Kommunikasjonskultur

Kommunikasjonsansvar

Kjenner medarbeiderne til prinsippet om at kommunikasjonsansvar følger saksansvar?

Linjeprinsippet
Det såkalte linjeprinsippet i Statens kommunikasjonspolitikk betyr at både ledere og medarbeidere har ansvar for å informere og kommunisere gjennom de rette kanaler i de sakene de selv har ansvar for.

Fra Statens kommunikasjonsplakat: «Informasjon og kommunikasjon må derfor vurderes på lik linje med andre typer virkemidler for å nå vedtatte mål og resultatkrav».

Er det saker fra ledermøter som må informeres om, videreformidles eller diskuteres i enheten jeg leder?

Informasjon til personalmøter

Viktige saker som må informeres om kan omhandle: budsjetter, strategiske prosesser, omorganisering og situasjonen for egen enhet.

Les mer om dette i Personalhåndboken

 

Informasjonsplikt

Leder har informasjonsplikt til sine medarbeidere om:

 • medbestemmelse
 • virksomhetens regnskap og økonomi
 • vedtak i styringsorgan og administrasjon av betydning for de tilsatte
 • hvem som tilsettes og hvem som slutter

 

Kommunikasjonskultur

Bidrar jeg som leder til å bygge en god kommunikasjonskultur i min enhet og for helheten ved HVL?

Mailkultur

– Sender vi mailer med unødig mange mottakere på kopi?

– Vil noen føle seg uthengt overfor andre på kopilisten?

– Hvilken tone bruker vi i mailutveksling med andre?

 

Undersøkende kommunikasjonsstil
Undersøker vi påstander og antakelser med den det gjelder før vi viderebringer informasjon fra andre/uformelle kilder?
Er vi sikre på at vi har forstått den andre riktig før vi konkluderer og handler?
Anerkjenner vi at andre handler i beste mening fra sitt ståsted, på samme måte som vi vurderer våre egne handlinger?

Tydelighet

Er jeg som leder tydelig overfor mine medarbeidere?

Tydelighet

For eksempel:

 • om ansvarsfordeling i medarbeidergruppen – kjenner alle til sine egne og andres fullmakter?
 • om arbeidsoppgaver og om forventet kvalitet på utførelsen
 • om at innspill og forslag blir lyttet til og vurdert, men blir ikke alltid gjenspeilet i alle beslutninger lederen foretar

 

Nye medarbeidere

Får nye medarbeidere den informasjonen de trenger?

Om intranettet
Hovedkanalen for intern informasjon ved HVL er intranettet, Vestibylen. Nye medarbeidere må få kjennskap til hvordan Vestibylen brukes, både for å innhente og for å dele informasjon.

 

Nye medarbeidere
Leder har et ansvar for informasjon til nye medarbeidere.
Les mer i Personalhåndboken

 

Strategien

Har jeg som leder en god forståelse av verdigrunnlaget i strategien vår, og har jeg formidlet dette videre til medarbeiderne i min enhet (strategi for HVL er ennå ikke vedtatt)?

Verdigrunnlag ved HVL
Tenkt eks.: Verdigrunnlaget i Høgskolens strategi bygger på humanistiske verdier, vi skal ha et lærings- og arbeidsmiljø der studenter og medarbeidere kjenner seg respekterte og likeverdige, er engasjerte i målretta arbeid og frie til å delta i åpen og kritisk dialog.

Målområder
Tenkt eks: Vi har fire målområder der høgskolen skal:

 • xxx
 • xxx
 • xxxx
 • xxxx

 

Leders ansvar i omdømmesaker

Leders ansvar i omdømmesaker

Kommunikasjonsenheten skal varsles omgående når det er fare for at en sak kan få negative følger for høgskolens omdømme

Ledere ved HVL må informere i linjen dersom de oppfatter en intern hendelse eller prosess som skadelig for HVLs omdømme, slik at høgskoleledelsen kan involveres i å hindre skadevirkninger internt, og bidra til å ivareta høgskolens interesser utad.

Forventningsavklaring og hjelp hos egen leder

Trenger jeg noen avklaringer med egen leder?

Avklaring med egen leder
 • om forventede målsetninger for enheten og for meg som leder
 • om viktig informasjon som skal kommuniseres fra ledelsen til enheten/medarbeidergruppen
 • forståelse for hva ledelsen konkret legger i de strategiske målene
 • er det tydelig om jeg har personalansvar eller ikke?