emnet inneholder også en introduksjon til informasjonsteknologi i helsetjenesten. Undervisningen foregår i andre semester.

 

BRA122, Biologiske basalfag – mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi

Emnene Biomedisin emne 1 og 2 skal gi kunnskap om og forståelse for mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi. Disse fagene danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. Emnet Biomedisin emne 2 bygger på emnet Biomedisin emne 1, og det er en fordel at emne 1 er bestått før en tar emne 2.

 

BRA133 Røntgenundersøkelser, sykepleierprosedyrer og ivaretakelse av pasient

Emnet omhandler tema innen profesjonell omsorg og kommunikasjon til mennesker i ulike livsfaser, sykepleieprosedyrer, farmakologi og hygieniske prinsipper. Videre omhandler emnet metodiske prinsipper for konvensjonell røntgen- og CTundersøkelser av thorax og abdomen. Yrkesetikk og lover og forskrifter for helse og sosialtjenesten er også en del av emnet.

Alle emnene har elementer av simulering/ferdighetstrening på SimArena

Andre studieår

BRP201 Praksisstudiene i dette emne er tilrettelagt på ulike avdelinger ved somatisk sykehus studenten skal fokusere på menneske som helhet. Studenten vil få erfaringer og utvikle kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende omsorg og pleie til pasienter med ulike tilstander som studenten senere vil møte på radiologisk avdeling. Studenten skal gjennom praksisstudier delta i grunnleggende pleie og omsorg som igangsettes ved den aktuelle sengeposten. Praksisperioden sees i sammenheng med emnet: Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi.

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår

BRP202 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår BRP201 og BRA201: Emnet omhandler oppbygning og virkemåte for apparatur og utstyr, innen computertomografi (CT), digital subtraksjonsangiografi (DSA)/intervensjon, magnetresonanstomografi (MRI), nukleærmedisin, ultralyd, positronemisjonstomografi(PET) og mammografi. Bildedannelse og postprosesseringsmetoder vektlegges.

BRP203 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første studieår BRP201,BRA201, BRP202 og BRA211: Emnet handler om modalitetene computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og PET/CT -/MR, ultralyd, mammografi, angiografi- og intervensjon. Det bygger videre på emnet BRA 201, radiografisk bildefremstilling og behandling – teknologiske aspekter. Emnet omhandler muligheter og begrensninger i forhold til anvendelsen av de ulike modalitetene samt metodiske undersøkelsesprinsipper, topografisk anatomi, patologi/patofysiologi, bildeanalyse, postprosessering, strålevern og dokumentasjon. I emnet benyttes kunnskapsbasert praksis som hoved tilnærmingsmetode. Kliniske spørsmålsstillinger (forgrunnspørsmål) brukes som utgangspunkt for læring/undervisning. Målet er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forståelse av yrkesutøvelsen.

Fellesundervisning i stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk er også knyttet til emnet.

Tredje studieår

BRP301. I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske  emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første og andre studieår og BRA302: Emnet omhandler kreftsykdommer og behandling av kreftsykdommer primært ved hjelp av ioniserende stråling. Emnet tar for seg den onkologiske pasients spesielle behov, og stråleterapeutens/radiografens ansvar i forhold til å ivareta pasienten i stråleterapiprosessen. Medisinske, fysiske, tekniske og biologiske aspekter som ligger til grunn for planlegging og gjennomføring av stråleterapi er sentralt.

Undervisningen foregår i 5. semester.

BRP302 I dette praksis emnet kan følgende modaliteter inngå:
Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.
I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Teoretiske og praktiske  emner gjennomgått før denne praksisperioden:

Alle emner i første og andre studieår, BRP301, BRA302, BRA310, BRA320 og påbegynt BRA330