Kommunikasjonskultur

Kommunikasjonsansvar

Kjenner medarbeiderne til prinsippet om at kommunikasjonsansvar følger saksansvar?

[toggle title=»Linjeprinsippet»]Det såkalte linjeprinsippet i Statens kommunikasjonspolitikk betyr at både ledere og medarbeidere har ansvar for å informere og kommunisere gjennom de rette kanaler i de sakene de selv har ansvar for.

Fra Statens kommunikasjonsplakat: «Informasjon og kommunikasjon må derfor vurderes på lik linje med andre typer virkemidler for å nå vedtatte mål og resultatkrav».[/toggle]

Er det saker fra ledermøter som må informeres om, videreformidles eller diskuteres i enheten jeg leder?

[toggle title=»Informasjon til personalmøter»]

Viktige saker som må informeres om kan omhandle: budsjetter, strategiske prosesser, omorganisering og situasjonen for egen enhet.

Les mer om dette i Personalhåndboken[/toggle]

 

[toggle title=»Informasjonsplikt»]

Leder har informasjonsplikt til sine medarbeidere om:

 • medbestemmelse
 • virksomhetens regnskap og økonomi
 • vedtak i styringsorgan og administrasjon av betydning for de tilsatte
 • hvem som tilsettes og hvem som slutter

[/toggle]

 

Kommunikasjonskultur

Bidrar jeg som leder til å bygge en god kommunikasjonskultur i min enhet og for helheten ved HVL?

[toggle title=»Mailkultur»]

– Sender vi mailer med unødig mange mottakere på kopi?

– Vil noen føle seg uthengt overfor andre på kopilisten?

– Hvilken tone bruker vi i mailutveksling med andre?[/toggle]

 

[toggle title=»Undersøkende kommunikasjonsstil»]Undersøker vi påstander og antakelser med den det gjelder før vi viderebringer informasjon fra andre/uformelle kilder?
Er vi sikre på at vi har forstått den andre riktig før vi konkluderer og handler?
Anerkjenner vi at andre handler i beste mening fra sitt ståsted, på samme måte som vi vurderer våre egne handlinger?[/toggle]

Tydelighet

Er jeg som leder tydelig overfor mine medarbeidere?

[toggle title=»Tydelighet»]

For eksempel:

 • om ansvarsfordeling i medarbeidergruppen – kjenner alle til sine egne og andres fullmakter?
 • om arbeidsoppgaver og om forventet kvalitet på utførelsen
 • om at innspill og forslag blir lyttet til og vurdert, men blir ikke alltid gjenspeilet i alle beslutninger lederen foretar

[/toggle]

 

Nye medarbeidere

Får nye medarbeidere den informasjonen de trenger?

[toggle title=»Om intranettet»]Hovedkanalen for intern informasjon ved HVL er intranettet, Vestibylen. Nye medarbeidere må få kjennskap til hvordan Vestibylen brukes, både for å innhente og for å dele informasjon.
[/toggle]

 

[toggle title=»Nye medarbeidere»]
Leder har et ansvar for informasjon til nye medarbeidere.
Les mer i Personalhåndboken
[/toggle]

 

Strategien

Har jeg som leder en god forståelse av verdigrunnlaget i strategien vår, og har jeg formidlet dette videre til medarbeiderne i min enhet (strategi for HVL er ennå ikke vedtatt)?

[toggle title=»Verdigrunnlag ved HVL»]
Tenkt eks.: Verdigrunnlaget i Høgskolens strategi bygger på humanistiske verdier, vi skal ha et lærings- og arbeidsmiljø der studenter og medarbeidere kjenner seg respekterte og likeverdige, er engasjerte i målretta arbeid og frie til å delta i åpen og kritisk dialog.
[/toggle]
[toggle title=»Målområder»]Tenkt eks: Vi har fire målområder der høgskolen skal:

 • xxx
 • xxx
 • xxxx
 • xxxx

[/toggle]

 

Leders ansvar i omdømmesaker

[toggle title=»Leders ansvar i omdømmesaker»]

Kommunikasjonsenheten skal varsles omgående når det er fare for at en sak kan få negative følger for høgskolens omdømme

Ledere ved HVL må informere i linjen dersom de oppfatter en intern hendelse eller prosess som skadelig for HVLs omdømme, slik at høgskoleledelsen kan involveres i å hindre skadevirkninger internt, og bidra til å ivareta høgskolens interesser utad.
[/toggle]

Forventningsavklaring og hjelp hos egen leder

Trenger jeg noen avklaringer med egen leder?

[toggle title=»Avklaring med egen leder»]

 • om forventede målsetninger for enheten og for meg som leder
 • om viktig informasjon som skal kommuniseres fra ledelsen til enheten/medarbeidergruppen
 • forståelse for hva ledelsen konkret legger i de strategiske målene
 • er det tydelig om jeg har personalansvar eller ikke?
 • [/toggle]