Leders kommunikasjonsansvar

Medbestemmelse

Er mine medarbeidere orientert om sin medbestemmelses- og medvirkningsrett i administrative saker på arbeidsplassen?
[toggle title=»Medvirkning og medbestemmelse»]Arbeidstakerne har omfattende medbestemmelse i administrative saker gjennom sine organisasjoner og de tillitsvalgte.
Som leder har jeg mulighet til og ansvar for å

 • involvere medarbeiderne i beslutningsprosesser på arbeidsplassen
 • støtte den enkelte i å ta ansvar for egen utvikling og oppgaveløsning

Les mer i Personalhåndboken[/toggle]

Er de også informert om hvilke saker som ligger til rette for formell medvirkning, og om hvilke type saker som ikke har samme grad av medbestemmelse?

[toggle title=»Drøftingssaker»]I drøftingssaker er det arbeidsgiver, i kraft av styringsretten som tar den endelige beslutningen. Eksempler:

 • budsjettforslag
 • byggeprosjekter
 • omdisponeringer mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter
 • oppsett av arbeidsplan (vaktlister mm)
 • opplæring
 • valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler

[/toggle]

 

[toggle title=»Forhandlingssaker»]I forhandlingssaker skal saken løftes opp til et høyere nivå hvis det oppstår uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorg. Dvs at arbeidsgivers styringsrett ikke kan brukes direkte slik som ved drøftingssaker.
Eksempler på forhandlingssaker:

 • Interne organisasjonsendringer som er ment å vare mer enn seks måneder og som medfører omdisponering av personale/utstyr
 • velferdsmidler avsatt pr ansatt

[/toggle]

Legges det opp til diskusjoner internt i enheten rundt formelle medvirkningssaker?

[toggle title=»Interne diskusjoner»]Dette kan gjerne gjennomføres på personalmøter, avdelings-/seksjonsmøter.[/toggle]

 

[toggle title=»Samarbeid og involvering»]

Ledere i Staten:

 • bidrar til å utvikle en samarbeidskultur gjennom åpenhet, demokratisk dialog og involvering
 • tar som arbeidsgivere ansvar i beslutningsprosessene, involverer medarbeidere og tillitsvalgte og sikrer gjennom disse prosessene legitimitet for å iverksette beslutningene

(hentet fra Plattform for ledelse i Staten)

[/toggle]

Medvirkning til godt arbeidsmiljø

Kjenner medarbeiderne til at de har en medvirkningsplikt i det å skape et godt arbeidsmiljø?

[toggle title=»Medvirkning til arbeidsmiljø»]Medvirkning og ansvar henger sammen – slik som rettigheter og plikter. Leder har et ansvar for å formidle dette.[/toggle]

 

Kompetanseutvikling

Har jeg og medarbeiderne en god dialog om kompetanseutvikling for den enkelte?

[toggle title=»Kompetanseutvikling»]
Dette kan gjerne tas opp i en medarbeidersamtale. Høgskolen kan gi økonomisk støtte til relevant kompetanseutvikling som videreutdanning, kurs etc.

Les mer om dette i Personalhåndboken

[/toggle]

Varslingsrutiner

Har medarbeiderne fått tilstrekkelig informasjon om interne varslingsrutiner på arbeidsplassen?

[toggle title=»Varslingsrutiner»]
Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på dette kan være trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap, diskriminering etc.

Les mer om dette i Personalhåndboken

[/toggle]